Реклама. Характеристики и функции.


Категория на документа: Икономика


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

"Черноризец Храбър"

КУРСОВА РАБОТА
ПО
Реклама и връзка с обществеността
НА
ТЕМА:
Реклама. Характеристики и функции.

Изготвил: Преподавател:

Какво всъщност представлява рекламата? Тя е всяко направено съобщение във връзка с търговия, занаят или професия с цел да се стимулира реализацията на определена стока или услуга.

Рекламата е основен елемент на маркетинг микса. Като такъв тя има за цел да информира и упражнява известно въздействие върху получателя на информационни послания. Посредством нея се дават сведения за цената, качеството, полезността на предлаганите стоки и услуги и за производителите.

Рекламата трябва да съдържа лесни за възприятие и разбиране символи и образи, както и да е кратка. Рекламата е толкова по-успешна, колкото по-силно влияние оказва върху дадена целева група. Предизвикването на интерес означава, че рекламата е преминала от подсъзнателно ниво към съзнателно. Всяка реклама трябва да влезе в съзнанието за да се осмисли и да предизвика конкретно поведение. Тя е средство за привличане на вниманието на купувачите и за подпомагане на техния избор. При разработване на рекламна кампания се започва с определяне на целевия пазар, сегментиране на мотивите на купувачите.

Ефективността на рекламната комуникация се осигурява предимно чрез конкретни рекламни решения за целевата аудитория, за рекламните носители и рекламните средства, които обхващат тактическите задачи на рекламата.

Могат да се изведат следните характерни черти на рекламата:
* Рекламата е нелично представяне чрез специализирани посредници
* Рекламата е с явни източници, наречени рекламодатели, които се обявяват с цел осъществяване на техните цели и задачи
* Рекламата има платен характер, налице са рекламодатели, които заплащат за нея
* Рекламата е за универсални обекти, които може да бъдат вещ, услуга, идея, може да има стопански, социален, политически и друг характер
* Рекламата е носител на информация за достигане на определени цели и решаване на определени задачи;
* Рекламата има комуникационна специфика

В най-общ смисъл целта на рекламната кампания се състои в популяризирането на обекта на рекламата сред определена аудитория така, че да доведе до реализацията му.

Основните функции на рекламата са :
* да продава
* да създава нови пазари
* намалява разходите на потребителя - като разширявайки пазара, рекламата осигурява масово производство на продуктите;
* стимулира постоянното подобряване на стоката - като показва по-добро качество, което потребителите да търсят при покупка;
* стимулира конкуренцията - рекламата не би се справила успешно ако продуктът е некачествен. Ефективната реклама изисква продажбите и пласментните функции да са на равнище, притискайки конкурентите чрез активна търговска дейност;
* рекламата и проучването трябва да вървят ръка за ръка - защото рекламата не може да бъде ефективна без да познава аудиторията към, която ще се насочи.

Разграничаването, изучаването и практическото използване на различните видове реклама е от съществено значене за постигането на високоефективна комуникация. В зависимост от целите, които си поставяме, и степентта на въздействие, което очакваме от рекламната комуникация различаваме следните видове реклама:

* Въвеждаща - осведомява за нов продукт или услуга, които са предложени на пазара от вече позната фирма или организация. Тази реклама осигурява първоначална информация за присъствието на организацията. Целта е да се постигне осведоменост и познание у потенциалните клиенти. Характеристики на въвеждащата реклама са : селективност, интензивност, висок бюджет.
* Утвърждаваща - компанията е вече на пазара и е време да утвърди завоюваните позиции. Тогава използваме този вид реклама. Целта е постигане на убеденост у клиента в предимствата на услугите, които предлага организацията.
* Поддържаща - поддържа, опознава и разширява пазарната ниша, заета от организацията. Тази реклама е изключително важна при конкуренцията между организации, които предлагат сходни услуги.
* Напомняща - прилага се при спад на интереса към стоката и услугата. Цели се задържане на интереса към предлаганите услуги и поддържане в съзнанието на потребителите преимуществата на марката. Интересът на потребителите е непостоянен и променлив, поради, което по-често трябва да напомняме за преимуществата на предлаганите услуги.

Според това кой рекламира, рекламата е:
* Индивидуална - осъществява се само от един рекламодател и е в полза на предлагания от него продукт или услуга.
* Обща - тук са включени кампании, провеждани заедно от няколко рекламодатели с един рекламен бюджет и общ рекламен канал. Тя се разделя на два подвида:
1. колективна - осъществява се от няколко рекламодатели едновременно в полза на произведения от тях продукт. Продуктите им са конкурентни.
2. групова - осъществява се от няколко рекламодатели едновременно, продуктите им не са конкурентни а се допълват.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реклама. Характеристики и функции. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.