Секторни структурни мерки в енергетиката и енергийната инфраструктура


Категория на документа: ИкономикаУНСС

Доклад по дисциплината "Европейска икономика"

на тема:
Секторни структурни мерки в енергетиката и енергийната инфраструктура

Съдържание:

1. Въведение

2. Енергийна инфраструктура

3. Енергийна ефективност

4. Възобновяеми източници и технологии за производство на енергия
от възобновяеми източници

5. Ядрена енергия

6. Международни отношения и сигурност на енергийните доставки

7. Ефективност на пазара

1. Въведение

За да може да запази стандарта си на живот, Европа се нуждае от сигурност на енергийните доставки на приемливи цени. Политиката на ЕС се стреми да създаде конкурентен вътрешен енергиен пазар, който предлага качествени услуги на ниски цени. Сред конкретните цели са разработването на източници на енергия с ниско съдържание на въглероден диоксид и намаляването на зависимостта от вносни горива. Обединяващата за всички тези аспекти цел е засилването на икономическата активност, като същевременно се намалява потреблението на енергия. ЕС предприема действия за завършване на вътрешния енергиен пазар, за изграждане и взаимно свързване на енергийните мрежи и за гарантиране на енергийната сигурност, включително и отвъд границите. В областта на енергетиката той прави това, което вече е постигнато в областта на другите услуги, предлагани на единния пазар, като се започне от пътуването със самолет и се стигне до мобилните телефони: осигуряване на реален избор за потребителите в един общ европейски пазар. Целта е да се създаде истинска енергийна общност в Европа, в която границите са без значение за тръбопроводите или електропроводите и в която съществува инфраструктура за слънчева и вятърна енергия. Зареждането на батериите на автомобилите, задвижвани от електричество, трябва да стане толкова естествено, колкото и зареждането на резервоара с бензин.

През ноември Комисията представи ,,Енергетика 2020 - Стратегия за конкурентоспособна, устойчива и сигурна енергетика", с която се определя енергийната политика на ЕС през следващите 10 години. В стратегията са набелязани действия за пестене на енергия, за изграждане на пазар с конкурентни цени и сигурност на доставките. В нея се предвиждат стимули за инвестиции от страна на собствениците на жилища и местните лица в енергоспестяващи мерки. Стратегията предоставя стимули за обществения сектор да взема предвид енергийната ефективност при сключването на договори за строителни работи, услуги или стоки. Чрез нея се популяризират и схеми за сертифициране в промишления сектор с цел насърчаване на инвестициите в технологии с по-ниско потребление на енергия. Като крайна година за завършване на вътрешния енергиен пазар в стратегията е заложена 2015 г. и се набелязва нов подход за начина, по който ЕС планира да финансира и осъществява инвестициите в енергийната инфраструктура. В нея се съдържат предварителни изчисления, че през следващите десет години в ЕС ще са необходими инвестиции в енергийната инфраструктура с общ размер от 1 трилион евро. В стратегията са предвидени и набор от инициативи за подобряване на изследванията и технологичното развитие в областта на енергетиката и за повишаване на способността на ЕС да преговаря с международни партньори. Първата среща на Европейския съвет през 2011 г. ще бъде посветена на енергийното предизвикателство пред Европа в бъдеще.

На дневен ред излезе и въпросът за безопасността при енергийните доставки. След бедствието в Мексиканския залив Европейският съюз и някои държави-членки осигуриха допълнително оборудване за ограничаване на петролния разлив. Освен това Комисията публикува съобщение относно безопасността на нефтените и газови дейности в морски райони, за да се минимизира рискът от друго подобно бедствие. Целта е да се осигурят еднакво високи стандарти за безопасност и ясни отговорности при морски сондажни операции в целия ЕС, както и опазване на околната среда и готовност за извънредни ситуации и за съответно реагиране. За първи път се предвижда всеобхватно законодателство на ЕС относно морските инсталации за проучване и добив на нефт и газ. Предвижданите нови стандарти на ЕС ще включват общи критерии за предоставянето на разрешения за сондиране, проверки на инсталациите и механизми за контрол на безопасността. Целта им се изразява не само в спазването на стандарти, осигуряващи най-висока степен на безопасност в европейските води, но и в стремеж към разпространяването им в съседни региони и в целия свят.

2. Енергийна инфраструктура

Съоръженията на енергийната инфраструктура са кръвоносните съдове на съвременната икономика. Остаряващата система в Европа не е пригодна за преход към система за производство на енергия с ниски въглеродни емисии и с ресурсна ефективност. Липсата на взаимосвързаност между националните енергийни пазари прави трудно изграждането на реален единен енергиен пазар с лоялна конкуренция и по-ниски цени. Поради това модернизацията на системата на енергийната инфраструктура бе сред първите приоритети в програмата на ЕС през цялата 2010 г. През ноември Комисията прие приоритетите за енергийната инфраструктура за следващите две десетилетия. Тя определи създаването на приоритетни коридори на ЕС за електроенергийни мрежи и газопроводи, които да послужат като основа за бъдещото издаване на разрешения и за решенията за финансиране на конкретни проекти на ЕС. Инфраструктурата се признава за основен фактор за изпълнението на енергийните планове на ЕС във всеки един аспект - от завършването на вътрешния пазар до наличието на конкурентоспособност и предоставянето на по-добро обслужване на потребителите, от енергийната солидарност до изпълнението на целите в областта на климата и енергията от възобновяеми източници и от енергийната ефективност до сигурността на доставките, както във вътрешен, така и в международен план. Комисията включи и идеи относно хармонизирането на правилата за инвестиране в ЕС и за привличане на частно финансиране. Подготовката беше съпроводена от извършен през юли преглед на изпълнението на програмата за трансевропейски енергийни мрежи през периода 2007-2009 г. Те бяха изградени, за да спомогнат за завършването на вътрешния енергиен пазар, да се намали изолацията на отдалечените райони, да се осигурят и диверсифицират енергийните доставки и да се способства за постигането на устойчиво развитие и опазване на околната среда. В по-широк смисъл Комисията разгледа различни начини за подобряване на трансгрничната регулаторна координация и сътрудничество. За да се подобри прозрачността и да се даде възможност за извършването на адекватен анализ на енергийната система на ЕС, нов регламент, приет през юни, въвежда мониторинг на инвестиционните проекти в много видове инфраструктура за производство, пренос и съхраняване на нефт (включително биогорива), газ, електроенергия и въглероден диоксид.

3. Енергийна ефективност

С определянето на национални цели, които да съответстват на европейскатаводеща цел за повишаване на енергийната ефективност с 20 %, бе даден нов стимул за енергийната ефективност. Приложното поле на енергийното етикетиране, което се отнасяше до домакинските уреди, беше разширено, за да обхване всички продукти, свързани с енергопотреблението. Приети бяха първите делегирани регламенти за определяне на изисквания за енергийното етикетиране на четири вида стоки за бита, свързани с енергопотреблението. В рамките на изпълнението на директивата за екодизайн от 2009 г. Комисията прие изисквания по отношение на някои приоритетни продукти, които оказват влияние на потреблението на енергия, като промишлените вентилатори и домашните съдомиялни машини. Продължи работата по създаване на бъдещи изисквания за повече от 20 категории продукти. През май ЕС постигна споразумение и за новите правила относно енергийните характеристики на сградите, които засилват действието и разширяват обхвата на сега действащите правила и намаляват разликите между механизмите на държавите-членки за контрол на енергийните нужди по отношение на уредите за отопление и топла вода, както и за охлаждане, вентилация и осветление. Насърчителните мерки за енергийна ефективност постигнаха успехи и на местно равнище. През април наградите на ЕС "Зелено" осветление" и "Зелени" сгради" бяха връчени на градове и сгради, които реализират голямо спестяване на енергия. Един от 12-те носители на наградата по програмата "Зелено" осветление" за 2010 г. бе Градският съвет на гр. Дагда, Латвия, който за периода след включването си в тази инициатива през
2007 г. е постигнал намаление на своето енергопотребление за осветление с 85 %. В категорията "Зелени" сгради" при два от най-добрите проекти за реновиране на сгради - съответно на офисна сграда в Австрия и на средно училище в Германия - е постигнато енергоспестяване от над 80 %. Участниците от цяла Европа в тези инициативи са повече от 700, съответно с енергоспестяване от над 500 гВт/ч годишно. През май 2010 г. още 500 града обещаха да намалят емисиите си на въглеро ден диоксид с повече от 20 % до 2020 г. С присъединяването си към Конвента на кметовете те се ангажираха посредством разработването и изпълнението на плановете си за действие за устойчива енергия да спестяват енергия, да насърчават енергията от възобновяеми източници и да повишават осведомеността на своите граждани. Конвентът на кметовете е инициатива на Комисията, ползваща се с подкрепата на Европейския парламент и на Комитета на регионите. Град Хайделберг например е намалил емисиите на въглероден диоксид от обществените си сгради с почти 40 % чрез станции за контрол на енргопотреблението и чрез "енергийни екипи" в училищата в града. В град Рига произвежданият от градското сметище метан се използва за производство на електроенергия, а в Антверпен използват реновиран промишлен склад кaто модел на устойчива сграда и демонстрационен център за гражданите. До момента в инициативата са се включили над 2100 града от 36 страни, подкрепяни от повече от 100 региона, провинции и мрежи, представляващи над 125 млн. граждани.

Механизмът "ELENA"
За да се предостави възможност на желаещите градове и региони да привлекат местни и регионални инвестиции в устойчива енергия, започналият през 2009 г. в сътрудничество с ЕИБ механизъм за техническа подкрепа "ELENA" изглежда ще успее да мобилизира инвестиции в размер на повече от 1,3 млрд. евро благодарение на сумата от 17,5 млн. евро, предоставена до момента под формата на безвъз-
мездни средства за техническа помощ. В Барселона предоставени средства в размер на 2 млн. евро мобилизират инвестиции в размер на 500 млн. евро, в Милано 2 млн. евро се очаква да привлекат 90 млн. евро, в Пьормеренд (Нидерландия) предоставените от "ELENA" средства на стойност 1,7 млн. евро водят до инвестиции от 98 млн. евро, а в Париж 1,3 млн. евро се очаква да привлекат 180 млн. евро.

4. Възобновяеми източници и технологии за производство на енергия

от възобновяеми източници

През последните две години ЕС изработи цялостна политика и правна рамка по отношение на разработването на енергията от възобновяеми източници в изпълнение на влязлата в сила през 2009 г. директива за енергията от възобновяеми източници. През 2010 г. държавите-членки разработихаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Секторни структурни мерки в енергетиката и енергийната инфраструктура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.