Система за данъчно-осигурителен контрол


Категория на документа: Икономика


- Държавата, предприятията заделят средства в значителни размери.
- При осъществяване на инвестиционната дейност се допускат редица слабости и нарушения, злоупотреби, изразяващи се в:
a) Недалновидна инвестиционна политика
b) Голям обем незавършено строителство
c) Вреди в значителни размери от преразход на строителни материали, икономии на строителни материали и надплатен труд
d) Неправилно ползване на облекчения (преференции) и като резултат избягване на данъчно облагане, неплащане на данъци
e) Лошо качество на извършени СМР
f) Съществуване на строителни фирми фантоми (пирамиди)
g) Незаконно строителство
Обекти на контрола:
- Проектирането, финасирането и кредитирането на обектите
- Фактическите разходи по придобиването на обектите
- Въвеждането на инвестиционните обекти в експлоатация

Задачи на контрола:
- Преценки за необходимостта и реалната икономическа ефективност от проектираните обекти
- Анализ и оценка на условията за осъществяване на инвестиционна дейност (финансови, трудови, маркетингови, екологични)
- Подпомагане реализацията на инвестиционната политика на предприятието
- Осъществяване на въздействие, съответстващо на направените констатации за слабостите и нарушенията

Източници на информация:
- Планът за инвестиционната дейносъ, в т.ч предвидените за изграждане обекти, сроковете за проектиране, завършване, въвеждане в експлоатация, стойността им.
- Сключените договори със строителните предприемачи - главни изпълнители, подизпълнители, в т.ч обектите, които ще се строят, сроковете за изпълнението им, договорената им стойност, сроковете и начинът на разплащане, финансовите въпроси, свързани със закъснение при плащане, некачествено изпълнение, размерът на инвестиционните аванси.
- Проекти, технически задания, сроителни скици, визи и разрешителни, в т.ч начин на изпълнение на обекта, строителна конструкция, архитектурно оформяне.
- Първични и вторични документи - констатирани протоколи, актове за видове обем и раценки на СМР, фактури за закупуване на материали, искания, банкови бордера.
При контрола върху инвестиционната дейност заедно с традиционните способи се прилагат и строително - технически експертизи , контролни измервания, екологични експертизи. Чрез тези способи се осъществява тясно специализиран контрол както върху обекта, така и върху качеството СМР. Контрол върху инвестиционната дейност извършват различни субекти, в т.ч. държавен технически контрол, незавизсим строителен контрол, инвеститорки контрол.
Подходящо е при проверките върху отделните обекти да се спазва следната последователност:
- Планиране, проектиране и договаряне на обектите
- Финансиране и кредитиране на обектите
- Законосъобразност и правилност на извършените разходи
- Сч. отчитане на стопанските операции, свързани с изграждането на обектите
- Изпълнение на плана за инвестиране, въвежадане на обектите в експлоатация, достигане на предвидената им проектна мошност
2. Контрол върху планирането и финансирането на инвестиционната дейност - проверките се извършват на различни организационни равнища - национално, регионално, на съответното търговско дружество.
Целта на проверката е да се установи потенциалната икономическа ефективност и екологична съобразност от изграждането на обекта.
Контролът върху планирането се извършва от органите за външен контрол в следните направления:
- Включени ли са в плана за инвестиционната дейност незавършени обекти от предходни периоди. Информация се взема от с/ка 613 ан. с/ка на съответния обект, вземат се данни от актовете и протоколите за отделните обекти, извършват се огледи на мястото на строежа на обекта. Ако се констатира,че отделни незавършени обекти не са включени в плана се анализират причините за това. Причините - липса на финансов ресурс, ниска ефективност, промяна в технологията на производството, забрана за строителство.
За онези обекти, които се окажат нужни, икономическата ефективност от тяхното завършване е доказана, субектът на контрола прави препоръка за включване в палана, а за ненужните предложение на евентуална продажба, концесиониране, демонтаж, ликвидация, отдаване под наем.
- Необходимост и ефективност от включването в плана за инвестиционната дейност на новите обекти. Целта на проверката е да се определи срокът за възстановяване (откупуване на инвестицията). В тази връзка се правят проучвания за капацитетните възможности на новия обект, възможните продажни цени състоянието на пазара, разходите за производство, потенциалните печалби. В резултат на проучването, когато се окаже, че планираните нови обекти са нискоефективни, икономическата изгода от придобиването им и последващата експлоатация е минимална, се предлага на мениджмънта решение, с което обектът да бъде изключен от плана за инвестиционната дейност.
- Екологична целесъобразност от придобиването и експлоатацията на обектите. Преценки за такава се правят на основата на разходите от извършените екологични експертизи. Ако с тази оценка се потвърди съмнението за екологична несъстоятелност, субектът на контрола прави предложение обектът да се извади от плана за инвестиционната дейност.
С проверките върху финансирането на обектите се цели да се установи правилно ли се усвояват финансовите ресурси, предвидени за строителството на обекта, а така също и законосъобразността на извършените разходи за строителството на този обект.
Контрол върху финансирането се реализира предимно от ТБ в случаите, когато ще се ползва кредитен ресурс. Предварително банката прави проучване съществуват ли съответните проекти и планове за строителство, има ли строителни разрешения, обектът обезпечен ли е със строителен предприемач, с постигането на предвидените икономически резултати от изграждания обект, ще се осигурят ли възможности за погасяване на отпуснатия кредит. Проверява се дали търговското дружество има достатъчно средства, с които да покрие разликата между сумата на заема и проектно - сметната стойност на обекта.
Извършват се проверки и в процеса на изграждането на обекта, т.е предоставените средства използват ли се за проектираните обекти или се отклоняват за др. обекти или дейности. Прецизни следва да бъдат и проверките за онези инвестиционни обекти, които се финансират със средства от републиканския бюджет или по програми и фондове на ЕС.
Насоки при финансиране на обектите с такива средства:
- Предоставените средства изразходвани ли са за предвидените и включени в примерните списъци обекти.
- В края на отчетния период усвоените средства възстановени ли са на съответния финансиращ бюджет или програма. При констатиране на отклонения на средства за др. обекти или при неусвояване или невъзстановяването им, се съставят препоръчителни документи, с които се реализира принудително изпълнение.
3. Контрол върху инвестиционните обекти - изграждане, придобиване чрез възлагане.
В контрола върху посочения обект се установява законността на операциите по договарянето, изграждането и отчитането на инвестиционния обект. Контролът се осъществява в следните направления.
- Възлагане и проектиране на обектите
- Законността на операциите по придобиване, а така също и разплащанията
- Спазване на сроковете за завършване на обектите, количеството и качеството на СМР
Проверките, в посочените направления, се осъществяват от различни субекти като важно място между тях заемат органите за строително - технически надзор, органи за инвестиционен контрол. Основно те следят за спазването на утвърдените проекти за количеството и качеството на използваните и влагани строителни материали, за изправността на строителната механизация, за обема на актуваните СМР. Възможно е в процеса на проверката да се установят и отклонения от проектите или влагане на некачествени строителни материали и конструкции. При такава констатация се въздейства върху строителния предприемач, като се изисква той да спазва уговорената строителна технология. Ако отклоненията са съществени, могат да се направят предложения за спиране изграждането на обекта. В такива случаи възникват спорове между инвеститор, и изпълнител и ако не се постигне споразумение, спорът се решвана в съда на основата на извършената строително - техническа експертиза. Тя подпомага съда при вземането на решения относно това дали строителството е спряно основателно или не. При неоснователно спиране строежа на обекта от страна на инвеститора, възниква въпросът за обезщетението, което трябва да се плати на изпълнителя. Обезщетенията за неоснователно спиране на обекта се третират като вреди за инвеститора и в зависимост от конкретната ситуация, възниква въпросът за отговорностите, които следва да се потърсят от длъжностните лица, допуснали неоснователно спиране на строежа административно -наказателна отговорност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система за данъчно-осигурителен контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.