Система за данъчно-осигурителен контрол


Категория на документа: Икономика


- Одити за изпълнението - проверка на планирането, изпълнението и контрол върху дейностите, осъществявани от организацията, с оглед тяхната ефетивност и икономичност.
- Специфични одити - възлагане по инициатива на НС.
СП се ръководи от председател, който се избира за срок от 6 г, 2 зам. председатели. Към СП фукнционира Консултативен съвет, който включва председателя и 5-ма членове. Членовете на Консултативния съвет също се избират от НС за 5 г. Към СП са обособени 4 дирекции, съответстващи на дейността, извършвана от СП. Възлагането на одити се осъществява със заповед на зам. председателя на СП - за изпълнение на годишни програми и задчи и със заповед на председателя на СП за одитите по решение на парламента. Извършване на одити чрез прилагане на класическия инструментариум на контрола.
Приключване на одита - в срок от 14 дни от завършването на одита ръководителят на екипа изготвя проект за одитен доклад, съгласно приетата одитна програма. При спазване на изискванията на Закона за СП, международно признатите одитни стандарти за бюджетната сфера. Директорът на съответната дирекция упражнява контрол при съставянето на проекта за доклад като търси съответствие между констатациите със задачите в програмата за одит и изискванията на стандартите за съставянето на доклада. Произнася се с писмено решение, с което одобрява проекта, връща проекта с указания за доразработка отстраняване на допуснатите пропуски. Одобреният проект на доклада се връчва на ръководителя на одитираната организация, който в рамките на законовия срок (1месец) може да напише писмено обяснение (най- често възражение) по доклада. След постъпването на писмените обяснения от ръководителя на организацията се съставя мотивирано заключение с предложение за потвърждение, изменение на предварително написаните констатации, изводи, препоръки и оценки. Председателят на СП или упълномощено от него лице, издава окончателен доклад въз основа на цялостната оценка на доказателствата, възраженията и обясненията, с които може:
- Да се приеме или отхвърли напълно или частично заключението.
- Да се отхвърли изцяло одитният доклад поради неотстраними пропуски и нередности в него. В 7 - денвен срок от издаването му окончателният доклад се връчва на ръководителя на проверяваната организация.

Последващи мерки в резултат на контрола, осъществен от СП
- С одитния доклад председателят на СП може да поиска освобождаване от длъжност на лицето, което носи управленска отговорност, поради негово действие, бездействие в резултат, на които не са спазени закони или указания на СП.
- Предложение от председателя на СП до министъра на финансите за ограничаване на разходите на бюджета на съответната организация.

Система за финансово управление и контрол (СФУК)

СФУК се дефинира като съвкупност от политики и процедури, въведени от организациите в публичния сектор, с цел да се осигури увереност, че целите, поставени пред организацията ще бъдат постигнати чрез:
- Съответствие със законодателството, вътрешните нормативни актове и договори.
- Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация.
- Икономичност и ефективност на дейностите.
- Опазване на активите и информацията.

СФУК съставят:
- Организациите, разпореждащи се със средства от републиканския бюджет.
- Организациите, разпореждащи се с извънбюджетни средства.
- Организациите, разпореждащи се със средствата на общинските бюджети и фондове.
- Организациите със самостоятелни и автономни бюджети, в т.ч НОИ, НАП, СП.
- Лицата, разпореждащи се със средства по фондове и програми на ЕС.
- Държавните предприятия.

СФУК съдържа 5 елемента:
- контролна среда;
- управление на риска;
- контролни дейности;
- информация и комуникация;
- мониторинг;

Контролна среда включва:
- личната почтеност и професионална етика на ръководството и персонала на организацията.
- управленската философия и стил на работа.
- организационна структура, осигуряваща разделяне на отговорностите, йерархичност, права, задължения, ниво на докладване.
- процедурите по управление на човешките ресурси - подбор, назначаване, изграждане, уволнение.
- компетентност на персонала.

Управление на риска - идентифициране, оценяване и тестване на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигането на целите, поставени пред организацията. Управлението на риска е предназначено да даде увереност, че целите ще бъдат постигнати. За постигането на този елемент ръководството на организацията утвърждава стратегия, която се актуализаира на всеки 3 г. или при настъпване на съществени промени в рисковата среда.

Контролни дейности включват: писани процедури, политики, чрез които се цели да се постигне относителна сигурност, че рисковете са ограничени в допустими граници. Те следва да бъдат реалистични, изпълними, съобразени с капацитета на организацията. Разходите за контролните дейности не трябва да превишават ползите от тях. Към контролните дейности се отнасят:
- процедури по разрешаване и одобряване.
- разделяне на отговорностите по начин, който не позволява едно и също длъжностно лице едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол.
- Писани политики и процедури; система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансови задължения или извършване на плащания без подписите на ръководителя и лицето, отговорно за счетоводните записвания.
- Правила за достъп до активите и информацията.
- Контролни дейности, свързани с предварителен контрол за законосъобразност, който може да се извършва от специално назначен за целта финансов контрольор.
- Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно регистриране (отразяване) на всички сделки и операции.
- Правила за управление на човешките ресурси.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система за данъчно-осигурителен контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.