Ролята на глобалните институции при формирането на публични политики


Категория на документа: Икономика


РОЛЯТА НА ГЛОБАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ

Големият дебат за глобализацията

Същност на международната организация
• Европейски съюз (ЕС)
• Северно-атлантическия пакт (НАТО)
• Световна Търговска Организация (СТО)
• Обединените нации (ООН) и др.

Дефиниция: Международните организации са договори между суверенни държави
Членство: две или повече страни или неправителствени организации или смесени
Цел: трябва да се преследва обща цел
Институционална структура: трябва да имат постоянна формална структура.

Същност на международната институция

" Международна институция е организация, която е създадена със или без договор, в която две или повече страни (или правителствени агенции или публично финансирани органи) са членове и чиито общ финансов интерес се съблюдава от управляващ орган. Целта на такава международна институция е да постигне международно сътрудничество, занимавайки се с икономически, технически, социални, културни и хуманитарни въпроси. Това сътрудничество може да е в областта на управлението, сигурността, финансите, научните изследвания, околна среда или реализацията на съвместни технически, икономически, финансови и други социални проекти." (около 100 в световен мащаб)

International Organization of Supreme Audit Institutions, 2004.

Роля на глобалните институции
• Глобалните институции, като авангард на наченки на световно правителство

• Глобалните институции в свят на парадокси

• Теорията за принсипали и агенти
Фактори, които оказват влияние на глобализацията

На глобализацията може да се даде следното определение: намаляване на естествените бариери и политическите ограничения, които сегментират нацио-налните и регионалните пазари, като този процес води до пазарна интеграция. Имат се предвид пазарите за стоки и услуги, производствени фактори (капитал и труд ), технологии и информация.
Глобализацията е процес, който протича не само в икономиката, но и в другите области на човешката дейност. Според Стивън Пърлстейн глобализация-та засяга и такива сфери, като заетостта, доходите, прехраната на хората, качест-вото на медицинските услуги, социалната и културната сфера.
Според Дейвид Яф глобализацията е идеологически термин. Той включва интензивна международна експанзия на капитала, която води до разрушителни резултати за голяма част от населението на планетата.
Според авторите на Доклада за човешко развитие от 1999 г. глобализацията не е новост, като се имат предвид ранния 16 век и късния 19 век. Сегашната ера обаче е по-различна. Появяват се редица новости:
- нови пазари : чуждестранните финансови и капиталови пазари са свърза-ни глобално и функционират 24 часа на ден, и то от разстояние и в реално време;
- нови средства: Интернет, клетъчни телефони, медийни връзки;
- нови действащи лица: Световната търговска организация с права над на-ционалните правителства, мултинационални корпорации с по-голяма икономи-ческа мощ от цели държави, глобална мрежа от неправителствени организации и други групи, които пресичат националните граници;
- нови правила: многостранни споразумения за търговия, услуги и инте-лектуална собственост, подкрепени от силни механизми за изпълнение, и повече ограничения за правителствата на отделните държави, намаляващи обхвата на националната политика.
- Икономическата глобализация е все още в своето начало. Тя протича неравномерно, преодолявайки определени трудности и пораждайки редица конфликти.
Икономическата глобализация е процес, който се развива в световното стопанство през последните десетилетия на двадесетия век. Тя се развива въз основа на интернационализацията на икономическата дейност, но се различава от нея. Глобализацията е явление, което предполага интеграция на националните икономики в световната. Интернационализацията на икономическата дейност сама по себе си все още не означава такава интеграция в световната икономика.
Като се има предвид, че сегментираните пазари са неефективни от иконо-мическа гледна точка, глобализацията създава печалба от ефективността.

Ефекти от глобализацията:

1) Изгоди за развиващите се страни:
• възможност за ползване постиженията на развитите страни.
• достъп до чужди пазари.
• осигуряване на стоки, които не се произвеждат в тях.
• организиране на производства и осигуряване на работни места от навлизането на транснационалните компании (ТНК).
2) Загуби и рискове за развиващите се страни:
• силна конкуренция за местните фирми от мощните ТНК и риск от фалити;
• поставяне на неизгодни условия от международните институции във връзка с отпусканите от тях заеми;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на глобалните институции при формирането на публични политики 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.