Система за управление на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

Факултет по математика и информатика
Катедра:"Икономика и моделиране"

КУРСОВA РАБОТА

По дисциплина: "Управление на персонала"
На тема: "Система за управление на човешките ресурси"

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:

ШУМЕН
2013
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Система за управление на човешките ресурси стр. 3

2. Органи на управление на човешките ресурси стр. 10

3. Организационна структура на отдела по управление на човешките ресурси стр. 12

1. Система за управление на човешките ресурси

Голямото разнообразие от дейности, които се включват в управлението на човешките ресурси, може да доведе до илюзорното впечатление, че то е механичен сбор от самостоятелни техники за решаване на проблемите, свързани с хората в организацията. Акцентът върху относителната автономност на отделните дейности е една от есновните причини за незадоволителната обвързаност на практиката по управление на човешките ресурси с целите на организацията. В съвременните условия това означава ниска ефективност на организационните човешки ресурси с всички възможни последствия върху рентабилносттаи оцеляването на компанията. Във връзка с това се налага управлението на човешките ресурси да се разглежда като система от елементи и връзки между тях, при чието функциониране се създават условия за ефективно реализиране на целите на организацията.

Системния подход към управлението на човешките ресурси не е самоцелно методическо упражнение за изясняване на елементите на системата и взаимните им връзки, за разкриване на нейното взаимодействие със заобикалящата среда, за характе-ризиране на начина на функциониране и постигане на крайната цел на системата. В същност анализът на тези въпроси има голямо практическо значение за ежедневната ра-бота на ръководителите, които трябва да познават:
> Причинно-следствените връзки между отделните дейности на управление на човешките ресурси;
> Възможните канали за взаимодействие между управлението на човешките ресурси и елементите на заобикалящата среда вътре и вън от организацията;
> Процесът на осъществяване на управлението на човешките ресурси като практика, включително и възможните подходи и организационна инфраструкту-ра на тази управленска дейност в организациите.

Системата за управление на човешките ресурси обхваща всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки, връзките между тях, взаимодействието им със заобикалящата среда и начина на функциониране с оглед да се реализират целите на организацията.

Фиг. 1 Система за управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси обхваща дейности, които могат да се разглеждат като елементи и като серия от процеси, между които съществуват сложни причинно-следствени връзки.

Системата за управление на човешките ресурси използва определени ресурси на входа и чрез съответните дейности ги трансформира в резултат - изход, който най-общо може да се дефинира като определено състояние на количествените и качествените характе-ристики на заетите и равнището на тяхното трудово представяне. При това се има предвид, че качествените измерения на човешките ресурси обхващат както тяхната квалификация, така и серия от поведенчески характеристики. В този смисъл резултатът, изходът на системата за управление на човешките включва разнообразни компоненти, които са обект на анализ при определяане на нейната ефективност.

Елементите в системата за управление на човешките ресурси са всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки: анализ и проектиране на длъжностите, планиране на човешките ресурси, подбор, обучение иоценяване на персонала, заплащане на труда, осугуряване на безопасни и здравословни условия на труд, усъвър-шенстване на трудовите отношения.

В научната литература има голямо разнообразие на броя на класификацията на елементите на системата. Разликите са по скоро във формален аспект съдържанието се запазва същото.
* Анализът на длъжностите - включва системно изследване на съдър-жанието, отговорностите и взаимовръзките на длъжностите и на изисква-ниятакъм техните изпълнители.
* Проектирането на длъжностите - обхваща дейността по определяне на съдържанието, функциите и взаимовръзките между длъжностите, при което се вземат предвид както технологичните и икономическите изисквания на работата, така и индивидуалните нужди на изпълнителите.
* Планирането на човешките ресурси - е дейност по определянето на потребностите от човешки ресурси и по формулирането на подходящи действия за тяхното задоволяване, така че да се постигнат целите на организацията.
* Подборът на персонала - обхваща привличането и оценяването на кандидати за работа, въз основа на което се избира най-подходящият от тях с оглед изискванията на длъжността и на организацията и се осъществява процедурата по неговото назначение.
* Обучението и развитието на персонала - обхваща дейностите по усъвършенстване на знанията, уменията и нагласите на заетите с цел да се повиши равнището на тяхното трудово представянеи по представяне на възможности за развитие на кариерата, като се имат предвит индивидуалните нужди на заетите и бъдещите потребности на организацията.
* Оценяването на персонала - включва характеризиране на равнището на трудовото представяне на заетите спрямо поставенитестандарти и форму-лиране на насоки за подобрение на това ранище.
* Заплащането на труда - е дейност по определяне на адекватни и справедливи трудови възнаграждения в организацията в съответствие с определени критерии.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система за управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.