Рециклиране, чрез вакуум пиролиза - бизнес план


Категория на документа: Икономика5.Съдове за готова продукция -> 6.Компютърна система за управление ->

7.Газодвигателна електростанция

Характеризира се с непрекъснат цикъл на действие за постигане на ниски загуби на енергия, гарантиране на технологичния режим и рециклиране на вложената енергия.
Вакуум пиролизата е термохимичен процес в условията на вакуум среда, който превръща въглеводородните суровини в три основни ценни продукта: течена фракция (биомасло), газова фракция (основно газ метан) и пиролизен въглен. И трите продукта намират широко приложение в индустрията и енергетиката. Най-ценен е течният продукт - биомасло, което може да бъде изгорено в дизелов двигател, в газова турбина, в пещ или да бъде използвано като суровина за химически заводи. Това е гориво с висока плътност и висока енергийна стойност, лесно може да бъде транспортирано и съхранявано. Газовата фракция също намира приложение в газодвигателни електростанции, двигатели с вътрешно горене, котли, пещи и др. Твърдата фракция е пиролизен въглен, който се ползва в химическата промишленост и за горене.
Бързопиролизната технология може да се осъществи при сравнително ниски инвестиционни разходи и висока енергийна ефиктивност в сравнение с други процеси, особенно при по-малки размери на оборудването. При подходящи параметри на процеса може да се добива преимуществено една или друга фракция. Например при висока температура и продължително време на обработка се получава основно газова фракция. При ниска температура и продължително въздействие се получава основно твърда фракция - въглен, а при средно ниски температури и кратко време на въздействие се получава основно течна фракция - биомасло. Вакуум пиролизата има редица предимства пред атмосферната и в редица случаи е най-удачната термична конверсия на въглеводородните продукти, поради по-ниската си температура, липса на допълнителен инертен топлоносител, условия за по-бързо механично разграждане и др.

Бъдещи проекти

Производство на нови течни горива

Чрез добавянето на подходящи смесителни устройства маже да се получи цяла гама нови течни горива. Основните компоненти на тези горива са течен носител и смляно твърдо вещество.
Течният носител може да бъде еднокомпонентен или смес от две или повече течни горива. Като течно гориво се ползват основно биогорива, получени от възобновяеми суровини, като тежка фракция биопиролизно масло, лека фракция биопиролизно масло, пречистен глицерин, отпадни масла и др. Твърдото въглеводородно вещество също може да бъде еднокомпонентно или смес от едно или повече твърди въглеводородни вещества. Твърди смлени въглеводородни материали могат да бъдат: материали от възобновяеми източници, като пиролизен въглен, карбонизирана биомаса, изсушена биомаса, също така и неорганични суровини, като каменни въглища, отпадъци от гумени изделия, пластмаса и др. Смесването на течен носител и твърдо вещество от еднокомпонентни съставки или повече компоненнтни съставки образува широка гама от възможни горива. Най-широко приложими и масови са горивата от органични възобновяеми източници, като пиролизни биомасла-пиролизен въглен, глицерин-пиролизен въглен, пиролизни масла-карбонизирана биомаса, пиролизни масла-смляна биомаса, глицерин-смляна или карбонизирана биомаса, отпадни масла-пиролизен въглен или биомаса и много др.

Партньорства:

Имаме бъдещи проекти за работа с община Варна за преработка на битови отпадъци.
Също така се очаква сключване на договор с "ЕКО ПАК". Разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране по отделно, ще прави Биогоривото по-качествено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение трябва да споменем ,че използваната технология и избраното оборудване,както и цялостният технологичен цикъл спазват нормите за опазване на околната среда. Технологията съблюдава всички хигиенно санитарни норми и изискванията на противопожарната безопасност.

Технологичните разчети на обслужването отговарят на изискванията за шум и запрашеност. Окомплектовката на всички модули осигурява по три броя шумозаглушители за операторите им. Технологичният цикъл е съобразен със стандартите на Европейския съюз.

Продуктите ни няма да отстъпват по качество на тези на конкурентите ни,тъй като оборудването ни ще бъде съобразено със световните стандарти и изисквания за рециклиране и преработка.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рециклиране, чрез вакуум пиролиза - бизнес план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.