Реферат по макроикономика


Категория на документа: Икономика
Факултет:Икономика на инфраструктурата

Реферат

На тема:
-Мултипликатор на дохода. Акселератор на инвестициите.
- Паричен съвет в България

София 2012

Мултипликатор на дохода.Акселатор на инвестициите

В най-опростения кейнсиански модел не се отчитат монетарните аспекти на икономиката - предлагане на пари, скорост на обръщение и т.н. Допуска се, че цените не се променят и не се отчита влиянието на факторите държава и международна търговия. Поради това съвкупното търсене се състои само от лично потребление и инвестиции.
В този модел е възможно да съществува макроикономическо равновесие и икономиката да не работи с пълния си производствен потенциал. Освен това е възможно да съществува безработица отново в състояние на равновесие. Тези твърдения влизат в противоречние с класическата теория. Според Кейнс държавата трябва да се намесва в икономиката най-вече чрез стимулиране на съвкупното търсене. Налага се фундаменталното кейнсианско твърдение, че търсенето си създава свое собствено предлагане, а това е антипод на схващането на класиците, че предлагането си създава свое търсене.

Кейнисианската икономическа теория установява връзката между изменението на инвестиционната активност и изменението на обема на текущото производство ,чрез използване принципа на мултипликатора.Според него нарастването на инвестииците предизвиква многократно по-голямо нарастване на съвкупното производство и обратно.

Пол Самуелсън подчертава ,че едно значително нарастване на съвкупния доход би трябвало да окаже влияние върху процеса на капиталоообразуване,т.е. върху инвестирането . Връзката между изменението на обема на съвкупното производство и предизвиканото от това изменение на инвестициите се установява чрез принципа на акселератора.Според него нарастването на съвкупното производство предизвиква многократно по-голямо нарастване на инвестицииите. По този начин увеличаването на инвестициите може да бъде като причина за растежа на съвкупното производство ,така и последица от това изменение .

Когато ролята на инвестициите се извежда въз основа на принципа на мултипликатора, те се класифицират като автономни числови инвестиции.

Когато поведвнието на инвестициите се се извежда вез основа на принципа на акселератора ,те се клалифицират като прозиводни (индуцирани ) числови инвестиции.

Както стана ясно ,принципа на мултипликатора изразява зависимостите между изменението на автономните инвестиции и предизвиканите от това многократно по-големи изменения в съвкупния доход .Механизмът на този процес обхваща два взаимно свързани момента:еднократно нарастване на автономните инвестиции предизвиква нарастване на съвкупния доход според принципа на равенство на съвкупния доход и съвкупните разходи ;Същевремвнно нарастване на съвкупния доход предизвиква верижен процес на нарастване на разходите за потребление според кейнисианския психологически закон:разходите за потребелние нарастват с увеличаване на дохода ,но по-бавно от него.

Нарастване на разходите за инвестиции и на разходите за потребление формират един общ,съвкупен процес на нарастване на производството и заетостта ,но както става ясно, със затихваща динамика.

Изменението на инвестициите може да се формира в две направлвния:
Увеличението на инвестициите предизвиква нарастване на съвкупния доход и заетостта.Ако икономиката е под потенциалното равнище ,се формира тенденция към постигане на пълна заетост.Това е едно движение (отклонение или колебание),изразяващо икономически подем ;
Намаляването на инвестициите предизвиква свиване на съвкупното производство и процес на възникване и ръстеж на безработицата.Ако икономиката е на потенциален обем на произвосдтво ,се формира движение(отклонение или колебание),изразяващо икономически спад-рецесия.
Изводът е ,че измененията на инвестициите се изразяват във формиране на мултилицирано отклонение или колебание на съвкупното производство.
Тъй като всяко еднократно изменение (нарастване) на инвестициите предизвиква изменение (нарастване) на съвкупното производство със затихващ ефект ,цикличността на колебание се формира чрез последователни инвестиционни импулси (шокове).
Измененията в съвкупното производство се формират според принципа на равенство на съвкупния доход -У,и съвкупните разходи (съвкупното търсене) -АЕ(АD).
Принципа на мултипликатора се проследява в три варианта:
-При еднократно изменение на инвестициите в текущ период -t
-При постоянен неравномерен растеж на инвестициите
-При колебания в инвестициите
И в трите варианта измененията в съвкупния доход се раглеждат в поредица от последователни периоди .
Принципът на акселератора изразява зависимостт между изменението на съвкупното производство и предизвиканото от това изменение на производствните (индуцирани) инвестиции.
Принципа на акселерация може да се проследи в три основни варианта:
-При постоянен равномерен растеж на съвкупния доход
-При постоянен неравномерен ръстеж на съвкупния доход
-При колебания в съвкупния доход

И в трите варианта измененията в производните (индуцираните) инвестиции,предизвикани от измененията в съвкупния доход,се раглежда в поредица
от последователни периоди.

Паричен съвет в България
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по макроикономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.