Регионални различия в заведенията за настаняване в южна България (по примера на южното Черноморие)


Категория на документа: Икономика


1.1. Географско положение

При оценката за развитие на туризма специално внимание се отделя на географското положение на съответните туристически райони и страни. Географското положение може да се анализира и оценява като фактор и ресурс за развитието на туризма. Например то определя свойствата и функциите на природния комплекс, динамиката и цикличността на природните компоненти по сезони и през годината. От факторите за развитие на туризма в една страна или район основно значение има туристическото географското положение. То разкрива предимствата на изследваната територия и може да се класифицира на три равнища:

Микро - туристическото географско положение разкрива отношенията за развитието на туризма спрямо съседни туристически райони в дадена страна.

Мезо - туристическото географско положение - разкрива отношенията и влиянията за развитието на туризма между съседни страни.

Макро туристическо географско положение, характеризиращо отношенията за развитие на туризма между дадена страна и регионални обединения и съюзи.

При оценката на различните видове туристическо географско положение изключително важно значение имат разстоянията. Чрез тях се определя размера на пътните разходи при туристическите услуги.

Туристическото географско положение винаги се анализира и оценява като част от географското положение на дадена страна или район.

Черноморското крайбрежие е специфичен природен комплекс за развитието на туризма. Релефът на крайбрежната ивица, крайбрежните езера и речни устия, дюните и др. Придават изключителна неповторимост и привлекателност за туристическа дейност. Слънчевото греене, чистотата на въздуха по крайбрежието, температурите на морската вода и нейната соленост създават природния комфорт за туризъм и рекреация.

Територии с преобладаване на туристическа дейност през летния сезон . Това са крайбрежните морски комплекси, а бр. На туристите в този сезон е най-голям в световен мащаб. Българското черноморско крайбрежие също се отнася към тези територии. Продължителността на сезона за морски туризъм е м/у 100 и 120 дни.

1.2. Материална база на туризма

Материалната база е важна съставна част на туристическия продукт. Съществуването й е решаващо за използване на туристически ресурси. Може да се определи като съвкупност от мат условия за производство и реализация на основни /нощувка, хранене, транспорт/ и допълнителни услуги /спортни, развлекателни и т.н./ за задоволяване потребностите на туристите във връзка с пътуването и пребиваването им на туристическото място. Все още широко е разпространено понятието материална база на туризма. Тук сгради са хотели, вили, ресторанти, съоръженията са спортни, развлекателни, общите условия са пътища, водоснабдяване и други МБ е в взаимовръзка с други елементи на системата и с околната среда. Включва и елементи с различно функционално предназначение. Освен значителни те първоначални инвестиции висок е и делът на постоянните разходи. МБ изисква дълго срочни инвестиции със съответния срок на възвращаемост, което не е по силите на едно личния собственик. Тя е и пряко свързана с туристическите ресурси като те определят нейното съществуване и место разположение и влияят върху капацитета, стандарта и вида. МТБ на туризма се характеризира с много особености по важните от които са: силна зависимост от туристически ресурси - те оказват въздействие върху капацитета, разновидността на почти всички елементи на МТБ в отрасъла; комплексност при строителството и функционирането - дължи се на комплексния характер на потребителите на туристите, като този характер обуславя количествени и качествени връзки между елементите на МТБ, въпреки спецификата на функциите на отделните групи заведения и създаването и реализацията на туристически продукт. Определена роля по отношение на останалите обекти изпълняват заведенията за пребиваване, тъй като те се явяват посредническо звено между туристическите ресурси и туристите. МТБ предлага много удобства на гостите , поради което е много голяма и стойността на единица капацитет и високо относително тегло на разходите за нейното създаване и поддържане в себе стойността на туристически продукт. Основните елементи на МТБ остаряват морално и физически сравнително по бавни и с малки подобрения и реконструкция могат да обслужват туристическите процес по-продължително време. Нематериалните услуги се създават и реализират главно с помощта на хората и ограниченото участие на машини и съоръжения. Същевременно всички услуги и стоки се предоставят на туристите при изискана обстановка, която се формира от самите сгради, помещения и различни елементи на обзавеждането. Непълно и неравномерно се използва капацитета на заведенията и производствената мощност на съоръженията през годината, седмицата и денонощието. Тази неравномерност се обуславя главно от сезонния характер на цялостната туристическа дейност. Нарушаването на ритъма при използването на заведенията и съоръженията в рамките на седмицата се дължат на две основни причини:

* в края на седмицата рязко намаляват посещенията на делови туристи и спада заетостта на базата в административните центрове;

* именно в края на седмицата се предприемат и най-много краткотрайни пътувания до близко разположени туристически места.

Структура на МТБ: транспортни съоръжения, заведени я за пребиваване /хотели, мотели,къмпинги,вили/ , заведения за хранене и развлечения /ресторанти, снек-барове/, съоръжения в посредническата дейност, търговска мрежа, спортни, медицински съоръжения, заведения за културно информационна дейност, съоръжения за други допълнителни услуги. МТБ има сезонна и целогодишна експлоатация.

1.3. Туристическо място - определение, типология и особености

Под туристическо място се разбира всяко място, което по някакъв начин може да бъде интересно да привлича туристи без да е населено което да развива туризма. В тесен смисъл е място, което развива и определена икономическа дейност, в следствие посещение на туристи.

Факторите които влияят според Кунцикер са:

* Онези дадености, които привличат тур.и правят мястото привлекателно за туристите - особени събития, цени, реклама и др.
* Тези които правят мястото достъпно - транспортни връзки.

* Обезпечаващи възможности за пребиваване на туристическата супер структура.

Според Тал туристически обекти се делят на четири основни групи:
* Обхваща местата които са се оформили като туристически под влияние на природни фактори курортни и спортни центрове.
* Курортни центрове са били наречени местата където е било развивано лечение, а днес е място за рекреационен и ваканционен туризъм.
* Спа центрове - разнообразие на различни видове летни и зимни спортове, голф, риболов и др.
* Места под въздействие на културни фактори, исторически центрове, религиозни или култови центрове, научно културни центрове - столиците, центрове на изкуствата - фестивали и др.

2. Природно - географски и ресурсен потенциал

Южното Черноморие е част от Югоизточния район. То започва от най-източните разклонения на Източна Стара планина /между Бяла и Обзор/ и се простира до устието на р.Резовска. То се разделя на Бургаска и Странджанска част. Природните ресурси, оказващи влияние върху развитието на туризма,са преди всичко климатичните условия, а също и релефът, водните ресурси, растителността и почвите.

Климатът е морска разновидност на преходно - континенталния и континентално-средиземноморския и е по-благоприятен в сравнение с този на Северното Черноморие. Значително по-топлият климат определя по-ранното започване на сезона, а също и по-късното му завършване. През зимата в Бургас декемврийската температура е 4,4 градуса, септемврийската-19,7, през юни-20,6, през юли-23,4 и през август-23,1. Температурата на морската вода също е по-висока в сравнение с тази на Северното Черноморие. През юли средната месечна сума на слънчевите часове в Бургас е 327, а в Поморие даже 335 /за сравнение: във Варна-317/. Именно нуждата от слънце и топло море привлича туристите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионални различия в заведенията за настаняване в южна България (по примера на южното Черноморие) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.