Секторен анализ сектор "Захар"


Категория на документа: Икономика


 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

СЕКТОРЕН АНАЛИЗ НА СЕКТОР "Производство на захар"

Изготвили:

Проверил :

Ас. д-р Ивайло Иванов

СОФИЯ 2014

Съдържание:
ЦЕЛ НА АНАЛИЗА.............................................................................................стр.3

ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО.............................................................................стр.3
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 2008...............................стр.3
ПАЗАРЪТ НА ЗАХАРТА В БЪЛГАРИЯ ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ..................................................................................................стр.4
ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТИ И РЕФОРМИ......................................................стр.5
ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕФОРМАТА, НАЛОЖЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО...................................................................................стр.7
ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАЗАРИ - ЦЕНИ НА ЕДРО, ЦЕНИ НА ДРЕБНО, ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ, ЦЕНИ НА ПОТРЕБИТЕЛ....................................стр.9
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЗАХАРНАТА ИНДУСТРИЯ...........................стр.12
АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО

НА СЕКТОРА НА ЗАХАРТА..........................................................................стр.15
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ И
ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ..............................................................................стр.16
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО СЕКТОР "ЗАХАР" (SWOT)...................................стр.17
Приложение 1............................................................................................стр.17
Приложение 2............................................................................................стр.18
Приложение 3............................................................................................стр.21
РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И АБРЕВИАТУРИ..............................стр.22
ЛИТЕРАТУРА...............................................................................................стр.23

Анализът проследява промените, които настъпват в сектор "Захар" в последните 10 години и изследва причините за тях и прави изводи за ефекта им върху българската икономика.
Цел на анализа

Представеното изследване цели да направи опит за задълбочена и цялостна сравнителна характеристика на действащите на пазара организации и органи, които са създадени за рационализиране на производството в сектор "Захар".
Обхват на изследването

В анализа са включени няколко предприятия, представители на Сектор "Захар"(Приложение 1), от различни региони на страната. Периода, обхванат в секторния анализ е от 2000г. - 2012г.

Данните и информацията са събирани, чрез интернет страниците на производителите (справки, таблици, фирмена документация и др.), Национален статистически институт (НСИ), Съюзът на производителите на захар и захарни продукти, Министерство на замеделието и храните, Европейска комисия, КЗК и др.
Класификация на икономическите дейности 20081

Производство на захар сектор - С ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ в която попадат всички извършващи физично или химично преобразуване на материалите, веществата или елементите в нови продукти. Това обаче не може да бъде използвано като единствен универсален критерий за определяне на тези дейности . За производство се считат същественото изменение, възстановяване или реконструкция на продуктите.

В резултат на производствения процес може да се получи краен продукт (т.е. готов за употреба или консумация) или междинен (т.е. може да бъде вложен при производството на друг продукт).

Рзадел 10 Производство на хранителни продукти - преработване на продукти от селското и рибното стопанство в храни за човека или животните, вкл. производство на разнообразни полуфабрикати, които не са годни за пряка консумация. При производството на хранителни продукти често се създават странични продукти с по-голяма или по-малка стойност (например кожи от кланици или кюспе от производството на растително масло).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Секторен анализ сектор "Захар" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.