Система и контрол на данъците и социалните осигуровки


Категория на документа: Икономика
КУРСОВА РАБОТА ПО
"СИСТЕМА И КОНТРОЛ НА ДАНЪЦИТЕ
И СОЦИАЛНИТЕ ОСИГУРОВКИ"

СОФИЯ, 2013г.
Данъчно облагане на доходите на физическите лица

Данъчното облагане на доходите на физическите лица става съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Той влиза в сила от 01.01.2007 г. и заменя действащия дотогава Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ). Данъкът върху доходите на физическите лица е личен, подоходен пропорционален (плосък) данък.

1. Данъчно задължени лица

Обект на облагане съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица са доходите на местните и чуждестранните физически лица, включително от дейност като едноличен търговец.

Данъчно задължени лица са местните и чуждестранните физически лица, които получават доходи от източник в България, както и местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

* което има постоянен адрес в България, или
* което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
* което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или

организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или

чийто център на жизнени интереси се намира в България.

Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната. В случаите, когато се прилага спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, понятието за местно физическо лице се извежда от разпоредбите на спогодбата.

Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, докато чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

2. Видове доходи и видове данъци по ЗДДФЛ

За целите на облагането в закона са разграничени следните видове доходи:
* доходи от трудови правоотношения;
* доходи от стопанска дейност като ЕТ;
* доходи от друга стопанска дейност;
* доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество;
* доходи от прехвърляне на права или имущество;
* доходи от лихви, упражняване на права от интелектуална собственост и др.;
* доходи, подлежащи на облагане с окончателни данъци по ЗДДФЛ.

С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат всички получени облагаеми доходи с изключение на доходите, реализирани от дейност като ЕТ, както и доходите, подлежащи на облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ или патентен данък по ЗМДТ.

С данък върху годишната данъчна основа се облагат доходите от стопанска дейност като ЕТ.

С окончателен данък по ЗДДФЛ се облагат определени видове доходи, изплащани на местни или чуждестранни лица, като дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от замяна на акции или дялове в местни търговски дружества и т.н.

3. Данъчно облагаеми доходи

Облагаеми по ЗДДФЛ са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон, и доходът, изрично изключен от облагаемия годишен доход, който се облага отделно по специални правила. При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система и контрол на данъците и социалните осигуровки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.