Система за данъчно-осигурителен контрол


Категория на документа: Икономика1) запознаване с вътрепните нормативни документи относно реда за формиране, промяна, отчитане и контрол върху капитала;

2) анализ на промените в капитала от момента на създаване на дружеството до настоящата проверка и преценки за тяхната основателност и законосъобразно извършване;

3) проверка за спазване изискванията на ЗСч. и други нормативни актове, относно капитал, която от своя страна включва:

а) отговаря ли посоченият в счетоводните регистри размер на капитала на фактическия - за целта се търси връзка между информацията от сметка ОК, учредителен договор, устав, публикуването в ДВ решение на съответния Окръжен съд за възникването на дружеството с посочване на размера на капитала;

б) спазено ли е вътрешното разпределение на капитала - поименни, привилегировани акции, видът на вноските - апорт, парични;

в) правилно ли е посочено дяловото участие на собственик с непарична вноска (не по-висока от дадената от вещите лица пред съда оценка);

г) спазени ли са сроковете за внасяне на капитал, наложени ли са предвидените санкции на некоректните акционери /съдружници/;

д) при промяна в размера на капитала се проверява дали тя съответства на устава на дружеството, на решението на общото събрание, публикувана ли е промяната в ДВ.

Елемент на СК са резервите. По отношение на тях се правят проучвания за вида, състава и промените в тях от момента на създаване на дружеството до настоящия момент. Подходящо е да се ползва и информация от учредителните документи на дружеството, протоколите от проведените общи събрания, с оглед обясняване реда на формирането, изразходването на задължителните и допълните резерви. Да се има предвид, че основен източник за формиране на резервите е печалбата след облагането й по Закона за корпоративното подоходно облагане. Използването на резервите се проверява от гледна точка на основателност, размер, последващо усвояване.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система за данъчно-осигурителен контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.