Реална икономика - измерител и съотношения


Категория на документа: Икономика


 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

гр. Благоевград

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ

" МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"

РЕФЕРАТ

ПО МАКРОИКОНОМИКА

НА ТЕМА

РЕАЛНА ИКОНОМИКА:

ИЗМЕРИТЕЛИ И СЪОТНОШЕНИЯ

Разработили: Йорданка Давидкова факт. № 12150421019
Гергана Георгиева факт. № 12150421036

Научен ръководител: д-р Иван Тодоров

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Система на на националните сметки

От 50те години на XIX век до 90те години на ХХ век в действие е Системата на материалния продукт - СМП. Непроизводствените стоки и съпътстващите дейности не спадат към националното богатство. В него се включвали само реалните блага. Това било така заради марксисткото мислене, че материалните блага и хората, които се занимават с тяхното производство са гаранция за просперитета на икономиката. По-късно се установява и голямото значение на услугите.

СМП има особен начин за отчитане на цените. В централизираната парична икономика цените се определят от Държавния комитет за планиране, който е централен планиращ орган. Критериите са подчинени на неговите разбирания, а не на законите на търсене и предлагане. Заради това е възможно неправилно отчитане на цялостната икономическа активност, поради въздействието на относителните цени върху брутната икономическа оценка.

Системата на националните сметки се появява в следствие на прехода към пазарната икономика и труда на много изтъкнати икономисти. Неин основоположник е Саймън Кузнец.

СНС дава възможност за компилиране на макроикономически данни за анализи и проектиране на икономическите процеси, а също и за междувременни съпоставки и международни сравнения.

В СНС има няколко основни концептуални положения:
1. Вътрешни и национални агрегати

Икономическата активност се разделя от СНС, в съответствие с териториалната принадлежност. Формират се два показателя като резултат от икономическата дейност - Брутният вътрешен продукт (БВП) и Брутният национален продукт (БНП).

Резиденти са всички предпиятия в страната, които действат в границите на територията, независимо от тяхната принадлежност. Собствеността на предпиятията, които функционират в държавата, няма отношение към БВП. Нерезидентни са предприятията, които имат чуждестранни клонове. Те остават извън обхвата на БВП. Дейността на държавата се определя като резидентна, както и всички финансови и икономически характеристики на посолствата в чужбина.

В БНП са включени резултатите от икономическата дейност на всички местни граждани (тези, които работят в и извън страната). БНП отчита плащанията и доходите на местните граждани в чужбина, но и приспада плащанията и доходите на чуждестранните граждани в страната. Друг елемент на БНП са рентите и наемите, които минават през граница. Чуждестранните граждани в страната и местните граждани в чужбина по статистика стават резиденти, ако работят в страната повече от една година.
2. Потоци и фондовe

Потоците са показатели, които отчитат икономическата дейност на производствени единици или население за определен период от време. Показателите, които отразяват натрупванията във времето и измерват състоянието на определен показател към определен фиксиран момент, се наричат фондове. Тези два показателя са взаимосвързани.
3. Брутни и нетни агрегати

В СНС се избягва двойното отчитане. Затова са разграничени два вида стоки и услуги - за крайно потребление и междинни. Първите са предназначени за лична употреба, а вторите - за производствено потребление.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реална икономика - измерител и съотношения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.