Регионални различия в заведенията за настаняване в южна България (по примера на южното Черноморие)


Категория на документа: Икономика


Висше училище "Земеделски колеж"
ЦДО - гр. Велико Търново

по
Дисциплината: География на туризма
Преподавател:

на тема:

Регионални различия в заведенията за настаняване в Южна България
/на примера на Южното Черноморие/

Разработил:
Факултетен
Специалност: Икономика на туризма
Втори курс; IV семестър; 2009-2010 учебна година

План на разработката:

Увод
1. Териториална структура на туризма

1.1. Географско положение

1.2. Материална база на туризма

1.3. Туристическо място - определение, типология и особености
2. Природно - географски и ресурсен потенциал
3. Регионални различия в заведенията за настаняване на Южното Черноморско крайбрежие
Изводи
Заключение
Използвана литература

Увод

Приложението на икономическите механизми, териториално-селищното устройство на българските курорти, регулиране на отношенията на държавата с новите собственици, утвърждаване на гражданското общество и повишаване стандарта и разнообразието на услугите, са основните проблеми за утвърждаване на България на международния туристически пазар.

1. Териториална структура на туризма

Териториалната структура на туризма се определя от туристопотоците и целта на туристическите пътувания във връзка с регионалните различия в природните и антропогенните ресурси.

Туристически места са тези които са се оформили като такива под въздействие на политическите и икономически фактори.

Отношението между общата и туристическата инфраструктура са доста сложи. Има случаи при които общата инфраструктура се намира на много високо равнище на развитие, а туристическата е стара и изостанала. Съществува и обратния случай - курортни райони с модерна инфраструктура и изостанала обща инфраструктура.

Вторият основен елемент е туристическата инфраструктура. Концентрирана е в туристическите места и към нея принадлежат: сгради, обзавеждане и оборудване за заведение за пребиваване /хотели, мотели и къмпинги/, на заведения за хранене и развлечение /ресторанти, заведения за бързо хранене, барове и др./ на туристическите оператори и посредническите фирми на туристическия транспорт, на търговски обекти, на медицински обекти, спортни и др. съоръжения. Следователно туристическата супер структура обединява специфичните материални условия за производство и реализация на всичко основно за производство и реализация на всички основни услуги. Ето защо тя е основна за целия туристически продукт. Чрез нея се осъществяват връзките с туристическите ресурси и тя показва разумния капацитет на използване на територията.

Приложението на икономическите механизми, териториално-селищното устройство на българските курорти, регулиране на отношенията на държавата с новите собственици, утвърждаване на гражданското общество и повишаване стандарта и разнообразието на услугите, са основните проблеми за утвърждаване на България на международния туристически пазар.

В страната съществува гъста мрежа от природни и културни атракции и има официално регистрирани 102 курорта. Повечето културни и природни обекти притежават някои отличителни качества - висока атрактивност, териториална концентрация и лесна достъпност. Това дава възможност за композиране на разнообразни туристически продукти и развитие на устойчив туризъм.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионални различия в заведенията за настаняване в южна България (по примера на южното Черноморие) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.