Система на управление на задължително здравното осигуряване


Категория на документа: Икономика
Курсова работа

на тема:
"СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ "

ИЗГОТВИЛ:

ПРЕПОДАВАТЕЛ:

Съдържание

1. ВЪВЕДЕНИЕ
2. ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
3. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
4. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Здравното осигуряване представлява договор между клиента и осигурителя, според който при настъпване на осигурителни случай - ползвани здравни грижи, осигурителния орган изплаща определено парично обезщетение на осигуреното лице или по - често възстановява изцяло разходите на извършителя на здравни грижи. Предимството за осигурените е замяната на вероятността от по-големи финансови загуби със сигурността за по-малки загуби причинени от заплащане на осигурителна вноска.

Първите форми на здравно осигуряване възникват в Европа в рамките на общата идея за намаляване на финансовия риск и несигурността за хората от настъпване на непредвидени ситуации, водещи до загуби на доходи, трудоспособност и живот. Още в началото на ХIХ век възниква идеята за създаване на условия за подпомагане на работниците, които са изпаднали в нужда при болест, травма, злополука. Създават се взаимоспомагателни каси от който се отпускат помощи на работниците в случай на заболяване, злополука, смърт. Право на ползване на тези помощи имат само тези работници, които правят осигурителни вноски.

Следващия етап от еволюцията на осигурителната идея, съдържаща в себе си и здравно осигурителни рискове, е приемането на първия закон за задължително здравно осигуряване, задължаващ всички наемни работници с надница, по- ниска от установен минимум, да бъдат защитени от болничен фонд, в който се набират вноски от работодателите и работещите лица. Годината е 1883, държавата е Германия, а авторът на задължителното осигуряване за пенсия и болест е канцлерът Бисмарк. С въвеждането на този закон здравеопазването се поставя в центъра на вниманието на държавата, а проблемите му постепенно се извеждат като държавна политика.

Модела "Бисмарк" доказа своята актуалност и практическа приложимост повече от 120 г., в резултат на което населението на повече от 85 страни в света е включено в различни форми на социално осигуряване.

2. ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ

Задължителното здравно осигуряване е регламентирано в чл.2, ал.1 на Закона за здравно осигуряване като, дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения - районни здравноосигурителни каси (РЗОК). Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК".

Закона за здравно осигуряване се основава на основни принципи, които определят неговите цели в настоящото и бъдещото развитие на здравното осигуряване. Тези принципи се осъществяват върху определени закони, които свързват участниците в системата на здравното осигуряване: гражданите, държавата, работодателите и НЗОК. Целта на системата на здравното осигуряване е подобряването на качеството на живот на гражданите, чрез повишаване на социалната, здравната и икономическата ефективност на разходите за здравеопазване. Здравното осигуряване цели да се подобри качеството на предоставяните услуги и особено на равнопоставеността на всички осигурени при тяхното използване. Въвеждат се механизми за достойно и справедливо заплащане на медицинските специалисти както и да се внесат съществени промени в отношенията между лекар и пациент.

При приемането на закона през 1998 г. Народното събрание прие осем принципа. В края на 2002 г. Народното събрание прие още три нови принципа и допълни и измени два, които трябва да прилага НЗОК при управлението на задължителното здравно осигуряване от началото на 2003 г.- чл.5 от ЗЗО.

Първият принцип е "задължително участие при набирането на вноски" - Той е и основен принцип на изграждане на съвременните здравноосигурителни системи, с който се вменява задължение на всички осигурени лица. Така се образува осигурителна съвкупност близка до общия брой на населението или се създава пълен кръг на осигурените лица. По този начин се създава възможност за формиране на по-голям бюджет на фонда на НЗОК, по-големи финансови възможности за разширяване на основния пакет от здравни дейности по чл.35 и чл.36, за подобряване заплащането на оказваната медицинска помощ по чл.45 и за повишаване на нейното качество.

Вторият принцип е "участие на: държавата, осигурените и работодателите, в управлението на НЗОК " - управлението на здравноосигурителната система е изградено на трипартийния принцип - работодатели, държава и представители на осигурените лица участват равнопоставено в управителните тела на Здравната каса.

Третият принцип "солидарност на осигурените при ползването на набраните средства ". Изисква събраните средства по бюджета на фонда от всички осигурени да се разходват за тези лица, чиито здраве през бюджетната година е увредено и се нуждаят от медицинска помощ. Солидарността се проявава в това, че здравите осигурени обезпечават възстановяването здравето на болните. Също и солидарност между лица с по-високи доходи с тези с по- ниски при настъпване на осигурителен риск, тъй като първите имат по-голямо финансово участие от вторите.

Четвъртият принцип е "отговорност на осигурените за собственото им здраве". Всеки здравноосигурен е длъжен да полага грижи за опазване на здравето си, да спазва предписанията на здравните органи, да повишава своята здравна култура, а когато е родител да възпитава децата и създава условия за намаляване на патогенните фактори, които могат да увредят здравето на семейството.

Петият принцип, "равнопоставеност при ползването на медицинска помощ" от здравноосигурените лица. Всички осигурени лица имат равни права на достъп до медицинска помощ в рамките на гарантирания, основен пакет здравни услуги , без разлика от техния пол, възраст, народност, етнос, религия и други признаци.

Шестият принцип, "равнопоставеност на изпълнителите на медицинска помощ при сключване на договори с РЗОК", изисква еднакви възможности за всички лечебни заведения за извънболнична и болницна помощ, независимо от формата на собственост да сключват договори, ако отговарят на условията на Закона на лечебните заведения и на Закона за народното здраве.

Седмият принцип, "самоуправление на НЗОК" - здравната каса е институция, независима от структурата на публичната система на здравеопазване, която има свой собствен бюджет, самостоятелни източници на финансиране и свои органи за управление .
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система на управление на задължително здравното осигуряване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.