Роля на урбанизацията за развитие на туризма. Градски туризъм.


Категория на документа: Икономика* Икономически причини:

- за да се подобри баланса на плащанията в държавата;

- за да се насърчава регионалната и местна икономика;

- за да се поддържат или увеличават приходите;

- за да се поддържа или увеличава нивото на платените данъци и такси;

- за да се генерират нови работни места или да се поддържат съществуващите.

* Социални и културни причини:

- за да се постигнат определени социални цели, за да се осигури благосъстоянието и здравето на отделните хора;

- да се провокира по-голямо културно самосъзнание в определен район у местното население.

* Причини, свързани с околната среда:

- да се контролира разумното използване на туристическите ресурси, с цел осигуряване на устойчиво развитие на туризма.

* Политически причини:

- за постигане на политически цели;

- в по-слабо развитите държави изпълнява контролна функция в развитието на процесите, свързани с туризма.

На фирмено ниво градският туризъм се развива от туроператорите, туристическите агенции, транспортните фирми, ресторантьорите и хотелиерите. Участието им в системата на градския туризъм е мотивирано предимно от получаването на печалба. Това е причина за възникването на голям брой големи организации и оператори като мултинационални хотелски вериги, туроператори, ресторантьорски вериги, а също и за появяването на редица малки фирми, които често имат не повече от десетина служители и използват отделните елементи на градския туризъм, за да изготвят туристически продукт, който да задоволява потребностите на определен сегмент туристи.

Основните фактори, които определят за туристическото търсене са екзогенни, социално-психологически и икономически, а основните показатели при неговото изследване:

- брой на туристическите пристигания;

- туристически приходи или разходи;

- продължителност на престоя в града;

- индекси на склонност към пътувания.

Има различни мотиви за предприемане на туристическо пътуване, като:

- мотиви, с цел избягване от всекидневието;

-мотиви, които се характеризират с определена цел: рекреация; задоволяване на културни потребности; бизнес - пътувания; посещение на спортни прояви; посещение на коренно различна среда; лечение; посещение на религиозни места; комуникация с познати и роднини;
- мотиви, свързани с ценностната система на личността и обществото.

Ресурсите, използвани за неговото създаване на градски туризъм могат да бъдат определени в три главни направления: природни и антропогенни туристически ресурси, материални и човешки ресурси. Най-голямо значение имат предимно антропогенните туристически ресурси, тъй като природните имат сравнително нисък дял в градската среда.

Материалната база е важна част за осъществяването на градски туризъм и се оценява с нейните количествени и качествени характеристики, като най-важната характеристика на материалната база е категорията, която е комплексна оценка за качеството й.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Роля на урбанизацията за развитие на туризма. Градски туризъм. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.