Система за данъчно-осигурителен контрол


Категория на документа: Икономика


5) извънреден и нощен труд.

Проверяват се обезщетенията от и за сметка на НОИ, за НЗОК. НОИ предоставя обезщетения, помощи и пенсии при - временна неработоспособност; инвалидност; майчинство; при старост; при смърт.

Задължително осигурени за всички социални рискове по Кодекса на социалното осигуряване са:

1) работници и служители, наети на работа за повече от 5 работни дни или 40 часа през един календарен месец, независимо от характера на работата, начина на заплащане, източници на финансиране;

2) държавните служители;

3) кадрови военослужещи;

4) упражняващите трудова дейност като членове на кооперации;

5) лица, които работят по втори трудов или допълнителен трудов договор;

6) изпълнение по договори за управление и контрол на търговски дружества;

Размерът на осигурителните вноски за фондовете на НОИ и здравното осигуряване се определят за всеки от тях със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на здравноосигурителната каса. Същите са в процентни ставки, диференцирани по категории труд и за сметка на работодателя и работника в съотношение 60 / 40.

Осигурителният доход, върху който се изчисляват осигурителните вноски, не може да бъде по-малък от минималните осигурителни прагове за отделните професии и длъжности, установени в Кодекса на социалното осигуряване и по-голям от 2200 лева.

По отношение на контрола по начисляване на удръжките по работната заплата и в частност по данъка върху доходите на ФЛ да се има предвид, че облагаемият доход е равен на сбора от всички доходи, получавани от лицето по трудови и приравнени по тях правоотношения плюс наградите в пари или натура, изплатени от и за сметка на работодателя за съответния месец. С данък за доходите за ФЛ не се облагат стойността на безплатната храна, противоотровите и личните предпазни средства, посочени в Кодекса на трдуа и други нормативни актове. Не се облагат още стойността на специалното работно облекло, безплатното униформено облекло предоставени на лицето, съгласно Кодекса на труда и другите нормативни актове. Не се облагат с данък доход командировъчните пари и обезщетенията при преместване на местоработата. Не се облагат обезщетенията от фондовете на НОИ. Не се облага стойността на картата за пътуване от местоживеене до местоработата, осигурена безплатно от работодателя.

Данъчната основа, която е база за определяне на конкретния размер на данъка се установява като от облагаемия доход се приспаднат социалните, здравните, пенсионните удръжки и други осигуровки, които работникът или служителят по закон е длъжен да прави за своя сметка.

Да се има предвид, че облагането на доходите по ЗДДФЛ през годината се извършва авансово, поради което е необходимо да се изчисли правилно ли е изчислен данъкът върху доходите на годишна база към 31.12.

Задължителните удръжки се внасят от работната заплата в съответните бюджети към момента на изтеглянето на средстватва за работна заплата чрез НАП.

Контрол върху собствения капитал

Обикновено операциите, отразяващи състоянието и промените в СК са малко на брой. Най-често в началото или края на отчетния период, но в значителни размери. Гаранция за осъществяване на задълбочен вътрешен контрол върху операциите с капитала се явява:

1) точното прилагане на правомощията на отделните ръководни органи относно формирането и последващите промени в СК - общо сърбрание, съвет на директорите, управители;

2) добре организирана отчетност на операциите със СК.

Основни източници на информация за проверка на операциите с капитала се явяват:

1) дружествените договори за ООД, СД, КД, а така също и уставът при АД, които документи посочват размера на капитала, дяловете на отделните съдружници, сроковете за внасяне, начина на разпределяне на печалбата / покриване на загубата, начина на управление на дружеството;

2) ГФО с посочения механизъм за разпределение на печалбата;

3) протоколи от заседания на съдружниците, съвета на директорите, относно определянето на емисионната стойност на акциите при първоначалната им продажба, за обратно изкупуване на собствени акции и утвърдените цени за тях, приемане на нови съдружници, акционери;

4) записвания в главната книга, в частност сметките за капитала, резервите, финансови резултати, вземания по записани дялови вноски, изкупени собствени акции.

С оглед намаляване на рисковете от грешки, измами, злоупотреби при операциите с капитала, а така също и за поддържане на добра информациона база за акционерите, е подходящо ръководителите на дружеството да упълномощят длъжностни лица, които да подписват акциите, временните удостоверения, да водят книгата за дяловете, да отговарят за съхранението на неразпределените акции, респективно удостоверенията, да изплащат дивиденти.

Технологията на проверките върху капитала от органите за външен финансово-икономически контрол е подходящо да преминава в следната последователност :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система за данъчно-осигурителен контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.