Роля на сектор "Търговия" за намаляване на безработицата и осигуряване на заетост в страната


Категория на документа: Икономика


Общо заетите лица за 2010 година са 3 551 000 хиляди. Сектор селско, горско и рибно стопанство съдържа 704 000хиляди , което са 20% от заетите лица в страната. В сектор индустрия има 936 000 хиляди или 26% от заетите лица в страната. Добивният сектор съдържа 26 000 хиляди или 2,7 % от сектор индустрия, преработващия сектор, който съдържа 617 000 хиляди или 66% от сектор индустрия и сектор строителство с 223 000 хиляди или това са 24 % от сектор индустрия.Сектор услуги съдържа 1 911 000 хиляди или 54% от заетите лица в станата.Сектор търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети влиза с 549 000 хиляди заети лица или 29 % от сектор услуги, сектор Държавно управление:224 000 хиляди или 12 % от сектор услуги и сектор транспорт, складиране и пощи 191 000 хиляди или 10% от сектор услуги.
Изчисленията тук показват, че сектор търговия заема 15% от общия брой заети лица в странат. Сравнение с миналата 2009 година сектор търговия запазва постоянство и и лек ръст.За сравнение сектор добивна промишленост държи същия процент спрямо 2009 година по-малко от 1% , а сектор преработваща промишленост заема 17%( с 1% по-малко от предходната година )от общия брой заети лица в страната.Отново сектор търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети и сектор преработваща промишленост са водещи в заетостта на страната като при тях се наблюдава ръст.
Разгледаните години съвпадат и с настъпилата през 2008 световна икономическа криза, която пряко засяга нивото на заетост в страната, поради негативното влияние към частният сектор и заради това се наблюдава спад от 2008 към 2010година. Въпреки това сектор търговия държи най-малък принос в спада на заетостта, тъй като единствено при нея се наблюдава ръст в заетостта през разглежданите 3 години засегнати от световната икономическа криза.

Източници :
1. НСИ - www.nsi.bg/
2. "Търговия" УНСС изд.: "Стопанство"
3. Ролята на търговията за развитието на икономиката гл.ас. Силвия Терезова
4. Агенция по заетостта - www.az.government.bg

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Роля на сектор "Търговия" за намаляване на безработицата и осигуряване на заетост в страната 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.