Реферат по PR


Категория на документа: Икономика


Изходна ситуация:

Общината в град Козлодуй е подготвила двугодишен проект за развитие на транспорта (01.04.2012г. - 31.03.2014г.). Най-важните обекти в него са:
1. Голям транспортен възел в катината градска част (Козлодуй - Лом- Видин);
2. Две малки зелени зони в близост до центъра (Централен градски парк и малка зелена площадка за отдих за деца и възрастни по ул. "Екзарх Йосиф")

Финансирането е осигурено от:
-държавна субсидия,
-средства по програма PHARE
-средства от общински инвестиционен фонд;

-от проект "Красива България" за зелените зони, но това перо няма да е достатъчно - недостигащите средства могат да се наберат от местния бизнес и от гражданството.

Изпълнението на проекта в различните му етапи ще бъде съпроводено ор редица промени в транспортния режим на отделните градски зони. Особено засегнати ще бъдат жителите на два квартала "Освободител и "Ломско шосе" и около транспортния възел, който ще трябва да използват в продължение на година обиколни маршрути и да понасят неудобствата на мащабните строителни дейности.

Общинското ръководство на град Козлодуй желае да получи разбиране и подкрепа от гаржданството.

Проведените широки предварителни консултации с общинските съветници показват, че проекта ще бъде одобрен от Общинския съвет.

Каква програмата по PR е нужна на Община Козлодуй?

ЗАДАЧА: Планирайте кампанията по PR :

> Определяне методите за проучване на изходната ситуация
> Определяне продължителността на кампанищята и основните й етапи
> Формулиране на основните цели и подцели на цялата кампатия и на отделните й етапи
> Определяне на целевите публики - дефенирайте ги и ги идентифицирайте
> Формулирайте подходящо мото на кампанията
> Определете стратегията за всеки от етапите
> Систематизирайте подходящи тектики
> Определете методите за мониторинг на кампанията и за измерване на ефективността й

* Формулиране на необходима PR програма на община Козлодуй :

Законосъобразното изразходване на финансовите ресурси е особенно важно, когато става става въпрос за толкова големи размери, както в случая с този проект, както и желанието на общината за поддържане на имиджа на организацията отворена към проблемите на хората, спрозрачна система за вземане на решения налагат да се предприеме PR кампания базирана на офанзивен подход.

За реализирането на офанзивен подход е необходимо използването на проблем мениджмънт, това е съвкупност от системни аналитични дейности по откриване и идентифициране на проблеми, които биха могли да засегнат способнистта на общината да реализира инфраструктурния проект.
* Планиране на кампания по PR:

* Методи на проучване на изходната ситуация :

Проучването на изходната ситуация започва чрез методите на SWOT и PEST анализа. SWOT анализа идентифицира вътрешната и външната среда. PEST анализа дава глобален поглед върху външната среда, представяспецификите на външното обкръжение в четири аспекта: политочески, икономически, социален и технологичен.

Политическата воля и технологиите за осъществяване на проекта са налице, финансовите средства в голяма степен са осигурени, единствената неизвестност е обществената реакция. С цел отчитане на резултатите от кампанията е необходимо да бъде направено предварително изследване на общественото мнение (анкети, неформални срещи с жителите от кварталите "Ломско шосе" и "Освободител").

* Времетраене:

Кампанията ще продължи до завършване на проекта. Ще бъде реализирана на два етапа:
- кампанията по общественото осведомяване - целта на кампанията е да осведоми целевата публика за съществуването на този проект и изграждане на най- простата първична представа.
- информационна кампания - предоставя се информация за реализирането на проекта в неговата цялост, чрез покриване на информационното пространство в медиите. По този начин ще се натрупа и разшири осведомеността на публиките за проекта и неговата популпризация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по PR 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.