Реферат по феноменология на туризма


Категория на документа: Икономика


ВСУ"Черноризец Храбър"

Филиал град Смолян

Реферат
На тема: Водещи природни и антропогенни туристически ресурси в България

Изготвил:
Гергана Василева Георгиева Проверил и Оценил:
Фак. No:138811008 Професор Малчо Малчев ДН

Януари 2014
СЪДЪРЖАНИЕ

1.Увод..................................................................стр 3

2.Характеристика и тенденции за развитие на съвременният Световен туризъм .............................стр 4

3.Природни туристически ресурси в България ............стр 8

4.Антропогенни туристически ресурси в България......стр15

5.Заключение......................................................стр18

6.Ползвана литература и интернет ресурси................стр19

1.Увод
Туризмът е сложна и многообразна човешка дейност,свързана с пътуването на хора,които задоволяват познавателните и развлекателните си потребности.
Терминът "туризъм" произлиза от френската дума "тур" - обиколка. Под това понятие разбираме пътуване на индивид или група хора, свързано с временно напускане на местоживеенето и посещение на близки и далечни места с цел почивка, развлечение и опознаване. Съвременният вид на туризма започва да се заражда през ХІХ в.
Туризмът в началото на 21 век се характеризира с голямо видово разнообразие.Това се дължи на много причини от които по-съществените са разширяването на обхвата на рекреационно-туристическите ресурси и от интереса на туристите към новите атрактивни,разнообразни дейности предлагани на туристическия пазар.
Туризмът съдейства и за подобряване на междудържавните отношения, с което нараства политическото му значение.Той дава възможност за обогатяване културата на българското население чрез общуването му с представители на различни народи и за придобиване на чуждоезикови знания.Туризмът влияе и върху демографското развитие на селища и региони чрез привличането в туристическия бизнес на млади хора.
Днес туризмът е отрасъл,който се развива 2 пъти по-бързо от останалите стопански отрасли. Той е сред първите 3 основни стопански отрасъла в света - нефтодобив, автомобилостроене и туризъм.Туризмът е и най-рентабилният отрасъл. Основна движеща сила за развитието му е стопанската изгода.

2.Характеристика и тенденции за развитие на съвременният Световен туризъм

Туризмът отдавна се е превърнал в икономически и социален феномен в ежедневието на стотици милиони души.Той обхваща не само тяхното свободно движение,но е и важна форма за оползотворяване на свободното време и основно средство за осъществяване на връзките помежду им,за политически,икономически и културни контакти. Туризмът е важен източник на приходи и осигурява над 11% от световният брутен вътрешен продукт в световен мащаб.
От значение е също,че туризмът стимулира развитието на други сродни отрасли на икономиката, и по-конкретно на търговията,транспорта,съобщенията,селското стопанство,производството на стоки за бита и др. Заедно с високия си икономически потенциал,той играе и важна социална роля ,оказвайки значително влияние върху заетостта на населението.В него непосредствено са ангажирани 230 млн.души или 10,6% от общата работна сила по света. Очаква се туризмът да създаде допълнително още 100 млн. нови работни места през следващите десет години.
Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа,икономическа и засилваща се конкурентна среда.По данни на Световната организация по туризъм,независимо от някои кризисни явления,международните туристически пътувания и приходите от туризма отбелязват ежегоден положителен прираст.
Очакваните тенденции за развитие на съвременния Световен туризъм са:
* Нарастване изискванията на туристите към качеството,специфичността,атрактивността и разнообразието на туристическите услуги;
* Насочване на туристите от една страна към дестинации и страни,гарантиращи сигурност и спокойствие,а от друга-към специфичните форми на туризъм-СПА-туризъм,балнеология,хоби и екстремен туризъм,еко и селски туризъм,спортен и медицински туризъм,приключенски и др.;
* Увеличаване на предлагането на туристическите пътувания на
сравнително ниски цени от страна на туроператорите,авиокомпаниите и др.;
* Увеличаване пътуванията на хората от третата възраст с цел лечение,профилактика,рехабилитация и възстановяване;
* Нарастване дела на детските и младежки пътувания,особено на учащите за участие в културно-образователния туризъм;
* Увеличаване на относителният дял на морските круизни пътувания;
* Значително разширяване на ролята на информационните и комуникационни технологии в хотелиерството и туроператорската дейност.
Икономическите потоци, предизвикани от международния туризъм, са се превърнали във важни фактори за икономическия растеж, както и за международните икономически отношения за много страни по света. В наши дни туризмът се разраства с бързи темпове, но това не се отнася за всички региони от земното кълбо. Основната характеристика на световните туристически тенденции е, че разпределението на международните туристопотоци към различните региони е неравномерно. Туристическите потоци се насочват към няколко основни региона и се осъществяват предимно между страни от един и същи регион.
Туристическите потоци в Европа са насочени главно към западно и южноевропейски дестинации.Тези райони поемат 70% от пристиганията и 76% от общите европейски приходи. Това е в резултат от навиците на европейците да свързват ваканциите си основно с почивка на море през летните месеци.Повече от 90% посетителите в Европа са от европейски страни.
Съществуват огромни разлики в туристическото развитие между централно и източноевропейските страни и северноевропейските страни, които са резултат от различните икономически условия, от различните нива на качество и модернизация на туристическата им инфраструктура. Държавите с нисък стандарт не могат да финансират туристически инфраструктури. Услугите, които те предлагат, не генерират достатъчно приходи, за да се разработват нови обекти. Въпреки че им се налага да внасят много стоки, себестойността на туристическите продукти е по- ниска, отколкото в развитите държави, поради ниското заплащане на труда. Много от развиващите се страни предлагат по- ниски цени, за да могат да се състезават на международната сцена, но все още увеличаването на броя на туристите не може да им осигури приходите, необходими за по-нататъшно развитие.
Развитието на туризма в световен мащаб има и своите проекции върху българския туризъм. Тенденциите в съвременните условия са идентични както в световен така и в национален мащаб.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по феноменология на туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.