Система на задължителното здравно осигуряване в България


Категория на документа: ИкономикаИкономическата природа на здравеопазването като система на взаимоотношенията между потребители на здравна помощ /услуга/, изпълнители /доставчици/ на медицинска помощ и финансираща институция се характеризира с редица сложни специфики.

Познаването на икономическата същност на здравеопазването и здравното осигуряване е от значителна важност, за да бъде разбрана организацията и финансирането на здравните системи в различните страни и целенасочените усилия на различните здравни политики за подобряване функционирането на системите.

Предлагам за обсъждане няколко варианта за развитие на задължителното здравнo осигуряване:

1. Конкуренция между застрахователните фондове
Конкуренцията на пазара на застрахователите може да подобри ефикасността на системата по два начина:
1. да стимулира фондовете да ограничат административните си разходи и да подобрят обслужването на застрахованите лица
2. чрез селекцията на доставчик се оказва натиск върху тях по посока подобряване ефективността и качеството на предоставяните услуги за пациентите
Посочените съображения са накарали част от държавите на ОИСР да отворят пазарите си за конкуренция между застрахователните компании (Белгия, Холандия, Чехия и др.). Същевременно строгият контрол върху разходите и задължението да се осигури пълно покритие на населението със здравни грижи налагат разширяване на практиката за въвеждане на регулирана /управлявана/ конкуренция.
Във връзка с това се прилагат механизми за предварително управление на риска, който да взема под внимание различните степени на риск за отделните фондове, които предлагат полици с разнообразни покрития. По този начин фондовете, които носят по-голям риск, получават субсидии от фондове с нисък рисков профил по определена схема. Все още подобни схеми за управление на риска покриват малка част от всички разходи на фондовете, застрахователите са заинтересовани да привличат клиенти в по-добро здравословно състояние (cream skimming). Това, от своя страна, намалява стимулите да се изисква по-висока ефективност от доставчиците, защото дава възможност на застрахователите да си осигурят печалба (или поне финансова жизненост, що се отнася до нестопанските организации) по лесен и удобен начин.
Социалната и пазарната характеристика на здравеопазването са двете страни на процеса по осигуряване на здравни грижи за цялото население, които задължително следва да се имат предвид при анализа и оценката на здравната система. Постепенното превръщане на сектора в пазарен при стремеж към запазване на социалните му особености е обективен процес, който се наблюдава във всяка развита здравна система в света и поради тази причина ще отделим специално внимание на икономиката на здравеопазването и здравното осигуряване, тъй като считаме, че тази материя е слабо застъпена в материалите за здравеопазването на български език.
2. Промени в закона за здравното осигуряване
вариант 1: еднакъв пакет здравни услуги /еднаква осигурителна вноска като фиксирана месечна сума;
вариант 2: различни осигурителни вноски (фиксирани месечни суми)
различни пакети здравни услуги.
Аз лично предпочитам първият вариант, при който сегашния пакет здравни услуги ще се гарантира при еднаква месечна осигурителна вноска с фиксиран размер, например 40 лева, което при шест милиона осигурени лица ще генерира приходи в Националната здравноосигурителна каса от около 2,9 милиарда лева годишно. Осигурителната вноска може да бъде диференцирана, като най- висока да бъде за заетите лица, например, 60 лева месечно, а най- ниска за децата до 18 години, например 20 лева месечно.И при двата варианта трябва да се преосмисли ролята на държавата за кои лица тя (по-точно данъкоплатците трябва да плаща осигурителните вноски. Убеден съм, че осигурителните вноски за деца до 18 години трябва да се плащат от родителите, ако получават високи доходи например, осигуряващите се на максимален осигурителен доход. Същото се отнася и за пенсионери, които получават сходни по размер доходи от пенсии, имущество или капитал.Трябва да се промени начина на плащане на изпълнителите на здравни услуги в две направления:на всички да се плаща за извършена работа;при определяне на стойността на здравните услуги да се отчитат реалните разходи, най- вече на труд, да се предвидят разходи за инвестиции (например за амортизации) и да се включи печалба (най- вече за осигуряване на възможности за инвестиции).По отношение на доброволното здравно осигуряване предлагам да се регламентират възможности за осигуряване по капиталови и смесени (рисково капиталови) схеми, като заедно с това се промени данъчната преференция вноските за доброволно здравно осигу ряване да се приспадат и от осигурителния доход, а не само от облагаемия доход, от който се изчислява пропорционалния данък.

Заключение

В разработката бе направен опит да се характеризира накратко системата на задължителното здравно осигуряване у нас. Следва да се каже, че въпреки наличните законови норми и мерки, здравно осигурителната система у нас страда от съществени недостатъци, които трябва да бъдат обект на други, непрекъснати проучвания и анализи, предвид актуалността на здравните въпроси.

Литература:
1. Закон за здравното осигуряване, Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г.
2. Данева, И., Социално осигуряване, НБУ, С., 2006
3. Комитов, Г., Здравната политика и нейните стратегически приоритети в условията на продължаваща реформа - II част, Здравен мениджмънт, бр. 6/2008
4. Салчев, П., Социална политика за здравословен живот, САР, Ст. Загора, 2006

1 Национална Здравноосигурителна Каса - www.nhif.bg
??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система на задължителното здравно осигуряване в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.