Ресурси за развитието на културен туризъм. Kултурен туризъм в община Плевен.


Категория на документа: ИкономикаВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ И ТУРИЗЪМ"

РЕФЕРАТ

на

Научен ръководител: Доц.д-р Стела Дерменджиева

Тема: Ресурси за развитието на културен туризъм. Културен туризъм в община Плевен.

Учебна дисциплина: "Културно-познавателен туризъм"

Разработен: март 2008 (гр.Плевен)

Взаимодействието между култура и туризъм съществува от най-ранните дни на туризма и се задълбочава значително през последните години. Културният туризъм е важен фактор за устойчивото развитие и интер-културния диалог. Културното наследство изразява идентичността на един народ, неговата територия, история, традиция и цивилизация. Устойчивият туризъм може да представлява значителна икономическа и социална сила, която притежава голям потенциал за икономическо развитие и създаване на работни места в туристическия сектор. В последните години се наблюдава нарастващо търсене на културни практики, стоки и услуги, което е свързано с по-високия стандарт на живот и увеличението на свободното време и на по-високото равнище на образование. Европа има богато и разнообразно наследство, за да задоволи това търсене. Като цяло, 30% от туристическите дестинации се избират заради историческите забележителности, които могат да бъдат посетени и този процент се увеличава до 45-50%, ако се включи по-широкия културен сектор, като фестивали или важни културни събития. Последните години присъствието на културното наследство и туризма значително се засили в рамките на програмите, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз от 2000г. насам. Това е така, защото проектите с преобладаващо културен и туристически характер спомагат за създаване на нови работни места и са включени в регионалните и местни стратегии за развитие. Ясно е, че в културния туризъм трябва да се инвестират човешки и финансови ресурси, както и да се потърсят възможности за институционална подкрепа и устойчивост на пазара. Това е начин да се помогне и на културния живот да стане инструмент за идентичност и интегриране на обществото и едновременно с това да предлага рентабилна дейност, както публична, така и частна на местното население.

Културното наследство, според прогнозите на Съвета на Европа, ще има изключителна роля в информационното общество на 21 век. В епохата на глобализация и невиждана мобилност именно то, при равни икономически условия, ще определя избора на човека на среда за живеене. Средите с памет все по-трайно ще привличат хора, дейности и инвестиции. Проявяват се три важни тенденции:

1.Културното наследство разширява своето съдържание, за да обхване освен паметниците на културата, още и други ценности: традиционни земеделски практики, социални събития и традиции, местни кухни и занаяти, неосезаеми ценности и др., формиращи единната "културна среда"

2.Културното наследство разширява своя териториален обхват, за да включи ценности на все по-високо равнища: исторически градове, културни пейзажи, културни маршрути - с локален, национален, континентален, дори транс-континентален обхват.

3.Културното наследство се изявява не само като духовна ценност, която трябва да се опазва, но и като уникален ресурс, който може и трябва да се използва за устойчиво развитие, по правилата на икономическата игра и законите на пазара. Като основен инструмент за това се очертава именно културния туризъм.

На тази основа се формират няколко важни извода:

1.Осъществява се интеграция между Културата и Туризма.

2.Незаменима търговска стойност придобиват цялостни културно-исторически пакети, включващи културна, туристическа, транспортна и информационна инфраструктури, допълнени с привлекателни вторични продукти и дейности (фестивални атракции, търговия, кулинария, лов, риболов и др.) Точно такъв пакет е културният маршрут, интегриращ духовни и икономически връзки, природни и културни ценности, цялостни културно-туристически системи.

3.Имиджът на селището-територията-страната се превръща в продаваем търговски продукт, който се продава по света с цялостен маркетинг и реклама, защото създава благоприятен климат за инвестиции и туризъм.

Културният туризъм в съответната градска среда не би могъл да се ограничава единствено до организирани или спонтанни посещения на обекти на културно-историческото наследство на съответната територия. Важен елемент може да бъде и т.нар. фестивален туризъм. Изпълнителските изкуства, като основен субект на фестивалната дейност, са изключително богат и атрактивен ресурс за развитието на туризма във всичките му аспекти, в това число икономически и социо-културни. Музикалните фестивали имат три основни аспекта: туристически, социален и музикален. Европейският опит показва, че чрез туризма те могат да бъдат изключително надежден инструмент както за взаимното опознаване и сътрудничество между европейските народи, така и за социално-икономическия растеж на регионите. Поради своята специфика фестивалите създават естествена среда и условия за разгръщане на разнообразни предприемачески инициативи, свързани с рекламата, маркетинга, звукозаписна дейност, производството на аудио и видео продукти, разнообразен тип услуги, а всичко това е една добра основа и за развитието на туризма, за стимулирането на малкия и среден бизнес по места, за промяна в цялостния социално-икономически профил на регионите и повишаване качеството на живот. Днес общият брой на фестивалите в България е над 200. Град Плевен наред с София, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, Созопол, Албена, Стара Загора, Пазарджик, Враца, Смолян, Копривщица, Банско и др. отдавна утвърдени активни фестивални центрове е домакина на няколко фестивала:

1. Национален фестивал на авангардния и експериментален видеофилм и видеопродукция за изкуства "АРТВИЗИЯ"-провежда се на 2 години през месец ноември в гр.Плевен в драматичния театър "Иван Радоев"

2.Фестивал "Лауреатски дни Катя Попова"- международен. Форумът представя всяка нечетна година постиженията на новата генерация в европейското и световно изпълнителско майсторство, успехите на българската певческа и инструментална школа.

3.Фестивал на куклените театри.

В цял свят музеите са основни туристически обекти. В големите градове наред с традиционните музеи като Национален исторически, Национална художествена галерия и др. свое място заемат и по-малки музеи със специфична тематика: музей на военната история, на историята на музиката, на изобразителното изкуство, на художествените занаяти, на авиацията, на различни видове индустрии, на спорта, на знамената, на отделни личности и др. И всеки специфичен музей може да привлича специфична целева група.

Поради историческите събития по освобождаването на България от турско робство, на територията на община Плевен има много паметници и възпоменателни музеи, които са с национално значение и се посещават най-вече от български туристи. Въпреки това около 12% от нощувките в настанителните заведения са консумирани от чужденци. Не малък принос за това има Панорама "Плевенска епопея- 1877". За 2005 г. Панорамата е посетена от 147 560 туристи, от тях 14 616 организирани и неорганизирани чуждестранни туристи.

Това е най-величественият паметник на руската бойна слава и на българо-руската дружба и е единствения по рода си паметник на Балканския полуостров. Създаден е в чест на 100-годишнината от Освобождението на България от османско иго. Изградена е на върха на хълм, намиращ се в района на Скобелевия парк-музей,
непосредствено до редут Кованлък, където по време на третия щурм за Плевен се водят едни от най-кръвопролитните сражения. В панорамата са описани всички събития свързани със Руско-турската война от 1877-1878 година с помощта на картини и пластики, рисувани от 11 руски и 2 български художника, който пресъздават в триизмерна форма моменти от обсадата на гр.Плевен и капитулацията на турската армия.
Перфектното съчетание на историческите факти с художествено емоционалното им пресъздаване върху панорамното платно оставя незабравимо впечатление. Наблюдавайки изображенията върху платната, посетителят се пренася в далечната 1877 година, става съпричастен на боевете и загубва представа за миналото и дей-
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ресурси за развитието на културен туризъм. Kултурен туризъм в община Плевен. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.