Родопите - видове туризъм


Категория на документа: Икономика


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ - ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ

Студент:

Курс

Факултетен №

специалност:
"Икономика на туризма"


Кърджали, 2011 г.

Родопите са едно от малкото останали кътчета дива природа в Европа. Растителността е представена предимно с иглолистни видове /смърч, бял бор, черен бор, ела/ и малко широколистни - бук, дъб, габър. В планинския пояс при 1300-1600 м надм. в., широко са разпространени иглолистните гори, предимно смърчови. Тук с дни можете да се разхождате сред вековни смърчови и букови гори, в които да срещнете сърни и елени, лисици, диви кози и други вече редки за Европа животни. Бродейки из Родопите ще видите и следи от властелина на планината - Кафявата мечка, намерила убежище в дивите гори на Родопите. Тук все още се срещат и вълците, които верни на инстинктите си да се пазят от човека, ще избягват всяка среща с вас. През деня, из деретата се носят виковете на керкенеза и сокола скитник. През нощта се чува страховитото бухане на бухала, а късметлиите могат да чуят призори брачната песен на глухаря. Над всички гордо кръжи господаря на хищните птици - скалния орел. Родопите са прочути с богатството си от редки и красиви цветя. Напролет зелените губери на поляните са изпъстрени с диви и уханни цветя, сред които и много орхидеи. Тук можете да видите видове, които се срещат само в тази част на света - съименници на планината като Родопския крем, Родопската теменуга, Родопското лале и много други. Рано напролет можете да видите розовите цветчета на символа на Родопите - Силивряка притежаващ уникалното свойство да се съживява, след като години е бил в хербария ви! Легендата разказва, че цветето се е появило от кръвта на Орфей, след разкъсването му от вакханките. Родопите са истински рай за любителите гъбари и билкари! Разхождайки се из планината, ще успеете да напълните и торба с вкусни манатарки, масловки, сърнелки и пачи крак, както и да наберете букет с билки.

"Дейностите на хора по време на престоя им на място извън постоянното им местожителство за период, по-кратък от година, свързани с развлечения, бизнес или други цели" и различава три основни форми на туризъм:
Вътрешен туризъм - когато жителите на дадена страна пътуват само из нея;
Активен (рецептивен) туризъм- когато нежители на дадена страна пристигат в нея отвън (от други страни);
Пасивен (емитивен) туризъм - когато жители на дадена страна пътуват в другадържава;

Днес туризмът е обект на изследване от страна на много области от научното познание:

Икономическата наука изследва туризма, тъй като туристическата дейност е свързана с икономически ефект (печалби, загуби и др.).

Географията също се занимава с изследването на туризма, тъй като тази човешка дейност има изразени териториални особености, а от друга страна явленията свързани с туризма също имат регионални проявления) изискват се територии с различни качества и обхват, кадрите в туризма често мигрират и се отличават с високата си мобилност, урбанизацията която има силно влияние върху нарастването на рекреационните потребности също се изследва от географската наука др.). Същевременно туризма зависи от наличието на определени природни и антропогенни предпоставки за осъществяването си, а именно географията е единствената наука която може едновременно да изучава връзката между природата и човешките дейности.

С проблемите на туризма се занимава конкретно "Географията на туризма". Тя изучава териториалните проявления на явленията свързани с туристическите пътувания, рекреационно - туристическите ресурси, МТБ на туризма, туристическите потоци, връзките на туризма с природната среда и много други проблеми.

Туризмът може да бъде морски, планински, екологичен, екстремен, културен, фолклорен и др.

Според целта си, той се разделя на:

Еделвайс - защитено високопланинско растение, емблема на БТС

познавателен туризъм

рекреационен туризъм

културен туризъм

лечебен (балнеоложки) туризъм

бизнес туризъм (тук влизат още и конгресния и панаирния)

спортен туризъм

аграрен туризъм

планински, морски, речен туризъм
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Родопите - видове туризъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.