Себестойност на продукцията и услугите


Категория на документа: Икономика


Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Стопански факултет, спец: Счетоводство и контрол

Курсова работа по икономика на предприятието

Тема: Себестойност на продукцията и услугите

Изготвил: Ръководител:
............................................., доц. Йордан Радков
Фак. № ................,
спец.: Счетоводство и контрол

Велико Търново
2010

Съдържание

Въведение 3
1.Същност и значение на себестойността на продукцията 3
2. Видове себестойност на продукцията 4
3. Структура на себестойността на продукта 6
4. Калкулиране на разходите 7
5. Управление на разходите. 8
А) Анализ на разходите 8
Б) Фактори влияещи на себестойността 11
Заключение 12

Въведение:

Целта на темата е да се разбере същността, особеностите и главните характеристики на себестойността на продукцията. Да се видят принципите на класифицирането й. Да се създаде представа за изграждащите я елементи. Да се вникне в същността на изчисляването й. Не на последно място да се разкрият основни принципи за ефективно управление на разходите с цел понижаването им, а от там понижаването и на себестойността на крайният продукт.

1.Същност и значение на себестойността на продукцията

Себестойността на продукцията е стойностна категория, която е свързана със стоковия характер на производството и със свободните стоково-парични отношения в условиятан на пазарната икономика. Тя изразява в парична форма всички непосредствени разходи, които извършва предприятието при производството и продажбата на продукцията. Себестойността на продукцията е основен качествен показател, който характеризира всестранната дейност на предприятието. Нейното равнище зависи както от развитието на националната икономика, така и от конкретното ниво на технологиите и техниката, организацията на производството и управлението, степента на използване на производствените ресурси.

Себестойността е часто от стойността на продукта и съответно част от нейния паричен израз - цената. Независимо от общите характеристики себестойността се различава от стойността както в количествено, така и в качествено отношение.

-количествената разлика между стойността и себестойността се изразява в това, че стойноста обхваща целия необходим труд за нейното производство, а себестойността - само част от него. В себестойността не се включва печалбата на предприятието от произведената и продадената продукция.

-качествените разлики са:

1. В себестойността се начисляват средствата за производство по тяхната цена, т.е. те пренасят своята цена, а не стойност. Разликата в цените на стоките не оказва влияние върху тяхната стойност, а настъпват само отклонения на цената от стойността. Ето защо всяко отклонение на цените на средствата за производство от тяхната стойност се отразява непосредствено само върху себестойността

2. Себестойността на продукцията включва и някои елементи на издръжката на обръщението, свързани с продажбите, които предприятието осъществява, а също и непроизводителни разходи и загуби като глоби, лихви, неустойки по договори, липси, фири и похабяване на ресурси или продукция, които не се признават на пазара и не увеличават стойността на продукцията.

3. Себестойоността на продукцията се определя от индивидуалните разходи на труд при постигнато дадено равнище на произвоство, а стойността се определя от средния обществено необходим труд, овеществен в съответната продукция и признат на пазара чрез цената като паричен израз на стойността.

2. Видове себестойност на продукцията

Многообразието на разходите, различията в техния размер , мястото на възникване и начина на отнасянето им в себестойността на продукцията изискват те да бъдат правилно класифицирани според определен признак.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Себестойност на продукцията и услугите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.