Реферат по икономика


Категория на документа: Икономика


Дефиниция на фирма и нейните функции

Терминът "фирма" в етимологично отношение произхожда от латинската дума "firmare" и означава "потвърждавам документ чрез подпис или по друг начин". Съвременното значение е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.
Исторически са утвърдени две основни системи при определяне на фирменото наименование:
* система на пълната истинност
* система на свобода при избора на фирма
Съдържанието на фирменото наименование условно може да се подраздели на три части:
1. Минимално необходимо законово съдържание
2. Факултативно или свободно определяемо съдържание
3. Други законови изисквания
Правото на фирмата възниква от вписването в търговския регистър на субекта.
Седалището на търговците е другия техен индивидуализиращ белег. Под това наименование се има предвид "населеното място, където се намира управлението на дейността му". Седалището указва за пространствената определеност на дейността към определено населено място.
Правното значение на седалището се изследва в три направления:
1. Седалището е критерий за определяне на компетентния съд при спорове между търговци
2. Определя мястото на изпълнение на задълженията по търговските сделки при липса на изрична клауза от страните
3. Седалището определя регистърния съд
Адресът на търговеца е допълнителен индивидуализиращ признак. Под "адрес на търговеца" се има предвид адресът на управление на дейността му. Той представлява конкретният адрес в населеното място, където е седалището на търговеца.

Дружества в Търговското право

Дружествата биват:
* Събирателно дружество - СД
* Командитно дружество - КД
* Дружество с ограничена отговорност - ООД
* Еднолично дружество с ограничена отговорност - ЕООД
* Акционерно дружество - АД
* Командитно дружество с акции - КДА
* Холдингово дружество
* Консорциум

Според основанието на възникване, търговските дружества се разделят на:
* Договорни - СД, КД, ООД
* Уставни - АД, КДА
Според отговорността на съдружниците търговските дружества се разделят на:
* Отговарят с лочното си имущество - СД, комплементарните - КД и КДА
* Отговарят до размера на своята вноска - ООД, АД, командитните - КД и КДА
Според изискването за лично усилие за постигане на целите на дружеството:
* Персонални - СД, КД - Лично участие на съдружниците в стопанската дейност, по - ограничен размер на стартовия капитал, неограничена отговорност на съдружниците(отговарят солидарно с цялото си лично имущество), при напускане на съдружник дружеството се прекратява.
* Капиталови - АД, ООД - Създават възможност за концентриране на големи капитали(АД), като съдружниците участват с капитал. Делът на всеки съдружник определя правото му на печалба и глас. Съществуват изисквания за минимално задължителния размер на капитала. Съдружниците са ограничено отговорни до размера на дяловата вноска, като дяловете са прехвърлими и при напускане на съдружник дружеството не се прекратява.

Едноличен търговец - ЕТ

Едноличният търговец е правна форма за физическите лица самостоятелно да развиват дейност и да участват в търговските отношения от свое име. Съгласно чл. 56 от ТЗ ЕТ трябва да бъде "дееспособно физическо лице с местожителство в страната". Като ЕТ могат да се регистрират както български, така и чуждестранни граждани, които отговарят на изискванията на закона. Приравнени по правно положение на пълнолетните са и лицата, навършили 16 години и сключили граждански брак.
Забрани за регистрация:
* лице, което е в производство за обявяване в несъстоятелност
* е невъзстановен в правата си несъстоятелен
* е осъдено на банкрут
* е регистрирало друга фирма на ЕТ
* е лишено от право да упражнява ТД
Физическото лице има право да развива ТД, без да е необходимо съставянето на учредителен акт - договор. Фирмата на ЕТ съдържа без съкращения личното и фамилното или бащино име, с което ФЛ е известно в обществото. Допуска се прехвърлянето на фирмата единствено и само с цялото търговско предприятие.
Вписване и прекратяване:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.