Системи за оценяване на работниците


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
гр. София

Курсова работа

на тема

Системи за оценяване на работниците и служителите

Изготвил:
Христина Стефанова Христова
Ф. № 1122917
спец. Икономика на човешките ресурси
със специализация "Управление на човешките ресурси"

Съдържание:

1. Теоретико-нормативна обосновка ................................................. стр. 3
2. Анализ на системата за оценяване на работниците и служителите във фирма "Х" ....................................................................................... стр. 15

3. Препоръчителни изменения в системата за оценяване на работниците и служителите във фирма "Х" ................................................................ стр. 17
4. Използвани източници .................................................................. стр. 18
1. Теоретико-нормативна обосновка

Правилно извършената оценка е най-полезна за развитие на вътрешната комуникация в организацията. В условията на динамично променящ се бизнес, когато възникват нови механизми за вземане на решения и се развиват съществуващите стандарти на работа, оценяването чрез своята позитивна обратна връзка към служителя и поставянето на цели, които са част от стратегията за развитие, помага на компанията да изгради нови вътрешни канали на комуникация.

Оценяването на трудовото представяне е дейност на ръководството на предприятието по набиране и анализиране на информация за това как се представя работникът или служителят в трудовия процес през определен период и изготвянето на становища и предприемането на съответни мерки и неговото подобряване с оглед постигане целите на предприятието [1, стр. 198].

Оценяването дава възможност да се отговори на няколко въпроса [2, стр. 201-202].

Първата група въпроси е свързана със степента, в която работникът изпълнява трудовите си задачи и задължения:
> Какви са били очакванията от неговата работа?
> Какви са конкретните му постижения?

> Кои са вътрешните и външните фактори, които са оказали влияние върху резултатите от дейността му?

> Какво конкретно трябва да се направи, за да се повиши качеството и ефективността на трудовите задачи, изпълнявани отслужителя и др.

Втората група въпроси е свързана със степента, в която професионално-квалификационните способности на работника отговарят на изискванията нна изпълняваната длъжност:

> Какви професионално-квалификационни способности притежава изпълнителят на съответната длъжност? Доколко той ги разкрива и използва за изпълнение на своите трудови задачи и задължения?

> Какво трябва да се направи, за да се използват пълноценно способностите на самия работник, на прекия ръководител и на самото предприятие?

> Притежава ли съответният работник възможност за развитие в длъжността или в професията и какво трябва да се направи за това от самия него, от прекия му ръководител, от предприятието?

Периодичното оценяване на трудовото представяне дава възможност на ръководството на организацията да създаде и да поддържа база данни за състоянието на човешките ресурси, да отчита качеството на на тяхната работа, трудовите им постижения и степента на тяхното използване.

Оценяването на трудовото представяне, както и резултатите от него могат да се използват за постигане на няколко основни цели [2, стр. 203]:

1. Да помогне за подобряване на качеството на изпълнение чрез идентифициране на силните и слаби страни и предприемане на действия, които да развият първите и да преодолеят вторите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за оценяване на работниците 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.