Система за управление на човешките ресурси във фирмата


Категория на документа: Икономика


Въпрос номер 3.
Система за управление на човешките ресурси във фирмата: структура и функции.

Без значение от своя тип, всяка една организация има своя мисия, заради която е създадена, и цели, които се стреми да изпълни. За достигане на своите цели, тя инвестира в придобиване и използване на съответни ресурси, които са разнообразни по своята същност.( човешки, финансови, технически, материални, енергийни, информационни и др.) Но без значение от броя на ресурсите с които разполага, ако ръководството на организацията не може да ги използва по правилен начин, те никога няма да бъдат достатъчни. Необходимо е ресурсите да бъдат използвани и управлявани по начин, който съответства на целите на организацията, и в същото време да съответства на настоящите условия.

Множество автори са на мнение, че водещо внимание трябва да бъде обърнато на управление на човешкия капитал, защото именно то стои в основата на развитието на организациите, а една от основните причина за това е фактът, че при тяхното продължително използване, нараства тяхното полезно действие и ценност за организацията, съответно и тяхната стойност.

В световните теории съществуват множество определения за управление на човешките ресурси . Шопов и Атанасов го разглеждат като "система от принципи, методи, средства, правни норми,правила, критерии, изисквания, стандарти, процедури, политика, планове и програми за формиране и използване на ЧР в организацията в съответствие с нейните интереси и стратегически цели".

Системата за управление на човешките ресурси в бизнес организацията представлява обхват от относително обособени компоненти, намиращи се във взаимодействия по между си и насочени към обогатяване на трудовия потенциал на бизнес организацията. Тази система обхваща всички елементи, които трябва да се осъществяват в рамките на УЧР, връзките между, взаимодействието със заобикалящата среда, както и техния начин на функциониране, с оглед да се реализират целите на организацията. Ключов момент относно целите на функциониращата система за УЧР е нейното обвързване с най-важните стратегически цели на бизнес организацията. Системата не функционира самостоятелно. Като постига своите цели, тя трябва съществено да допринася за постигане на стратегическите цели на бизнес организацията.

Спецификата на СУЧР се състои в нейните входно-изходно параметри, а именно в човешките ресурси. На входа те постъпват със своите знания, умения, мотивация и нагласи за успешна реализация в съответната компания. На изхода човешките ресурси се дефинират в промените в техните количествени и качествени характеристики и нивото на тяхното трудово представяне. От тази гледна точка СУЧР включва обхват от разнообразни трудови компоненти, които са обект на анализ при определяне на ефективността от тяхното функциониране.

Елементите на СУЧР съществуват и се развиват в определена външна и вътрешна среда, чиито фактори и условия влияят върху състоянието и развитието на тази система.
Факторите на външната среда включват:
- Модела на управление на икономиката
- Стабилността на икономиката
- Държавната политика в областта на човешкия труд
- Демографската ситуация
- Състоянието на националния трудов пазар
- Особеностите на националната култура
В групата на вътрешните фактори и условия акцентът се поставя върху:
- Размерът и големината на организацията
- Сферата на дейност на организацията
- Принципите, въз основа на които е изградена организацията
- Финансовото състояние на организацията
- Технологичните промени и иновации в организацията
- Организационната култура и стратегия
Всички дейности, които СУЧР могат да бъдат разглеждани като нейни елементи или като серия от процеси, между които съществуват сложни причинно следствени връзки.Основните СУЧР са следните.
- Анализ на длъжностите - представлява процес по събиране на информация за трудовите задачи, задължения и отговорности, които се извършват на дадено работно място, ключовите условия и параметри, свързани с тяхното изпълнение, както и изискванията за образование, опит, квалификация и специфични умения,необходими за успешното изпълняване на дейностите
- Проектиране на длъжностите- представлява процес по определяне и структуриране на съдържанието (задачите и дейностите), отговорностите и задълженията на дадено работно място, при което се имат предвид както редица технологични изисквания на работата, така и индивидуалните нужди на изпълнителите, т.е. цели се съчетание между удовлетворение на персонала и целите на организацията.
- Планиране на човешките ресурси- представлява дейност по предвиждане в дългосрочна перспектива на потребностите на организацията от определени в количествено и качествено отношение човешки ресурси с цел постигане на целите и
* Набиране, подбор и назначаване на персонал- представлява обхват от дейности, свързани с привличането и оценяването на потенциално подходящи кандидати за работа, въз основа на което се избира най-подходящият от тях с оглед изискванията на длъжността и на организацията и се осъществява неговото назначаване на съответната длъжност;
* Обучение и развитие на ЧР - представлява обхват от дейности по усъвършенстване на знанията, уменията и нагласите на заетите с цел да се повиши равнището на тяхното трудово представяне, както и дейности, свързани с предоставяне на възможности за развитие на кариерата, като се имат предвид индивидуалните нужди на заетите и бъдещите потребности на организацията;
* Оценяване на трудовото представяне на ЧР - представлява процес по събиране и анализиране на информация за трудовото представяне на заетите в организацията, формиране на становище за равнището на качество на изпълнената от тях работа, съобразно изискванията, стандартите и целите на организацията и определяне на насоки за подобряване на това равнище;
* Управление на възнагражденията на ЧР - представлява дейност по проектиране, внедряване и поддържане на система за справедливо и адекватно трудово възнаграждение на заетите в съответствие с техния принос за постигане на целите на организацията и включва дейности като оценяване на труда, формиране на равнища на заплатите, подбор на допълнителни парични стимули, формиране на пакет от социални осигуровки и придобивки;
* Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - представлява обхват от дейности, които водят до повишаване на производителността на труда чрез запазване на работоспособността и здравето на заетите, подобряване на използването на работното време чрез намаляване на отсъствията поради заболявания, намаляване на опасността от трудови злополуки с всички последствия от тях, издигане на имиджа на организацията чрез предлагане на привлекателни условия на труд;
* Усъвършенстване на трудовите отношения - представлява дейност по формиране и запазване на трудовия мир в организацията чрез създаване и поддържане на благоприятни взаимоотношения между заетите в трудовата дейност, както и установяване на коректни трудови отношения между работодател и персонал, съобразно нормативната и законова база в областта на трудовите взаимоотношения;
* Мотивиране и стимулиране на ЧР - представлява дейност, свързана с изследване на особеностите на организацията, потребностите, интересите и очакванията на заетите, които могат да подбудят мотивите за високоефективна дейност при реализиране на целите на организацията;
* Формиране, развитие и поддържане на организационна култура - представлява дейност по изграждане, внедряване и поддържане на система от общовъзприети норми и правила на поведение и общуване както във вътрешноорганизационен план, така и по отношение на комуникацията на организацията с външната среда.
Горепосочените елементи на СУЧР стоят в основата на извеждането и определянето на нейните функции. Всяка една от тях има своя основна цел и се осъществява посредством определен кръг от дейности, а всяка дейност има свои процедури и техники- т.е. методи, подходи и инструментариум, чрез които се осъществява. Основните функции на СУЧР във фирмата са:
- Планиране- основната цел на тази функция е да се постигне баланс между необходимите и наличните ЧР в организацията, т.е. определяне на търсенето и предлагането на труд вътре в организацията и постигане на балансираност у количествено и качествено отношение между тях. То се осъществява през следните дейности: формиране на кадрова политика и стратегия; анализ на състоянието, развитието, използването и наемането на работна сила; прогнозиране на развитието на системата от човешките ресурси в организацията, на производителността на труда, на промените в работното време и организацията на труда; разработване на конкретни програми и планове за ЧР.
- Организиране - основната цел на тази функция е да се създадат условия за ефективно функциониране на системата от ЧР в организацията и нейното управление. Осъществява се чрез следните дейности- анализ и проектиране на труда; оценка на работните места;изграждане на трудови норми и стандарти.
- Ръководство- основната цел на тази функция е да се интегрират сътрудниците за изпълнение на целите и стратегиите на организацията. Включва дейности свързани с мотивирането; усъвършенстване на комуникациите и информираността на всички равнища и на всички сътрудници, тяхното привличане за изпълнение на целите на организацията.
- Контролиране - Много често тази функция е част от функцията на ръководството и включва дейности, които са насочени към наблюдение и оценка на изпълнението на кадровата стратегия и политика, както и на различните програми, свързани с развитието на СУЧР в организацията.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система за управление на човешките ресурси във фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.