Роля и отговорности на управителния съвет на неправителствените организации


Категория на документа: Икономика


 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. ГАБРОВО

Стопански факултет

Специалност "Публична администрация"

КУРСОВА РАБОТА

ПО

Работа с неправителствени организации

На тема :
Роля и отговорности на управителния съвет на неправителствените организации

Изготвил : Проверил :

Съдържание :
Увод.......................................................................................3
1.Основни отговорности на управителния съвет на нестопанските организации............................................................................4
А) Определя мисията и целите на организацията.............................................4
Б) Избира изпълнителен директор.................................................................4
В) Оказва помощ на изпълнителния директор и оценява неговата дейност...........5
Г) Осъществява ефективно организационно планиране....................................6
Д) Осигурява необходимите средства.............................................................6
Е) Управлява ефективно средствата.............................................................7
Ж) Определя, наблюдава и усъвършенства програмите и услугите на организацията............................................................................................7
З) Поддържа доброто име на организацията в обществото.................................8
И) Осигурява законност, добросъвестност и отчетност......................................8
Й) Оценява собствената си ефективност.........................................................9
2. Роля на управителния съвет на нестопанските организации в оценяване на дейността й...........................................................10
2.1 Оценяване на организацията като цяло...................................................10
2.2 Оценяване на отделна важна програма...................................................13
А) Проектопрограма.................................................................................13
Б) Програма в напреднал етап на осъществяване..........................................15
В) Завършила програма.............................................................................15
3. Длъжностна характеристика на членовете на управителния съвет на нестопанските организации....................................................16
Заключение ............................................................................18
Използвана литература.............................................................19

Увод
Доброволческият дух и човеколюбивият инстинкт насърчават гражданите на много общества да се обединяват в групи, чрез които да защитават интересите си, да поддържат убежденията си, да управляват по-добре живота си. Един от ярките примери за това е участието им в дейността на нестопанските организации и особено в работата на управленските им екипи.
Започва все повече да се отделя внимание на функциите и отговорностите на управителните съвети. Все повече започва да се възприема схващането, че успешното управление е от решаващо значение за ефективността на една организация. Ето защо ръководните функции трябва да се поемат както от авторитетни изпълнителни директори, така и от работещи управленски съвети.
Управленският съвет представлява мост между организацията и заобикалящата я среда. Основната му задача е да създаде условия, при които организацията да получава достатъчно подкрепа от тази среда, като я оправдава изцяло чрез дейността си. Средствата, които нестопанските организации не са успели да привлекат, остават на разположение за други цели, но средствата, които използват неудачно за неуспешни, донкихотски или крайно неефективни програми, са просто пропилени.
При търговските компании и в частност тяхната печалба е показател дали предлаганите от компаниите стоки или услуги се продават на цена по-висока от разходите вложени за производство. Печалбата е мощен механизъм за измерване на обществената преценка за съотношението вложен ресурс - краен продукт. При нестопанските организации обаче такава мярка, която да даде представа за общественото мнение по отношение на дейността й несъществува. Няма и автоматичен показател, според който да се прецени дали е било възможно ресурсите на нестопанските организации да се използват по-добре. Такава информация единствено може да се получи ако има периодично оценяване на дейността на организацията. За управленския съвет тази оценка представлява заместител на липсващите пазарни показатели.
Управленският съвет на неправителствената организация е и контролният орган на обществото. От тях зависи дали организацията, която управляват ще изпълни своята част от споразумението, което изисква повече от добри намерения, а именно- добри резултати. И ако в нестопанският сектор добрите резултати не са налице, това ще доведе до загуба на доверие, по-строг контрол или налагане на данъци.
Курсовата работа има за цел да опише какви отговорности притежава управителният съвет на нестопанските организации, каква важна роля играят те в оценяване на дейността им и какви качества и умения трябва да притежават членовете й за да бъде този съвет успешен, а с него и самата организация.

1. Основни отговорности на управителния съвет на нестопанските организации
А) Определя мисията и целите на организацията
Основната отговорност на управителния съвет е да определи смисъла на нейното съществуване и на нейните цели. Това обикновено става под формата на описание на мисията на организацията в рамките на един параграф или страница. Освен това управителния съвет трябва периодично да преразглежда нейната актуалност, съдържание и истинност. Независимо че управителния съвет носи изключително голяма отговорност да осъвременява мисията на организацията, той много би спечелил, ако се консултира с членовете на организацията, със служителите, целевите групи, доброволците и партньорите си.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Роля и отговорности на управителния съвет на неправителствените организации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.