Регулиране на международната търговия


Категория на документа: Икономика


Регулиране на МТ

1. Принципи

МТ е от главните сфери на икономическото регулиране. То се извършва на национално, международно, двустранно, многостранно или световно равнище.
На национално и международно равнище регулирането изразява характера на националините икономически системи, степента на участие на страните в обмена на стоки, степента на съгласуване на икономическата политика на регионално или световно равнище. В този смисъл условно се различават:
- външнотърговска политика - политика на отделните държави в областа на външна търговия
- международна търговска политика - политика на световните институции като СТО (световна търговска организация)
- регионална търговска политика - политика на международните организация като ОПЕК (организация на страните износителки на петрол)

Класическа форма за регулиране е международните договори, които са писмено съглашение между 2 или повече държави определящо условията на техния стокообмен и свързаните с него транспортни, платежни и др въпроси. По-важните условия на международния търговски договор са вид и цена на стоката, правното положение ма страните, митническия режим, плащането и т.н.
Международния търговски договор изразява и основните принципи на регулиране, които са:
- принцип на най-облагодетелствана нация - задължава всяка от 2те страни да предоставят на другата най добрите условия на търговия, които вече е предоставила или ще предоставя на която и да било 3та страна. Прилага се само за стоки произведени или произлизащи от договарящите се страни
- преференциален принцип - изисква създаване на изключително благоприятни условия на за търговски стокообмен. Първоначално се прилага върху развитите и развиващите се страни и членки на СТО
- принцип на отворените врати - предоставя на чуждестранните търговци по привилигирован статут в сравнение с статута на националните търговци
- принцип на равните възможности - предвижда еднакъв статут на чуждестранните и националните икономически субекти, юридически и физически лица.

2.Мито

МТ се регулира чрез тарифни и нетаргни средства. Тя се забранява само при изключително сложни ситуации като за целта се прилагат блокада, търговска война и т.н. Митото е вид данък с който се облагат вносните и износните стоки на дадена страна за да се защитят производството и националната икономика и да се осигури приход на държавата.
Видове:
- фиксирани - прилагат се за да се получат приходи при вноса или износа на стока
- защитни - използват се за да се осгури конкурентоспособност и защита на националните производители от външна конкуренция.

Стоките се облагат с мито при преминаване на митническата граница на държавата. Според техниката на облагане се различават 2 основни групи мита:
1) Специфични - определят се като фиксирана парична сума за физическа единица от внасяната стока
2) Адвалорни - процент от стойноста на внасяната стока
Държавите които участват в митнически съюзи прилагат единна външна търговска тарифа. Такава практика съществува и в европейския съюз.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регулиране на международната търговия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.