Регресионен анализ, корелационен анализ, емпирични разпределения, статистическо изучаване


Категория на документа: Икономика


 РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ
1.Същност-Обикновено една променлива се разглежда като фактор по отношение на друга променлива,която се нарича резултат.Факторните се наричат независими променливи/х-фактор/а резултативните зависими /y-резултат/Регр.анализ е метод за изследване на зависимости при които и факторните променливи и резултативните са количествени и са измерени на силни скали-интервална и относителна.Основни въпроси са дали съществува функционална зависимост между две зависими случайни величини и ако да следва да се намери функция която да я описва достатъчно точно .Регр.анализ показва взаимните отношения между променливите.Целта е да се определи как и в каква степен зависимата променлива се променя като функция от измененията на независимата.Търсената функция се нарича регресионен модел а нейните параметри -коефициенти на регресия

.2.Етапи-

1.Формулиране на целта и задачите на Р.А
.2.Събиране на стат.данни и тяхното представяне със статични или динамични редове
3.Определяне на формата на зависимостта между променливите с графични или аналитични модели
.4.Определяне на аналитичната функция на регресия и оценка на параметрите й.
5.Проверка на статистически хипотези.
6.Построяване на интервални оценки на параметрите.
7.Икономическо тълкуване на резултатите от Р.А

.3.Видове регресионни модели-

според броя на включените фактори-еднофакторен и многофакторен.
Според формата на връзка между х и y- линеен и нелинеен
Еднофакторен-изчислява връзкакамежду две масови явления едното от които е резултат yа другото фактора -х.Видът на рег.модел е /формула/където еi-остатъчен компонент.

Многофакторен-изчислява връзки между три и повече масви явленияедно от които е резултата y а другото фактор х.Общия вид на модела е /формула/.

Линеен рег.модел-когато са еднофакторни се представят с някакък тип права в равнината а когато са множествени с някакъв нелинеен полином в пространството

.Нелинеен рег.модел-когато са еднофакторни се представят с някакъв тип крива в равнината а когато са множествени с някакъв нелинеен полином в пространството.

Единична линейна регресия-използва се за моделиране на връзката между две променливи х и y.значениятя на които са представени на интервални или на относителни скали.Представя се чрез уравнението/формула/ yi-данни за зависимата променлива.хi-данни за независимата променлива во в1- параметри на модема Могат да бъдат оценени по метода на най-малките квадрати като се получава линейна функция от следният вид /формула/во-няма определен икономически смисъл в1-коефициент на регресия който показва с колко се променя зависимата променлива при изменение на независимата с единица.Този анализ се прилага за изучаване и изме-рване на връзки и зависимости от корелационен тип.Използва се когато всички явления са разположени на интервална скала т.е когато изучаваните признаци имат количествен израз.Чрез него се изследва дали съществува статистически значима и закономерна връзкамежду изследваните явления и процеси.
Според броя на факторите които са включени в изследването анализа бива еднофакторен и многофакторен.
При еднофакторния се изследва връзката между 1 явление фактор и 1следствие.Оценката на параметрите се извършва чрез метода на най-малките квадрати.
За измерване на количествените съотношения между зависимата и независимата променлива се използват регресионни коефициенти.Те показват с колко се променя зависимата при единица изменение на независимата.

АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНИ РЕДОВЕ

1.Същност-Явленията и процесите претърпяват изменение във времето.Поради това се прави изследване и анализ на развитието като се измерва скоростта на изменението и се определят тенденциите в настъпващите изменения.Динамичния анализ се осъществява от информация представена във вид на динамични редове.Те представляват поредица от стойности характеризиращи количествено масовия процес подредени по хронология на възникването им.Динамичния ред отразява изменението и развитието на процесите във времето.

2.Видове-

Дин.ред.се разделят на два основни вида

-моментни -проследяват изменението на явлението към определен момент /дата час/състоянието на явлението към определен момент.

периодни-проследяват изменението чрез последователни периоди от време които могат да имат различна продължителност.
Ако процесът не се проявява във всички произволно избрани моменти от време в рамките на даден период това означава че размерът му ще се формира чрез агретиране на стойностите.Агретираните данни за такъв вид процес формират периоден ред.Когато размера на процеса се формира посредством влизане или излизане на единици кои и от основната съвкупност се формира моментен ред.

Основни компоненти които оказват влияние върху развитието

тренд Т-трайно действащи причини които не променят силата и посоката си на въздействие.Отразява закономерното изменение на процеса във времето /системно действащи фактори/
сезонни колебания S- трайно действащи причини които променят силата и посоката си на въздействие при смяна на год.времена.
циклични колебанияC-идентични по характер със сезоните но се проявяват за периоди по-големи от една година
.случайни колебанияЕ-различни по размер и посока отклонения в развитието настъпващи в резултат на фактори със случаен характер

.В зависимост от поведението на компонентите дин.редове се представят вСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регресионен анализ, корелационен анализ, емпирични разпределения, статистическо изучаване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.