Роля и функции на администрацията за повишаване ефективността на управленския процес


Категория на документа: Икономика


Великотърновски университет
"Св. Св. Кирил и Методий"
Стопански факултет
Катедра: Администрация и управление

Реферат
на тема:

"Роля и функции на администрацията за повишаване ефективността на управленския процес''

Специалност: Публична администрация
Курс: Трети

Местната администрация - това е система от органи , механизми със съответни ресурси за управление на определен територялен комплекс. Местната администрация решава и работи върху проблеми тясно свързанис с живота и бита на населението от съответната административна единица.
Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставяне на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и за юридическите лица административно обслужване.

Общинската администрация се структурира в дерекции, отдели и сектори. Дирекциите и отделите са структурни звена на ръководство, организация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените им правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.
Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.
Общинската администрация осигурява дейността на Общинския съвет и оперативно управлява отделните дейности , отрасли и процеси с общински значение, като тя реализира всички функции на управлението : анализ, планиране, координиране, организиране и контрол.
Общиската администрация се състои от Секретар на общината, той организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точно спазване на нормативните актове.
Администрациите биват:
* ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ, тя осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Общата администрация е организирана в една дирекция и три отдела:
1. дирекция "Финанси и бюджет"
1.1. отдел "Бюджет, финанси и счетоводство"
2. отдел "ГРАО"
3. отдел "Административно обслужване"
* СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ, тя осигурява осъществяването на правомощията на кмета, организирана в четири дирекции и шест отдела:
1. дирекция "Устройство на територията и транспорт":
1.1. отдел "Устройство на територията и транспорт"
1.2. отдел "Кадастър, регулация, екология и земеделие"
2. дирекция "Общинска собственост, стопанска политика и ПЧП"
3. дирекция "Местни данъци и такси"
3.1. отдел "Местни данъци"
3.2. отдел "Местни такси"
4. дирекция "Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности".
4.1. отдел "Програми, проекти и младежка политика"
4.2. отдел "Хуманитарни дейности"
* АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРЯКО ПОДЧИНЕНА НА КМЕТА , тя осигурява организационно и технически дейността на кмета на общината. Състой се от:
(1) Отдел "Правно- нормативно обслужване и човешки ресурси"
(2) Отдел "Култура"
(3) Главен инженер
(4) Главен архитект
(5) Главен експерт "Връзки с обществеността и протокол"
(6) Младши експерт "Сътрудник на кмета"
(7) Главен експерт "Сигурност и управление при кризи и ОМП"
Повишаването на ефективността в работата на общинската администрация се постига чрез засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията, оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинската администрацията, подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената на общинската администрация,оптимизиране на административните разходи, подобряване на обслужването и повишаване на удовлетвореността и доверието на гражданите и бизнеса чрез предоставяне качествени административни услуги;опростяване на административни процедури и намаляване на времето за тяхното изпълнение;повишаване квалификацията на общинските служители чрез стимулиране на специализирано обучение към Института за публична администрация, чуждоезиково обучение и сертифициране за IT-card.
Изпълнението трябва да се основава на следните принципи:

o Върховенство на закона - да се гарантира честност, безпристрастност и предсказуемост чрез ефективна защита на правата на човека и равенство на всички граждани пред закона.
o Отзивчивост
o Ефикасност и ефективност - да се гарантира постигане на целите чрез оптимално използване на наличните ресурси; ефективно противодействие на корупцията чрез въвеждане на механизми за бързо идентифициране и прекратяване на съществуващите корупционни практики.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Роля и функции на администрацията за повишаване ефективността на управленския процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.