Резервации и резервациона система


Категория на документа: ИкономикаПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"
Гр. Пловдив
Доклад
по
технология на хотелиерското обслужване
на тема : Организация и управление на резервациите в хотела

Изготвил:

Ева Заимова - 12а клас, №14

Елена Богатинова - 12а клас,№15

Проверил :

Дата : 22.11.2012г.

Тема № 1 : Организация и управление на резервациите в хотела

1. Характеристика на дейността.

Резервациите в заведенията за пребиваване са част от общия процес на хотелиерското обслужване. Резервация е френска дума и означава - "запазвам". Резервирането е предварително запазване на дадена услуга на заведението и представлява нейната потенциална реализация. Резервира се както основната услуга на заведението за пребиваване - нощувката, така и допълнителни услуги, които предлага заведението (напр. хранене, развлечения, процедури и т.н.).

Резервацията е вид споразумение между две страни - хотел и клиент. Това споразумение определя условията за резервиране както по отношение на цени, срокове за анулиране, гарантиране на резервация, така и по плащане на неустойки при неспазване на условията на споразумението и др.

По правило хотелите искат от клиентите си да гарантират резервациите си като платят част от дължимата сума (капаро). Гарантираните резервации се пазят до обяд 12:00-14:00ч на следващия (след началната дата) ден. Негарантираните резервации (няма платено капаро) се пазит до 18:00 в деня на пристигане на гостите, ако гостът не пристигне до този час /не е предупредил за късно пристигане/ стаята може да се продава.

Добре организираната резервационна система дава възможност на хотелите да си осигурят постоянен поток от гости. Използват се няколко начина на резервиране:
- Локална система за резервации - организирана е от самото заведение за пребиваване, на негова територия - в преден офис (ако е обособено самостоятелно звено за резервации) или в рецепцията (ако администраторът изпълнява функциите на резерватор). Процесът на Резервирането се извършва директно.
- Централна система за резервации - резервиранет се извършва индиректно. Заведението е включено в централна система за резервации (централен офис за резервации) . Гостът прави резервация в централното звено за резервации, а то от своя страна предава резервацията на съответното заведение за пребиваване.
- Комбинирана система за резервации - комбинация от локална и централна система.
Потвърждаване на резервация -в хотелиерската практика е прието на направените резервации с писмо, по телефон, по факс - да се изпраща писмено потвърждение, с включената в него информация за цената, датата на пристигане, продължителност на престоя.Прави се веднага или до три дни.
Анулиране на резервация /отмяна/- ако в периода от резервацията до пристигане на госта в хотела се наложи промяна или отказване от услугата се извършва анулиране. Сроковете за анулиране и неустойките са различни и се упоменават в договорите между хотелиерите и клиентите.
Дублиране на резервация (overbooking) -резервиране на по - голям брой легла от наличния /препродаване/. Извършва се с цел застраховане в случай, че част от гостите не пристигнат.
2. Описание на длъжностите.
Администратор - резерватор
Основни функции и задължения:
- приема и обработва резервации
- дава информация отнасяща се до резервациите (предлаганите основни и допълнителни услуги , цени)
- изготвя справки, сведения, потвърждения на резервации
- води точно и четливо резервационния регистър, датник, сведения - образец за статистиката
- знае цените на предлаганите услуги
- работи с факс, компютър с цел бързо отговаряне на запитванията
- знае натоварването на легловата база във всеки момент
- носи дисциплинарна отговорност - недобросъвестно изпълнение на възложените задачи, неучтиво отношение към гостите
- трябва да познава съответната нормативна уредба, засягаща неговата дейност, кодекса на труда и правилника за вътрешния ред
! В малките хотели където няма специално звено Резервации тези задължения се извършват от дежурния администратор на рецепция.
3. Технология на дейността .
Директен начин на резервиране:
- Запитване от страна на клиента /по телефон, факс, e-mail, на място в хотела/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Резервации и резервациона система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.