Сензори и сензорни интерфейси


Категория на документа: Икономика


ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

Природо-математически факултет
Катедра "Компютърни системи и технологии"

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАЗРАБОТКА
На тема:
"Сензори и сензорни интерфейси"

Разработил:..................... Ръководител:...............
(Стела Алексова - фак. № 10250221003) (гл. ас. В. Иванов)

Благоевград
2014
Съдържание:
I. Сензори........................................................................стр. 3
I.1. Сензори................................................................стр. 3
I.2. Класификационни принципи.....................................стр. 5

II. Сензорни интерфейси......................................................стр. 9
II.1. Напреженов изход..................................................................стр. 9
II.2. Тактов кръг (Current loop).........................................стр. 9
II.3. Честотен сигнал и широчинно-импулсна модулация (PWM Pulse width Modulation).............................................стр. 10
II.3.1. Сензори с честотен изход....................................стр. 11
II.3.2. Сензори с изход с широчинно - импулсна модулация (PWM - Pulse Width Modulation)....................................стр. 11
II.4. Цифрови интерфейси.............................................стр. 12
II.4.1. Интерфейс на базата на RS-485.............................стр. 12
II.4.2. CAN интерфейси...............................................стр. 13
II.4.3. SPI и I2C интерфейси за сензори с интегрално изпълнение......................................................стр. 13
II.4.4. IEEE1451.4......................................................стр. 14
II.4.5. Цифрови безжични интерфейси............................стр. 15
II.4.5.1. ZigBee.................................................стр. 15

ІІІ. Използвана литература...................................................стр. 17

I. Сензори
I.1. Сензори

Прогресът в техниката на обработка на информацията и бързото развитие на микропроцесорите и компютърните технологии определят и интензивността в развитието на сензорите. Компютърните технологии са в основата на съвременните измервателни и управляващи системи. Тъй като възможностите на тези системи се увеличават, ролята на сензорите, явяващи се първично звено във възприемането на информацията от обекта на измерване съществено нараства. Сензорите се превръщат във важен фактор на автоматизацията и робототехниката и придобиват все по-голямо значение като конструктивни елементи на системите.

Най-общо сензорите представляват устройства, които преобразуват физическите или химични величини в удобни за използване електрически сигнали. Дефиницията, която се дава от International Electrotechnical Committee (IEC) за сензор е [1]: "Сензорът е първична част от измервателната верига, която преобразува входната променлива в подходящ за измерване сигнал".

Сензорът е включен в сензорната система и той е първият елемент, служещ за въвеждане на измерваната информация. Обобщената блокова схема на сензорната система е представена на фиг.1.1.

Фиг.1.1. Обобщена блокова схема на сензорна система

Обикновено сигналът, постъпващ от сензора, е малък по амплитуда като е смесен със смущаващи сигнали и шумове. Освен това може да възникне необходимост от линеаризирането му. Формирането на сигнала с
оптимални характеристики за следваща обработка се осъществява с
помощта на схема за нормализиране на сигналите, която може да включва
усилвател, филтър и други аналогови схеми. В някои случаи част от тези
схеми са в непосредствена близост до сензорния елемент. ФормираниятСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сензори и сензорни интерфейси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.