Реферат по PR


Категория на документа: Икономика


По време на втория етап ще са обработени няколко момента:
- организиране на съобщението - масирано атакуване на целевета публика посредством рзнообрзни жанрови форми по голям брой комуникационни канали(вестници, радио, бюлетини)
- разпространение на съобщението без изкривяване на съдържанието
- разбиране на съобщението
- промяна на отношението
- промяна на поведението

* Цел на кампанията :

Целта на кампанията е да се осигури подкрепа и разбиране от страна на гражданството, чрез информиране за необходимостта от изграждане на транспортния възел и свеждане до минимум на нежелани реакции породени от незнание и неразбиране.

Втората цел е запазване и утвърждаване на репутацията на общинската администрация като обществена организация, която е обърната към проблемите на хората.
* Целеви публики:

За целеви публики се смятат основно гражданите, това са наи вече жителите на двета квартала около транспортния възел. Особено внимание трябва да се обърне на майките с деца и пенсионерите, които ще бъдат най-засегнати от заобиколните транспортни маршрути.

Освен приоритетни публики кампанията ще бъде ориентирана към едно по-широко публично пространство - достигането, до което се залага в потенциала на медийния инструментариум.

* Мото на кампанията:

Посланието въплащава целта и чрез различните си форми трябва да достигне до публиките. Посланието трябва да има следните качества:
- информативност
- честност
- разбираемост

Мотото на кампанията трябава да е кратко, запомнящо и да е създава положителна нагласа сред жителите на общината.
Предлаганото мото е:

"Козлодуй - европейски град с европейски пътища."

* Стратегия на кампанията:

В първия етап е необходимо да се осведоми целевата публика за съществуването на проекта, като се изгради най-обща представа какво ще се прави - да се посочат ползите за хората, предимства за града, сроковете за тяхното изпълнение и средставата, които ще бъдет изразходени. Предоставяната информация да бъде в достатъчен обем, честно представена, без спестяване на неудобствата, които ще изпитват житеите на двата квартала около транспортния възел и в същото време разбираема. При втория етап ще се дава достоверна информация за напредъка, като се демонстрира разбиране към неудобствата на гражданите. Това разбира се трябава да става с адекватни решения на проблените от страна на общинските власти. Отчитане на предимствата на различните медии на междуличностните комуникации. Избор на подходяща медия, която да транслира послението по най-подходящ начин. Кампанията непраменно трябва да съдбуди интерес в публиката: тя трябава да каже нещо, което публиката незнае или да им даде нов поглед към нещо, което те знаят или мислят, че знаят. Кампанията трябава да развие информационна верига от съобщения с изведени информационни върхове и покритие на информацоинното пространство в медиите. Разчита се на натрупване и разширяване на осведомеността на гражданите за инфрасруктурните проекти.
* Тактики на кампанията:
* Камапанията започва със социологическо проучване на нагласите в обществото. Проучването се провежда от специализираната агенция М&М. Агенцията ще следи за промяната на отношението към проекта и поведението по време на осъществяването му.
* Организиране на пресконференция за запознаване на местните и регионални медии с проекта.
* Ораганизиране на рекламна кампания за информираност на обществото. Целта е създаване на устойчива позитивна обществана нагласа.
Медийни партньори са Радио "Христо Ботев" ; "Елто" и вестник "Конкурент"
Рекламната капания ще се осъществи на няколко етапа:
- Камапния за обществено осведомяване
- Информационна кампания
- Образователна кампания
- Убеждаваща кампания
- Кампания за модифициране на поведението

* Разкриване на безплатен телефон за въпроси на гражданите

* Отпечатаване на брошури

* Прожеждане на дискусия в сградата на общината за ползите от проекта
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по PR 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.