Секторни структурни мерки в енергетиката и енергийната инфраструктура


Категория на документа: Икономика


национални планове за действие за енергията от възобновяеми източници, чрез които се предоставя стабилна рамка за инвеститорите през следва- щото десетилетие. Тези планове потвърдиха потенциала за използване в ЕС на енергия от възобновяеми източници и способността на Съюза като цяло да изпълни или даже леко да преизпълни целта от 20 % до 2020 г. Енергията от възобновяеми източници вече оказва влияние върху енергий- ния микс на ЕС. На тази енергия се падат 62 % от инсталираните през 2009 г.
нови електрогенериращи мощности в ЕС (7) - в сравнение с 57 % през 2008 г. За втора поредна година на вятърната енергия се пада най-големият дял от новите мощности - 10,2 гВт/ч от изградените 27,5 гВт/ч, което представлява 38 % от производството. В абсолютни стойности енергията от възобновяеми
източници е задоволила 19,9 % от потреблението на електроенергия в Европа през 2009 г.
По отношение на научните изследвания в областта на енергията от възобновяеми източници в рамките на Стратегическия план за енергийните технологии (план SЕТ) беше дадено началото на четири европейски индустриални инициативи. Тези първи по рода си инициативи обхващат вятърната енергия, слънчевата енергия, електроенергийните мрежи и улавянето и съхранението на въглероден диоксид. Общественият и частният сектор работят за ускореното разработване на нисковъглеродни технологии и са дали съгласието си да предоставят подкрепата си за технологичните пътни карти за периода 2010-2020 г., включително плановете за действие, предназначени за разработването на технологии и за подобряването на конкурентоспособността им.

През 2010 г. започнаха операциите в рамките на Европейската енергийна програма за възстановяване, чието начало беше дадено през 2009 г. в отговор на икономическата и финансова криза в Европа. Тя стимулира диверсифицирането на енергийните доставки, функционирането на вътрешния енергиен пазар и намаляването на емисиите на парникови газове. Програмата предоставя заеми, гаранции и дялово участие на проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, изпълнявани от органи за местно управление, провинции, общини и частни организации, действащи от името на обществени организации. При достигане на точката на рентабилност от всеки проект заемът се връща на фонда. На три подпрограми са предоставени финансови средства на обща стойност 3,98 млрд. евро: 2,365 млрд. евро за проекти в областта на газовата и електроенергийната инфраструктура, 565 млн. евро за проекти за вятърна енергия от морски инсталации и 1,05 млрд. евро за проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. До края на годината бенефициерите са получили 900 млн. евро. Изпълнителите на проекта вече започват да купуват
строителни материали и да сключват договори за строителни работи и програмата вече регистрира ускоряване на инвестициите в инфраструктурата и привличане на съфинансиращи организации, които да поемат ангажимент за инвестиране. Неизразходваните до края на годината средства ще бъдат вложени в проекти за енергийна ефективност. През октомври Парламентът и Съветът постигнаха споразумение за преразпределянето на средства в размер на 146 млн. евро, за които не са поети задължения в рамките на програмата, и отделянето им за иновативен финансов инструмент за енергийна ефективност и инициативи, свързани с енергията от възобновяеми източници. Европейската комисия продължи да развива своите механизми за подкрепа, предназначени за демонстрационни проекти със стопански характер за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS), за да провери ефикасността
на този инструмент с потенциално огромно значение за смекчаването на последиците от изменението на климата. Концепцията за улавяне и съхранение на въглероден диоксид е в състояние да подпомогне както постигането на целите на ЕС в областта на климата, така и гарантирането на сигурността на енергийните доставки. Това е единствената съществуваща за момента технология за значително намаляване на емисиите на CO2 от електроцентрали, използващи изкопаеми горива, и от големи промишлени стационарни съоръжения. Предотвратените чрез улавяне и съхранение емисии на CO2 в ЕС
може да се равняват през 2030 г. на близо 15 % от необходимото съкращаване. Наред с това улавянето и съхранението на въглероден диоксид може да намали в значителна степен разходите за смекчаването на последиците от изменението на климата. През 2010 г. в рамките на системата за търговия с емисии беше прието решение за определяне на критериите и мерките за финансиране на мащабни проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, а така също и на иновационни технологии за енергия от възобновя-
еми източници, последвано от публикуването на покана за представяне на предложения (8). В рамките на тази схема могат да бъдат финансирани поне осем големи демонстрационни проекта за CCS, като финансирането за първите проекти ще се предостави през 2012 г. Дадено беше началото на мрежата от CCS проекти, която е инструмент за подкрепа на първите мащабни демонстрации на технологиите за CCS. Това е първата в света мрежа за насърчаване на обмена на знания и за повишаване на осведомеността на обществеността относно ролята на CCS за намаляването на емисиите на CO2.

Проектът "TWENTIES"
Изследователският проект "Twenties" в областта на енергията от възобновяеми източници на стойност 60 млн. евро е най-големият финансиран от ЕС досега проект, като участието на Европейската комисия възлиза на 32 млн. евро. Около 26 предприятия и институции от 11 държави-членки работят за интегрирането на вятърната енергия в електроенергийната мрежа. В продължение на три години чрез
проекта ще се проучват различни начини за премахване на пречките за включване в електроенергийната
система на вятърната енергия, произвеждана както от наземни, така и от морски инсталации.

5. Ядрена енергия

Ядрената енергия във все по-голяма степен се разглежда като важна част от един балансиран енергиен микс, тъй като тя значително допринася за производството на енергия в ЕС с ниски нива на въглеродни емисии и за постигането на целите на енергийната политика на ЕС за 2020 г. и 2050 г. Европейският съюз не може да наложи избора на енергиен микс на национално равнище, но за сметка на това има задачата да оказва подкрепа на научните изследвания и безопасността на европейско равнище. Държавите-членки разполагат с общо 143 атомни електроцентрали, а все повече от тях предприемат действия за начало, ново начало или по-нататъшно развитие на своя ядрена енергетика. Ядрената безопасност привлича вниманието на обществеността и съществуването на солидна правна рамка и стабилна култура на ядрена безопасност придобива още по-голямо значение. Ето защо през ноември Комисията направи предложение относно стандартите за безопасност при погребване на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци от атомни електроцентрали. От държавите-членки се изисква да представят национални програми, в които се посочва кога, къде и как ще изградят и управляват оконча-
телни хранилища, имащи за цел да гарантират възможно най-високи стандарти за безопасност. С директивата международно приетите стандарти за безопасност стават правно обвързващи и приложими в Европейския съюз.

6. Международни отношения и сигурност на енергийните доставки

Нов регламент относно сигурността на доставките на газ в ЕС намалява степента на уязвимост на ЕС при прекъсване на доставките в бъдеще. Държавите-членки вече трябва да спазват стандарти за инфраструктурата и доставките на газ, както и да изготвят превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации. Предложението беше породено от кризите с газта през 2008 и 2009г., когато доставките на руски газ до ЕС през Украйна бяха прекъснати поради спорове между Москва и Киев. През септември Европейският парламент одобри нов регламент относно сигурността на доставките на газ, което е значима крачка напред към установяването на истинска европейска обща енергийна политика, която също така ще намали степента на уязвимост при прекъсване на доставките на газ поради кризисни ситуации в бъдеще. С едновременното увеличение на потреблението на енергия и зависимостта от внос на нефт и газ, от една страна, и растящия недостиг на доставките, от друга, се повишава и рискът от прекъсване на доставките. Ето защо гарантирането на европейските енергийни доставки е от основно значение за ЕС. Наред с насърчаването на енергийната ефективност с цел максимално оползотворяване на доставките ЕС насърчава и използването на микс от множество източници на енергия, както и диверсифицирането на доставчиците, маршрутите и механизмите за пренос. Предпазни механизми
гарантират във все по-голяма степен сигурни енергийни доставки за европейските граждани и отрасли. Освен това се градят надеждни партньорства със страните доставчици, страните на транзитно преминаване и страните потребители, като така се намаляват рисковете, свързани с енергийната зависимост на Европа. Държавите-членки трябва да поддържат запаси от нефт и газ за извънредни ситуации и да осигуряват инвестиции в електроенергийните мрежи, а понастоящем съществува вече координационен механизъм, който помага на държавите-членки да реагират незабавно и по
един и същи начин при извънредна ситуация. Усилията за постигане на сигурност на енергийните доставки се изразяваха в приемането на национално законодателство и в развитието на ново сътрудничество и намирането на нови маршрути за доставки посредством международен диалог. Десетата годишнина от започването на диалога по енергийни въпроси между ЕС и Русия предостави възможност за задълбочаване и актуализиране на сътрудничеството с най-важния енергиен доставчик на ЕС. Механизмът за ранно предупреждение между ЕС и Русия, договорен през ноември 2009 г., беше успешно използван за първи път по време на кризата през юни във връзка с транзита на газ през Беларус.
На седмата среща на равнище министри в рамките на диалога по енергийните въпроси между ЕС и Организацията на страните износителки на петрол беше подчертана ролята на диалога за улесняването на конструктивния обмен на становища между страните с оглед на възстановяването на стабилността на пазарите в интерес както на производителите, така и на потребителите. В рамките на споразумението за сътрудничество между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив енергетиката заема водещо
място, особено по отношение на търговията с природен газ между двата региона, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия и политиките и технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. ЕС също така участва в преговори със страните Магреб относно интегрирането на енергийните пазари с оглед на изграждането на следващ етап на връзки с ЕС. Усилията за диверсифициране на източниците на доставки се изразяваха също така в подписването на меморандум за разбирателство относно енергийното сътрудничество с Ирак, в осъществяването на сътрудничество със съществуващи доставчици и със страни на транзитно преминаване, като например ОПЕК или страните в региона на Централна Азия/Черно море, както и в действия за подкрепа на приоритетни инфраструктурни проекти като Южния коридор. ЕС действаше в подкрепа на по-нататъшната
пазарна интеграция с желаещите страни в рамките на Договора за създаване на Енергийна общност, чийто пълноправен член стана Молдова, докато Украйна бе в процес на ратификация на протокола за присъединяването си, а Турция продължи преговорите за своето присъединяване. В двустранните и многостранните си отношения Комисията отделяше специално внимание на подкрепата на модела на развитие с ниски равнища на въглеродни емисии. Отношенията с Китай например придобиха нова сила
и бяха насочени към оказването на подкрепа за нисковъглеродните дейности на Китай, а така също и към насърчаването на равнопоставеност венергийното сътрудничество и на прозрачни и стабилни пазарни условия в китайския енергиен сектор. Нисковъглеродните технологии са и една от основните теми, с които се занимава наскоро създаденият Енергиен съвет ЕС - Съединени щати. Енергетиката е важен елемент от диалога ЕС - Съединени щати, тъй като тя оказва влияние върху външната и икономическата политика, а така също и върху политиката за развитие. Съвместните усилия в областта на енергетиката допринасят за увеличаването на взаимната сигурност и просперитет, като същевременно поддържат стабилни, надеждни и прозрачни световни енергийни пазари и координират регулаторни режими и научноизсле- дователски програми с цел ускоряване на внедряването на утрешните технологии за чиста и ефективна енергия. Сътрудничеството е в подкрепа на икономическия растеж и създаването на работни места, като същевременно спомага за напредъка в постигането на целите във връзка с
изменението на климата.

7. Ефективност на пазара

ЕС предприе действия и за гарантиране на ефективното функциониране на енергийния пазар. Правилата на Съюза целят повишаване на капацитета и прозрачността на пазарите на газ и електроенергия. Наличието на правилно функциониращ, добре регулиран, прозрачен пазар, който е взаимно свързан с други пазари и е в състояние да подава съответните ценови сигнали, е от основно значение за гарантиране на конкурентността и сигурността на доставките. Ефективен и функциониращ в пълна степен единен енергиен пазар в ЕС ще предостави на потребителите избор между различни дружества - доставчици на газ и електроенергия на разумни цени, като това ще отвори достъп до пазара за всички доставчици, особено за малките и онези, които инвестират в енергията от възобновяеми източници. Това ще спомогне и за възстановяването на ЕС от икономическата криза. През юли Комисията настоя Полша да се въздържа от нарушаване на правилата на ЕС на вътрешния пазар на газ. Сред нарушенията бе задължаването на вносителите на газ да съхраняват определен обем газ в Полша, както и липсата на достъп до тръбопровода "Ямал". Договореностите бяха адаптирани към законодателството на ЕС и през ноември Комисията даде одобрението си за новия подход. През юни Комисията изпрати 35 отделни искания до 20 държави-членки за прилагането в пълна степен на различни аспекти от законодателството на ЕС, насочено към създаването на единен пазар на газ и електроенергия. Поетите през май ангажименти от страна на E.ON в отговор на настояване на Комисията способстваха за отварянето на германския енергиен пазар Постигането на ефективно функциониращи пазари означава отчитането на интересите на потребителите и през декември Съветът прие заключения относно "Енергийна политика за потребителите", в които се разглеждат аспектите, свързани с правата на потребителите и закрилата на уязвимите потребители, като се вземат предвид изразените мнения на неформалната среща през септември на министрите на енергетиката. 2010 година беше година на подготовка за създаването на Европейска агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия - влиятелна агенция, която да може да се справи с многобройните предизвикателства пред регулирането на европейския енергиен пазар. Тя проведе учредителните си събрания през първата половина на 2010 г. и избра за свое седалище град Любляна.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Секторни структурни мерки в енергетиката и енергийната инфраструктура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.