Система за данъчно-осигурителен контрол


Категория на документа: Икономика


- Правила за документиране на всички операции и действия, свързани с работата на организацията.
-
Информация и комуникация се осигурява:
- идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове на достоверна информация, която да позволява на всяко длъжностно лице от организацията да поема определена отговорност.
- ефективна комуникация, която да протича по всички йерархични нива на организацията.
- прилагане на система за документиране и документооборот, съдържаща правила за съставяне, оформяне, движение, архивиране на документите.
- документиране на всички операции, процеси, транзакции с цел осигуряване на адекватни одитни пакети за проследимост и наблюдение.
- разработването на навременна система за отчетност, която да включва нива и срокове на докладване, видове отчет, форми на докладване при констатирани грешки, злоупотреби, търговия с влияние, корупционни схеми.

Мониторинг - включва текущо наблюдение, самооценка и вътрешен одит.

Система за независим финансов одит. СНФО ( контрол от регистриран одитор - ДЕС)

1. Същност, цел, обхват на независимия одит. НФО се дефинира като съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени в приложимите одиторски стандарти, въз основа на които се изразява менение относно достоверността във всички аспекти на същественост на информацията във финансовите отчети.
Съществеността се дефинира, като праг, граница на такава индивидуална или сумарна обобщена грешка (отклонение) в показателите на финансовия отчет, която може да повлияе на решение на потребителя на информацията във финансовия отчет.
НФО се извършва от лица, придобили правоспасобност на ДЕС и вписани в регистъра на института /ИДЕС/.
Цел на контрола от ДЕС - изразяване на независимо мнение за достоверно представяне във всички аспекти на същественост на информацията във финансовите отчети на предприятието, относно:
- Финансовото състояние на предприятието.
- Отчетения финансов резултат от дейността на предприятието.
- Паричните потоци на предприятието и промените в тях.
- СК на предприятието и промените в него.

Независимото си мнение ДЕС изразява по отношение на съответствието на информацията във финансовите отчети с изискванията на приложимите СС, както и всяка друга национално приета сч. база за изготвяне на финансови отчети.

С изразеното менине от ДЕС се постига:
- Повишаване достоверността на информацията във финансовия отчет.
- Удовлетворяване на информационните потребности на инвеститори, съдружници, акционери, кредитори, банки, данъчни власти, персонал.

В обхвата на контрола от ДЕС се включват:
- Спазването на принципите на счетоводството.
- Последователнотта при прилагането на оповестената сч. политика.
- Методологическата обоснованост на текущото счетоводство за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и СК.
- Процесът на годишно сч. приключване.
- Ефективността на системата на вътрешен контрол.
- Съответствието между информацията в ГФО и отчета на дейността на предприятието.

2. Основни правила и процедури при наемането на ДЕС за проверка и заверка на ГФО:
- Да е налице сключен договор между предприятието, чийто отчет ще се проверява, и регистрирания одитор. При сключването на договора следва да се има предвид, че ДЕС не може да се извършва НФО, когато:
a) работи по трудов договор, освен в ИДЕС, в специализирано одиторско предприятие или осъществява научна или преподавателска дейнот.
b) е свързано лице с предприятието, чийто отчет ще проверява.
c) е пряко или косвено обвързано или учасва в сделки на предприятието, чийто финансов отчет проверява.
d) който оказва сч. услуги по текущо счетоводство, по изготвянето на ГФО, при вземането на управленските решения, при оценка на активи и пасиви на предприятието.
- Ръководството на предприятието следва да осигури достъп на ДЕС до всички документи и да оказва съдействие при възникване на проблеми, свързани с одита.
- При провеждането на одита ДЕС следва да спазва принципите за професионализъм, компетентност, конфиденциалност, морал, етика.
- За резултатите от извършения одит ДЕС изготвя доклад:

доклад без резерви

доклад без резерви, но с част за обръщане на внимание

доклад с резерви, поради несъгласие с ръководството на предприятието



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Система за данъчно-осигурителен контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.