Регламентация на компонента "Оценяване на трудовото представяне" на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


Формуляр
За оценка на индивидуално трудово изпълнение /екземпляр №1-личен/
На:......................................................................................................
(Име,презиме,фамилия)
Длъжност:
Напревление: Под-направление/сектор:


Атестиране на работниците

Главните цели, които се преследват с реализирането на функцията по оценяването на действащия персонал са насочени към цялостно подобряване на неговия състав и структура, създаване на постоянна нагласа за повишаване на знанията и уменията, формиране и утвърждаване на чувството за отговорност, изграждане на нетрадиционно предприемаческо мислене за действие при бързо променяща се окръжаваща бизнессреда и особено постоянната промяна на технологиите, която изисква много по-сложни знания и прецизни умения.
Оценяването на действащия персонал в предприятията се извършва предимно чрез атестиране. Тази система се е утвърдила в нашата управленска практика. Тя се регламентира по административен път и дава възможност на широк кръг от персонала да участвува при нейното разработване, както и на колектива да участва при обсъждането й.
Атестирането е добре структурирана система от конкретни показатели за периодично сравняване и оценяване качеството на извършената работа и конкретните характеристики на поведението на персонала. Целта е да се следи развитието на всеки работник или служител, да се прави съпоставка с резултатите от предходните атестации, да се контролира степента на изпълнение на предписанията и да се стимулира постоянното повишаване на квалификацията и усъвършенстване на уменията.

Примерна "разбивка" на основните критерии за годишна атестационна оценка:


Основни показатели
Базови критерии по основните показатели

1.
Дейност
1.Функционалност - дали сътрудникът в рамките на годината е изпълнявал в срок и обем задачите, свързани с основните изисквания, съгласно длъжностната му характеристика.


2.Качество на дейността - дали сътрудникът в рамките на годината е изпълнявал задачите си според необходимите изисквания за качество, както и дали е работил за усъвършенстването на дейността.


3.Трудова и технологична дисциплина - дали сътрудникът в рамките на годината е изпълнявал задачите си според необходимите изисквания за трудова и технологична дисциплина.
2.
Особени постижения
1.Квалификационно усъвършенстване - дали сътрудникът в рамките на годината има особени постижения в областта на квалификационното си усъвършенстване, като това е оказало положително въздействие върху резултатите на организацията.


2.Инициатива и активност - дали сътрудникът в рамките на годината е проявил особени инициативи и е предложил идеи и решения, имащи значителен принос за намаляване на загубите, разширяване на пазарния дял и повишаване на конкурентните предимства на организацията.


3.Особени резултати - дали сътрудникът в рамките на годината има особени резултати, имащи конкретен принос за намаляване на загубите, разширяване на пазарния дял и повишаване на конкурентните предимства на организацията.
3.
Особени слабости и нарушения
1.Нарушения, причинили материални загуби - дали сътрудникът в рамките на годината е извършвал такива системни и сериозни нарушения на трудовата и технологичната дисциплина, които са довели до загуби в материален план за организацията.


2.Нарушения, причинили морален ущърб - дали сътрудникът в рамките на годината е извършвал такива системни и сериозни нарушения на трудовата и технологичната дисциплина, които са довели до морален ущърб за организацията


3. Неспазване на ТПОБТ(техника за пожарна охрана и безопазност на труда) - дали със своите действия в рамките на годината сътрудникът не е създал рискова ситуация в план ПОБТ.

Примерни базови критерии, съдържание на критериите и равнища на оценка при показател "особени постижения"

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регламентация на компонента "Оценяване на трудовото представяне" на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.