Система за данъчно-осигурителен контрол


Категория на документа: Икономика


 Система за данъчно - осигурителен контрол

ДОК - осъществява се под формата на дан. проверки, данъчни ревизии - съвкупност от действия, дали данъчно задълженото лице правилно е внесло данъчни осигуровки и данъци. Съставя се данъчен ревизионен доклад. При осъществяване на проверка и неспазване - ревизионен акт.

Ревизионен акт - установяват се, изменят се, респективно прихващат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, възстановяват се недължимо платени или събрани суми.

Ревизия в особени случаи - когато липсват достоверни данни за определяне на основата за облагане с данъци и здравно - осигурителни вноски или по - конкретно в следните случаи:
- до започване на ревизията не е подадена декларация, когато задълженията за данъци и вноски се определят, но не е подадена изобщо: ревизия
- когато съществуват данни за укрити п-ди или доходи
- когато в сч-вото са използвани неистински или с невярно съдържание документи
- когато липсва или не е водено счетоводство, съгласно ЗСч. или пък счетоводните документи, въз основа на които става, или са унищожени по установения ред.
- когато документите, необходими за установяване на основата за облагане с данъци, вноски са повредени до степен негодна за ползване.
- когато информацията, необходима за установяване на основата за облагане с данъци и осигурителни вноски не може да бъде получена, тъй като ревизираното лице не може да бъде намерено на адреса за кореспонденция.
- Когато декларираните, респ. получените приходи, доходи, източници за имуществено състояние на ревизираното лице за съответния период.
При посочените случаи основата за облагане с данъци здравно осигурителни вноски се определят от органа на приходите, като се анализира всяко 1 от сл. обстоятелства, това не е императив. Препоръчителни обстоятелства:
- Видът и характерът на физически осъществената дейност
- Платените акцизи, мита, такси и др. публични вземания
- Движението и остатъците по банкови с/ки
- Наемната цена на имотите, в които се упражнява дейността
- Търговското значение на мястото, където се изпълнява дейността
- Броят на заетите за осъществяването на дейността лица
- Разликата между доставени и вложени в производството суровини и м-ли
- Обичайният размер на разходите за живот, издръжка, транспорт на ДЗЛ (данъчно задължено лице)
- Получени и извършени доставки и упражненото право на дан. кредит
- Др. обстоятелства, които могат да служат за достоверно определяне на основата за облагане с данъци.
Установените с ревизионен акт задължения подлежат на доброволно плащане в 14 - дневен срок от връчването му. След изтичане на този срок ревизионният акт подлежи на принудително изпълнение.

Съществуват процедури по обжалване на ревизионен акт - с дистанционна: по административен ред ; по съдебен ред; касационно обжалване.

Обжалване по административен ред - основава се на жалба, депозирана пред съответната териториална дирекция на НАП в частност дирекция "Обжалване и управление на изпълнението". Обжалването на ревизионния акт не спира изпълнението му, ако се желае такова, се подава искане от жалбоподателя до органа, компетентен да разгледа жалбата, към което искане се прилага доказатество/а за напрвено обезпечение в размер на главницата и лихвата по него. Обезпечението може да бъде в пари, неотменима банкова гаранция, ДЦК. Жалбата се разглежда по същество и решаващият орган се произнася с решение в 45 - дневен срок от получаването на жалбата. С него може да се потвърди, отмени, измени ревизионният акт. Той не може да се променя с решението във вреда на жалбоподателя.

Обжалването по съдебен ред се основава на жалба, аналогична на тази по административен ред, към която се прилагат копие от първата жалба, исканите нови доказателства, документи за платени държавни такси. Съдът разглежда жалбата по същество на специално насрочено дело с участието на страните /жалбоподател и НАП/ - решението е въз основа на направени съдебно - счетоводни експертизи. С решението може да се потвърди, отмени или измени ревизионният акт или да се отхвърли жалбата като незаконосъобразна.

Решението на Окръжния съд на Касационно обжалване по реда на Върховния административен съд.

Контрол на сметната палата (СП)

Основно задължение на СП се явява контролът върху надежността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните организации. Законосъобразното и ефективно управление на публичните средства и дейности, както и предоставянето на надеждна информация за това на НС.

Дейността си СП реализира чрез одити /проверки/, които включват действия по събиране и анализ на финансова и нефинансова информация с оглед формиране на оценка. За управлението на бюджетните и др. публични средства и дейности, а така също и на отчетността в подконтролния обект с цел тяхното подобряване.

Това е одит по смисъла на СП при спазването на следните принципи.
- Независимост, обективност, добросъвестност
- Професионализъм, почтеност, безпристрастност
- Последователност и предвидимост
- Публичност и прозрачност
- Доверие, сътрудничество, конструктивност

СП извършва:
- Финансови одити - изразяване на независимо мнение доколко ГФО на организацията дава вярна и точна представа за нейното финансово и имуществени състояние в съответствие.
- Одити за съответствие при финансово управление - проверка на СФУК, вътрешният одит и управленските решения във връзка с организацията, планирането, отчитането и контролът на бюджета и др. публични средства и дейности в одитираната организация с оглед спазване на изискванията на нормативните актове, вътрешни наредби и договори.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система за данъчно-осигурителен контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.