Ресурси в здравеопазването. Работен потенциал.


Категория на документа: Икономика


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ ПО "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Дисциплина: ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

К У Р С О В А Р А Б О Т А

Тема: Ресурси на здравеопазването. Работен потенциал.

Изготвил: Преподавател: Доц. Д-р Т. Златанова

Проф. Д-р Ст. Гладиолов

Магистърска програма по
"Управление на здравните грижи"

София
2013г.

Здравеопазването е най - скъпоструващият отрасъл от социалната сфера в развитите страни. Ресурсите с които то разполага за да може да функционира и тези, които са му необходими, за да може да се развива са обект на внимание както на обществото като цяло, така и на здравните ръководители с цел тяхното непрекъснато оптимизиране.

Работният потенциал на здравеопазването се състои от:
* трудовите ресурси
* материалната база
* финансовите средства, които то получава от финансиращата организация.
Трудовите ресурси, материалната база и финансовите средства са подредени в организационна структура, която функционира съобразно определени закони и подзаконови нормативни актове и е насочена към изпълнението на основната цел на здравеопазването.

Разгледани в този системен подход, ресурсите на здравеопазването като част от цялото могат да бъдат разгледани на следните три основни компонента:

I. Трудови ресурси на здравеопазването.

Трудовите ресурси на здравеопазването включват :
лекари, стоматолози, фармацевти, парамедицински персонал с висше образование, полувисшия и среден медицински персонал и друг персонал.
По официални данни на НЦЗИ през 2012 год. здравеопазването е разполагало със следните трудови ресурси:
- Лекари: общият им брой възлиза на 28 411 души.Това дава осигуреност от 38,8 лекари на 10 000 души население,или на 1 лекар се падат 258 души от населението.
- Стоматолози:общият им брой възлиза на 6 144.Това прави осигуреност от 7,8 % стоматолози на 10 000 души население. На 1 стоматолог се падат 1 217 жители.
- Фармацевти: общият им брой е 391,което дава осигуреност от 0,5 фармацевти на 10 000 население;

- Парамедицински персонал с висше образование: с квалификация специалист, бакалавър, магистър. Общият брой на тези кадри е бил 47 427. Това прави осигуреност от 64,7 на 10 000 души население.
- Друг персонал: общият му брой възлиза на около 80 000 души.

Човешките ресурси са изключително важен фактор в развитието на здравеопазването. Организацията на човешките ресурси е насочена към изпълнение на решението и предполага формиране в управляващата система (здравните управленски органи) на способност за целесъобразно въздействие върху управляемата система (здравните колективи) с цел да се обезпечи изпълнението на поставената задача чрез използване на най-ефективните методи и средства.
Основните планови показатели за трудовите ресурси са:
- Средногодишна численост на персонала: една бройка средногодишна численост на персонала включва една длъжност, която е заета всичките работни дни в годината. От една бройка средногодишна численост на персонала в щатното разписание могат да бъдат записани две длъжности за по шест месеца или четири длъжности за по три месеца и т.н.
- Средна годишна работна заплата: този планов показател се определя от финансиращия орган и е различен за всеки отрасъл, всеки регион и всяко здравно заведение;
- Фонд работна заплата: този показател се получава , като се умножи средногодишната численост на персонала по средната годишна работна заплата

По същество обучението на медицинските специалисти е продължително и скъпоструващо. Това до голяма степен се обуславя от обстоятелството, че практическите занятия се извършват край леглото на пациента. Това налага необходимостта от едно прецизно планиране на приема на студенти в медицинските висши учебни заведения.

Разгледани в критичен аспект, от гледна точка на приетата стратегия за осъществяване на реформа в българското здравеопазване, посочените показатели ще претърпят промяна в следните насоки:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ресурси в здравеопазването. Работен потенциал. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.