Регламентация на компонента "Оценяване на трудовото представяне" на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


трудовото представяне:
* възможност да разберат какво мисли ръководителят за тяхното изпълнение и трудово представяне;
* възможност за признаване на техните постижения;
* възможност за обсъждане на бариерите, разочарованията и проблемите, пречещи на ефективното изпълнение;
* възможност за обсъждане на техните амбиции и стремежи;
* знак, че съществува разбиране на техните нужди и че се предприемат действия в тази посока;
* възможност за получаване на насоки и напътствия за бъдещето.
Ползи на ръководителя на екипа от оценяването на трудовото представяне:
* възможност да идентифицира несъобразностите в изпълнението
запознаване с отношението на членовете на екипа към работата и с факторите, които влияят на тяхното изпълнение и мотивация;
* разкриване на конкретните нужди на членовете на екипа от повече знания и обучение;
* подобряване на общуването и установяване на по-тесни работни взаимоотношения с всеки член на екипа;
* изясняване и съгласуване на бъдещи цели на трудовото представяне и ангажиране на хората за предприемане на действия в тази посока;
* идентифициране на потенциалните възможности на екипа като цяло.
Ползи на фирмата от оценяването на трудовото
представяне:
* осигурява се последователен и структуриран метод за установяване и оценка на изпълнението и трудовото представяне на всички служители;
* подобрява се качеството на информацията като пред поставка за целеви решения;
* създава се възможност за повишаване на ефективността на дейностите чрез поставяне на ясни цели за постигане и открояване на приоритетите в работата със служителите;
* повишават се мотивацията и ангажираността на служителите към фирмените начинания;
* създава се възможност за установяване на по-тесни работни взаимоотношения и подобряване на общуването между различните групи служители във фирмата;
* идентифицират се потенциалните бъдещи нужди от обучение с пряк ефект върху увеличаване на фирмения потенциал и постигане на целите на фирмата, в т.ч. развитие в кариерата и планиране на приемствеността.

Заключение

Нормалното и ефективно протичане на процеса на оценяване изисква амбиции, мъдрост, организираност, решителност и управленска смелост, които трябва да разкрие в себе си отдела по УЧР и ръководството на фирмата. С воля и настойчивост могат да се преудолеят уравниловъчните настроения, изненадващата консервативност, липсата на отговорност, склонност към безпринципни решения, закрепостени навици, субективи мнения, скрита завист и т.н., забелязани у ръкводители и екипи от оценените.
Източници:
* Донъли, Дж. и др. Основи на мениджмънта. С., 1996
* Нейкова, Р., Управление на човешките ресурси, Г., 2007
* Шопов, Д., М. Атанасова. Управление на човешките ресурси. С., 1998
* Стефанов,Н.,Управление и развитие на човешкия фактор-модели и практики, С.,2012
* Лекции

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регламентация на компонента "Оценяване на трудовото представяне" на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.