Роля на сектор "Търговия" за намаляване на безработицата и осигуряване на заетост в страната


Категория на документа: Икономика
Търговия

Роля на сектор ,,Търговия'' за намаляване на безработицата и осигуряване на заетост в страната

Фк. № :

Проверил:................

Ас. д-р Б.АТАНАСОВ

Съдържание:
Роля на търговията за развитието на икономиката, ............................................3стр. програми и мерки за насърчаване на заетостта
Заети лица по икономически сектори и дейности 2008 и....................................................................................................................................4стр.
Заети лица по икономически сектори и дейности 2009 и 2010 година,....................................................................................................................5стр.
.
Заети лица и отработени човекочасове по икономически сектори и дейности 2008 година..........................................................................................7стр.
Заети лица и отработени човекочасове по икономически сектори и дейности 2009 година........................................................................................................................8стр.
Заети лица и отработени човекочасове по икономически сектори и дейности 2010 година .......................................................................................................................9стр.
Използвани източници............................................................................................10стр.

Ролята на търговията за развитието на икономиката

Ролята на търговията може да се изведе от нейната същност и мястото й в маркетинговия канал на дистрибуция:
- Ф. Котлер отбелязва, че един от основните елементи на маркетинговия микс - мястото (Place) в контекста на еволюцията на маркетинговата концепция, трябва да се разглежда като "удобство за клиента", Именно търговията осигурява продуктите, които се търсят от потребителите на подходящо място, в подходящо време, в подходящо количество и цена, т.е. осигурява удобство за клиентите. Търговията въздейства върху производството и останалите участници в маркетинговия канал (предлагането) чрез осигуряване на информация за потребителското търсене. Съществена е ролята й за разрешаване на противоречията между производителите и потребителите.
- Над 50 % от МСП в икономиката осъществяват търговска дейност.

При предстоящото присъединяване на страната ни към ЕС ролята МСП за постигане на устойчив икономически растеж и повишаване конкурентоспособността на икономиката ни нараства. Оценката на отрасловата структура на МСП показва, че най-привлекателна за тези предприятия е търговията.

Програми и мерки за насърчаване на заетостта
Основната цел на политиката на пазара на труда е увеличаване на заетостта и продължаване понижаването на безработицата чрез изпълнението на действия в посока подобряване на социално-икономическата среда и прилагане на активни програми и мерки на пазара на труда. Те целят социално-икономическа интеграция на безработните в неравностойно положение чрез повишаване пригодността им за заетост, осигуряване на субсидирана заетост и подобряване услугите на пазара на труда. Основен инструмент на политиката по заетостта е Националния план за действие по заетостта, приеман ежегодно от Министерски съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. Националният план за действие по заетостта определя:
* проектите, програмите и мерките, които ще се реализират през плановата година и видовете стимули за работодателите и безработните лица;
* целевите групи, към които ще бъде насочена приоритетно активната политика по заетостта през плановата година: безработни младежи; безработни лица с ниска степен на образование и без специалност и професия; обезкуражени лица; продължително безработни; безработни хора с увреждания; безработни лица над
*
50-годишна възраст.
Чрез търговията се осъществява акта на покупко-продажба и подпомага за обръщението на стоките , като ги придвижва от производителите(вносители) до потребителите.
Търговията има значително участие в създаването на брутната добавена стойност, което дава основание тя да се разглежда като двигател за развитието на икономиката на страната.
Търговията осигурява пазарното потребление на населението. Това участие е високо и бележи тенденция към непрекъснато нарастване - над 80%. Колкото по-висок е този дял, толкова е по-силна ролята на търговията за потреблението.
Търговията е генераторът на развитие на частният сектор в националното стопанство.Частният сектор осигурява над 80% от общия обем на брутната добавена стойност и в него са съсредоточени над 75% от заетите лица.
Търговията е икономическият сектор в стопанството, който силно привлича прекие чуждестранни инвестиции и осигурява икономически растеж на станата.

Заети лица по икономически сектори и дейности 2008 година
Общо заетите лица за 2008година са 3 825 000 хиляди.
Първият наблюдаван сектор е селско, горско и рибно стопанство.Той съдържа 737000 хиляди заети лица, което е 19% от общия брой заети лица в страната.Вторият наблюдаван сектор е индустрия с 1 130 000 хиляди заети лица или 29 % от от общия брой заети лица в страната.Към нея се включва сектор добивна промишленост с 53000 хиляди заети лица, което са 2,9% от сектор индустрия , преработваща промишленост с 722 000 от общия брой заети лица, което са 64% от сектор индустрия и строителство с 297000 от общия брой заети лица (26%).Сектор услуги заема 1 958 000 от общия брой заети лица (52%).Към този сектор се вкючва сектор търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети с 539 000 хиляди заети лица или 28 % от сектор улсуги, държавно управление с 241 000 хиляди заети лица или 12% от сектор услуги. Тези два сектора са водещи и със значителен дял в сектор услуги.През 2008 година е отчетен най-висок ръст на заетост спрямо разгледаните години: 2009 2010.Сектор търговия има значителен висок принос за увеличаването на заетостта в страната.Той държи 14 % от общия брой заети лица в страната .За съпоставка сектор добивна промишленост заема едва 1 % ,сектор преработваща промишленост 19 % , и сектор строителство заема 8% от заетоста в страната.

Заети лица по икономически сектори и дейности 2009 година
Общо заетите лица за 2009 година са 3 725 000 хиляди. Сектор селско, горско и рибно стопанство съдържа 731 000 хиляди, което са 20% от общо заетите лица в страната. В сектор индустрия заетите лица са 1 045 000 което са 28% от общо заетите лица в страната.Към нея се включва сектор добивна промишленост с 29 000 хиляди заети лица или 2,7 % от сектор индустрия, сектор преработваща промишленост с 670 000 хиляди заети лица или 64% от сектор индустрия и сектор строителство с 271 000 хиляди заети лица и ли 26% от сектор индустрия. Останалият процентен дял се държи от доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване.Сектор услуги заема 1 950 000 хиляди от общия брой заети лица или 52%. Сектор търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети влиза с 548 000 хиляди заети лица или 28% от сектор услуги , държавно управление с 239 000 хиляди заети лица или 12 % и транспорт, складиране и пощи с 198 000хиляди заети лица или 10% от сектор услуги.
От така изведените данни става ясно, че сектор услуги заема основен процентен дял от броя заети лица в страната за 2009 година. Сектор търговия има основно значение за подпомагане на заетостта в страната, в разглеждания от нас период, като това се равнява на 15 % от общия брой заети лица в станата.За сравнение сектор добивна промишленост държи едва 1% от броя заети лица в станата, а сектор преработваща промишленост държи 18 % от брой заети лица.Тези сравнения водят до заключението, че сектор търговия и сектор преработваща промишленост изиграват най-голяма роля за заетост в страната и с това тези сектори имат ключово значение за благосъстоянието на големият дял на заети домакинства към тях, които допринасят за развитието на икономиката.

Заети лица по икономически сектори и дейности 2010 годинаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Роля на сектор "Търговия" за намаляване на безработицата и осигуряване на заетост в страната 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.