Система за данъчно-осигурителен контрол


Категория на документа: Икономикадоклад с изразено отрицателно мнение
Докладите се подписват от ДЕС, върху тях се поставя личният печат на одитора, печат и подпис ДЕС поставя и върху всички елементи на ГФО .

Контрол върху системата на вътрешен одит (СВО)

Вътрешният одит е добронамерена и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи ползи и да подобрява дейността на предприятието. Основно изискване (принцип), което трябва да се спазва, за да може СВО да функционира обективно, е стопанските операции да бъдат така организирани, че за тях да отговарят двама или повече специалисти. По този начин възможността за грешки и измами е ограничена, тъй като работата на 1-я специялист е гранция за коректност и лоялност на другия специялист.
Целта на СВО е:
- Защита на имуществото на предприятието от загуби, измами, неефективност.
- Осигуряване на реалност, оперативност и аналитичност на информацията.
- Гарантиране на съгласуваност със стопанската политика.
Ефективността на СВО в предприятието зависи от провежданата сч. политика и прилагани механизми за контрол. Сч. политика е съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, процедури, които са възприети от предприятието, и които се изпозват за отчитане на дейността му и за представянето на информацията във финансовите отчети.
За да се изрази мнение (направи оценка) на прилаганата от търговеца сч. политика, регистрираният одитор трябва да събере и анализира информация за:
- Съдържанието и структурата на индивидуалния сметкоплан на предприятието.
- Възприета форма за сч. отчитане.
- Наредбата за документооборота.
- Правилата за оценка на активите и пасивите.
- Прилаганата амортизационна политика.
- Методите за оценка на МЗ.
- Счетоводният екип (образование, ценз, класификация, морални и делови качества).
Извършвайки анализ по информацията от по - горе, да се има предвид да не би с прилаганата от предприятието сч. политика да се създават условия и предпоставки за извършване на измами или допускане на грешки от отделните длъжностни лица. Да се има предвид, че злоупотребата е преднамерено съзнателно действие на лице от предприятието или трето лице, което води до извличане на имуществени облаги и по този начин причиняване на вреди на собствениците на капитала, на различните бюджети на контрагентите на предприятието.

Най - често злоупотребите са свързани с:
- Незаконни действия по отношение на притежаваните от предприятието активи.
- Съзнателно променяне или фалшифициране на данни.
- Преднамерено прилагане на неправилна сч. политика.
- Изопачено тълкуване и прилагане на законови изисквания.
- Използване на документи с невярно съдържание или неистински, преправени документи, в резултат на което без право на основание са получени движими и недвижими вещи и имущества.
- Укрити са или не са платени, или платени в по - малко размери данъци, осигуровки, мита, неправомерно ползван данъчен кредит.
Злоупотребата включва умисъл и при доказаване на останалите предпоставки -вреда, противоправно деяние и причинна връзка, за тях се търси освен гражданска (имущ. отг.) и наказателна отговорност.
Грешката има по - леки последици, тя изключва умисъла и най - често се свързва с липса на възприемане, неправилно възприемане, неправилна логична обработка, разсеяност. Нарушенията в резултат на грешки се реализират с търсене на дисциплинарна или административно - наказателна отговорност.
Вътрешният одит се осъществява чрез конкретни одитни ангажименти
- Одитни ангажименти за даване на увереност.
- За консултиране.
Одитните ангажименти за даване на увереност се изразяват в предоставяне от страна на вътрешен одитор на обективна оценка за дейност, процес, операция, сделка, пласиране на доказателства като по този начин се формира мнение за тази дейност, операция, процес от страна на ръководителя на организацията.

Одитният ангажимент за даване на увереност преминава през следните фази:
- Планиране
- Извършване на проверки (докумантални, материални)
- Докладване
- Даване на препоръки
- Последващи действия за проследяване изпълнението на препоръките
Одитният ангажимент за консултиране се изразява в даване на съвет, мение, препоръка, обучение, които са предназначени да подобрят процесите на управление на риска, да бъде оптимизиран рискът без вътрешният одитор да поема управленска отговорност за това. Одитният ангажимент за консултиране се инициира от ръководителя на предприятието.

Контрол върху инвестиционната дейност
Процес на придобиване на ДА чрез строителство

1. Необходимост, обекти, задачи, източници на информация за контрол.
Необходимост:
- Инвестиционната дейност оказва пряко влияние върху качетвените параметри на стопанската дейност.
- Поради ограничеността на финансовите ресурси за нови инвестиционни обекти, за подобрение, размеряване, модернизация на съществуващите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система за данъчно-осигурителен контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.