Реферат по управление на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


Югозападен университет "Неофит Рилски", Стопански факултет , гр. Благоевград

РЕФЕРАТ
ПО: Управление на човешките ресурси
Теми: 1.Средна работна заплата на едно лице от 1990-2010г

2.Инфлацията-1990-2010г. (средно-годишна инфлация)

Изготвил:Радостина Крумова Проверил:доц.д-р Георгиев
№11150221070
Средна работна заплата на едно лице от 1990-2010г

Работната заплата е парично възнаграждение, което по силата на договор работодателят заплаща на наетия работник за положения труд. Основните форми на паричната заплата са повременната и сделната. Те се допълват и обогатяват чрез системите на работната заплата, в която се включват показатели, норми, правила и процедури за определяне на резултатите от труда и съответстващата им работна заплата.
В условията на пазарната икономика работната сила има стоков характер и е обект на покупко-продажба. От тук следва и определението за работна заплата - цена на стоката, работна сила, определена на пазара на труда. Работната заплата представлява следните функции:
1.Разпределителна - чрез работната заплата се отразява участието и приносът на всеки работник за създаване на продукти;
2.Социално-икономическа - работната заплата е основен източник на средства за задоволяване на материалните и духовни потребности при възпроизводство на работна сила.
Договарянето на работната заплата е един от най-важните принципи на пазарното стопанство. Индивидуалното договаряне на работната заплата се извършва между работника и работодателя в съответствие с кодекса на труда, нормативните актове за неговото прилагане и постигнатите договорености при колективното договаряне. От 60% до 70% е спадът на всички доходи спрямо 1990 година, 40% е спадът на потреблението на българските домакинства спрямо 1995 година. Наблюдават се негативни промените в структурата на потреблението. 70% от доходите са за храна, енергоносители, транспорт и лекарства. За последните три години продажбата на хранителни стоки е спаднала с 25%. Работната заплата в България е 15 пъти по-ниска от тези в Европейския съюз, а минималната работна заплата у нас е под прага на бедността. България е на последно място по жизнен стандарт от страните кандидатки за членство в Европейския съюз, изразяват своята позиция КТ "Подкрепа". Техни експерти смятат, че бедността се отразява много негативно на ценностната система на българина и на неговите деца. От КТ "Подкрепа" смятат, че липсва ясна концепция на държавата и на цялото общество относно възпитанието и изграждането на мирогледа на подрастващото поколение. Относно другия фактор на икономическото състояние на страната за периода 1990-2010 година - инвестициите на национално ниво, трябва да бъде отчетено следното. Чуждестранни експерти след направени множеството изследвания и анализи, правят заключението, че производителността на труда в България е една от най-ниските в Европа. Въпреки малкото инвестирани капитал, ноу-хау, организационна структура, умения, управления и др., които съставят производителността на труда, до скоро в България заплатите в някои сектори се увеличаваха значително. След началото на кризата обаче тази картина малко или повече се промени.

Българската промишленост е успяла да достигне върховите си нива на производителност, отбелязани през 1988 г., едва през 2008 г. Това стана ясно от представени данни от проучаването на промените в българската промишленост за периода 1997-2008 г., изготвено от Българската стопанска камара с помощта на фондация "Фридрих Еберт". От тях стана ясно още, че предишният, по-нисък пик е бил през 2006 г., когато са били достатигнати нивата от 1990 г.

Производителността на труда се е увеличила 4 пъти за периода от 1998 (считана за базова) до 2008 г. За същия този период работните заплати са се увеличили около 2.5 пъти.

Зам.-преседателят на стопанската камара Камен Колев заяви, че периодът може да бъде разделен на две части: От 1998 до 2004 г., когато производителността на труда се е увеличавала повече от заплатите, и от 2004 до 2008 г., когато ръстът на заплатите е задминал този на производителността на труда. Колев обясни още, че ръстът на заплатите се е дължал на съкращаването на персонал.

През посочения период заетостта в промишлеността е стартирала от 104% през 1997 г. и е стигнала до 88.2% през 2008 г. В този период е имало период на намаление (1997-2001 г.), устойчиво, макар и ниско увеличение (2002-2007 г.) и начало на съкращения (започнали през 2008 г.). Актуалната икономическа ситуация на страната към началото на август 2008 г. беше поставена в следните области:Глобалните проблеми с високите цени на петрола предизвикват високата инфлация в икономиките на страните в целия свят. Рекордите на петролните пазари са и основен причинител на инфлацията в България. Въпреки това, цените в България са с 46% по-ниски от средните за Европейския съюз, заяви министър Димитров. Месечната тенденция от началото на годината показва сериозни признаци на ограничаване на нивата на инфлация. За юни 2010 г. НСИ регистрира дефлация в размер на 0.2 %, докато през януари месечната инфлация беше 1.4%. На годишна база инфлацията за юни обаче е 15.3%.

Последните новини относно средната работна заплата и инфлацията са свързани с Разходите на човек от домакинство през декември са били 311 лева, което означава, че въпреки кризата са спестени 20 лева на човек.Това отчетоха от Националния статистически институт. Тя се дължи на повишение на цените на хранителните продукти, алкохола, цигарите, транспорта и развлеченията. В същото време статистиката отчита още 84 хил. нови безработни към края на 2009-а. Най-много хора са останали без работа в сферата на хотелиерството, селското стопанство и строителството.

Доходът на човек от домакинство е намалял с близо 12 процента през декември 2009 в сравнение със същия месец на 2008-а, отчита статистиката и сега е 331 лева. Основен дял в него се пада на работните заплати и пенсиите.

Разходите на човек от домакинство през декември са били 311 лева, което означава, че въпреки кризата са спестени 20 лева на човек.

Най-съществените харчове са за храна, енергия и горива - 52 % от всички разходи.

Въпреки че заплатите намаляват за изминалата една година, за последните три месеца статистиката отчита увеличение на средната заплата - с 31 лева. Повишението е най-чувствително в добивната промишленост и финансите.

През четвърто тримесечие 2009 г. средната месечна работна заплата нараства с 3.9% до 606 лв. спрямо трето тримесечие 2009 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-високо нарастване на средната месечна работна заплата, са: "Добивна промишленост" - 13.7%, "Финансови и застрахователни дейности" - 11.2% и "Операции с недвижими имоти" - 8.8%.

През четвърто тримесечие 2009 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.6% спрямо същия период на предходната година, като най-голямо увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - 24.3% и "Строителство" - 20.6%. Намаление на заплатата с 2.7% е регистрирано в икономически дейности "Държавно управление" и "Професионални дейности и научни изследвания"- 0.6%.
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвърто тримесечие 2009 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

- "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива" - 1 358 лева

- "Финансови и застрахователни дейности" - 1 324 лева

- "Добивна промишленост" - 1 015 лева

Най-ниско платени са били наетите лица в икономически дейности:

- "Хотелиерство и ресторантьорство" - 386 леваСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.