Ролята на мениджъра при провеждане на бизнес преговори


Категория на документа: Икономика


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

РОЛЯТА НА МЕНИДЖЪРА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ

разработил: ................................
специалност: "Стопанско управление"
редовно обучение, I-ви курс, факултетен номер .....................
учебна дисциплина: "Търговски преговори"

проверил: ........................
катедра: "Стопанско управление"

април, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 3
Теоретична характеристика 3
Съдържание 3
Етапи 4
Комуникация 5
Стилове при водене на преговори 5
Връзка на теорията с практиката на преговаряне 5
Последователност при провеждане на бизнес преговори 5
Принципи от последователни стъпки и правила на преговаряне 6
Правила при организацията на преговорите 7
Видове комуникации при провеждането на бизнес преговори 7
Често срещаните грешки при водене на бизнес преговори 8
Изводи и препоръки 8
Използвана литература 9

Увод

Бизнес преговорите са истинското лице на бизнеса - ежедневна част от дейността на всички ръководители, която допринася за повишаване конкурентноспособността на организацията. Преговорите са неотделима част от ежедневието на всяка фирма, било то стартираща, действаща или развиваща се.

Терминът "преговори" произхожда от латинската дума "negotiari", което означава "водя бизнес".

Преговорите са дейност, стара колкото света. Хората от векове преговарят за всичко. Днес преговорите са на път да се превърнат в пълноценен инструмент на мениджмънта. Бизнес преговорите играят все по-важна роля в условията на интернационализация и динамизация на средата за водене на бизнес. Основа за провеждането на успешни бизнес преговори е изборът на подходяща стратегия, съобразена с персоналните и културните особености на преговарящите. При избора на стратегия мениджърът трябва да има предвид не само особеностите на процеса на водене на преговори и вида на преговорите, но и да познава моделите, механизмите и методите за практическата им реализация.

Бизнес преговорите са само един инструмент и както много други мениджърски инструменти се подчиняват на определени ограничения.

Теоретична характеристика

Преговорите са целенасочена двустранна комуникация за постигане на споразумение по даден проблем, като се задоволят максимална част от общите и различните интереси на две страни, свързани с проблема, посредством етични методи и подходи за взаимно убеждаване.

Съдържание
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на мениджъра при провеждане на бизнес преговори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.