Семейство и социална политика


Категория на документа: Икономика
СЕМЕЙСТВО И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Същност на проблема

Системите за социална закрила са добре развити в Европейския съюз. Те предвиждат подпомагане при финансови затруднения, свързани с безработица, здравословни проблеми, нетрудоспособност, изпълнение на родителските задължения, старост, загуба на съпруг/а или родител. Все нещата, които хората свързват с понятието 'Европейски социален модел'.
Следва да се уточни, че решенията по въпросите на социалната закрила и 'семейните' политики не се вземат на европейско ниво. Тези решения се вземат от отделните държави-членки. Тяхна е отговорността за попълване на бюджетите с необходимите средства, съответно, за разпределението на набраните средства. Националните правителства имат свобода при вземане на решения за видовете помощи, техните получатели и размера на подпомагане. Националните правителства определят също така обхвата на медицински услуги, покривани от националните здравно-осигурителни системи.
Различните държави-членки на Европейски съюз имат различен подход. В някои страни правителствата облагат гражданите си с големи данъци и предоставят по-щедра социална закрила. В други държави данъците са по-ниски и съответно нивата на социална закрила също са по-ниски.
Правото на Европейския съюз включва обаче изискване към всички държави-членки да спазват основните принципи на равнопоставеност и недискриминация. Европейско законодателство урежда освен това
• правото на гражданите да живеят и работят във всяка една държава в рамките на Европейския съюз, независимо от своето собствено гражданство
• нормите за безопасни условия на труд,


• правото на отпуск по майчинство.
Тъй като Европейският съюз има ограничени правомощия в социалната сфера, ключовата дума по отношение на социалната политика е 'сътрудничество'. Съществува единомислие между европейските правителства по отношение на необходимостта от засилено координиране на националните стратегии.

Основният въпрос е дали Европейският съюз може и трябва да играе по-голяма роля при разработване на мерки в подкрепа на семействата с деца. Този въпрос става все по-актуален поради тенденцията към застаряване на населението в Европа. Тази тенденция е резултат на
• намаляващата раждаемост
• увеличаването на средната продължителност на живот.
Повече мерки в подкрепа на семействата с деца би означавало накърняване на ' суверенното' право на държавите-членки по отношение на въвеждането на данъци и тяхното бюджетно преразпределение. Поради това въпросът за вземане на решения на ниво Европейски съюз е особено чувствителен.
Законодателни мерки на Европейски съюз във връзка с функционирането на Общия пазар

Законодателни мерки на Европейския съюз във връзка с функционирането на Общия пазар са въведени с цел:
• осигуряване свободното движение на работната сила,
• гарантиране на основни човешки права
• гарантиране на честна конкуренция.
Значителна част от европейското законодателство регламентира въпроси на здравеопазването и безопасните условия на труд. Въведени са редица нормативни изисквания по отношение на различни параметри - от максималния брой работни часове до минималната продължителност на отпуска по майчинство. Целта на подобни нормативни ограничения е фирмите, които работят в рамките на Общия пазар, да не преследват повишаване на конкурентността в ущърб на своите работници.
За хората, решили да упражнят фундаменталното си право на свободно движение в
рамките на ЕС и избрали да живеят и работят в друга страна, гарантирането на
3 социална сигурност е също изключително важно. Европейският съюз е въвел редица правила с цел облекчаване на проблемите, които могат да произтекат от свободното движение на хора. Но тези правила имат за цел да търсят съответствие между отделните системите за социална закрила на държавите-членки, без да налагат тяхното хармонизиране.
Независимо от това съществуват решения на Съда на Европейските общности, които могат да влияят пряко върху националните разпоредби в социалната сфера. Така например има решение на Съда на Европейските общности, според което при прекалено дълги срокове на чакане за определени форми на лекарска интервенция в дадена страна, гражданите на тази страна имат право да потърсят лечение в друга страна от Европейския съюз, като разходите за лечение се поемат от здравно-осигурителна система на родната държава.

Демографски промени

Населението в Европа застарява поради
• намаляване на раждаемостта
• увеличаването на средната продължителност на живот.
Изтъкват се различни причини за намаляване на раждаемостта. Според някои експерти тя се дължи на увеличаването на броя на домакинствата, в които работят и двамата съпрузи и на нарастващите възможности за професионално развитие на жените. Трудовата реализация на жените се вижда като една от причините за нарастване на възрастта, на която жените раждат първото си дете, както и за намаляване на броя на децата в семействата.
Последиците от тази тенденция и нарастващата средна продължителност на живота дават основания за прогнози, според които към 2030 година броят на населението в ЕС във възрастовата група 55-64 г. ще се увеличи с 25%, докато броят на младите ще намалее с 10%. Това би означавало, че към 2050 година в Европейския съюз ще живеят три пъти повече граждани над 80 годишна възраст отколкото към днешна дата и отделно от това една четвърт от европейското население ще влиза във възрастовата група 60-79 години.
Намаляването на трудоспособното население в Европа очертава два проблема пред Европа:
• недостиг на работна ръка.
• непосилно натоварване на социалните и пенсионни системи.
Някои европейски страни реагират вече на тази перспектива. Те увеличат възрастта за пенсиониране, за да задържат хората по-дълго на пазара на труда, Все по-често се обсъжда нуждата от ' активни' мерки, които да подкрепят семействата и да насърчават жените да раждат повече деца.
И в това отношение съществуват големи разлики в подходите на отделните държави-членки. Някои страни предоставят щедри детски надбавки, обезщетения за майчинство и облекчения при отглеждането на деца. Други изостават значително.

По-пълно включване на лицата в трудоспособна възраст в работната сила

Предвид застаряването на населението в Европа се наблюдават засилени мерки, които имат за цел да насърчават повече жени към включване и задържане на пазара на труда и да стимулират хората да работят до по-висока възраст.
Все по-голямо значение се отдава и на 'учението през целия живот'. Това предполага адаптиране на образователните системи, така че те да позволяват на хората да продължават да придобиват нови умения през целия си професионален живот и да се приспособяват по-лесно към променящите се изисквания и нужди на работодателите.
Европейските правителства са си поставили за цел да увеличат заетостта сред населението в трудоспособна възраст до 70% като цяло и до 60% при жените и до 50% при по-възрастните работници.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Семейство и социална политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.