Развитие на малките и средните предприятия в България


Категория на документа: ИкономикаЕдно предприятие не може да се счита за предприятие ако 25 на 100 или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание не се притежават пряко или непряко ,заедно или поотделно от един или повече държавни органи

Министерски съвети одобряват национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия .Министъра на икономиката и енергетиката ръководи координира и контролира осъществяването на държавната политика за насърчаване на малките и средни предприятия чрез създаването и развитието на конкурентно способни МСП при отчитане на необходимостта от постигане на балансирано соц.-икономическо развитие на отделните райони на страната.Министъра още кординира провеждането на държавната политика при взаимодействвие с държавни органи органите на местното самоуправление , сдруженията подпомагащи МСП.Той извършва още анализ на състоянието на малките и средни предприятия ,одобрява предишните програми за прилагане на националната стратегия за насърчаване на МСП.Създаден е орган на изпълнителната власт , който се нарича изпълнителна агенция за развитие на МСП.

Агенцията изпълнява:

1.Държавната политика за насърчаване на МСП

2.Участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове и международни договори,свързани с насърчаване развитието на МСП.

3.Организира и координира разработването и изпълнението на проекти и програми за прилагане на националната стратегия за насърчаване на МСП.

4.Извършва информат. обслужване на МСП

5.Извършва проучвания и анализ на конкретни фактори въздействащи върху условията за осъществяване на стопанския достъп от предприятията

6.Организира курсове за обучения и семинари за МПС и за повишаване на търговските умения и опити.

7.Организира изграждането и поддържането на информационна система.

8.Изпълнява мерки и проекти за реализиране на държавната политика в областта на иновациите.

Към агенцията за насърчаване развитието на МСП е създаден и консултативен съвет за развитие на МСП

В националната стратегия за насърчаване на МСП за определяне целите и приоритетите за насърчаване и ролята на държавните органи и органите на местното самоуправление за нейното насърчаване.

Годишните програми съдържат проекти и инициативи за осъществяване на националната стратегия през съответната година

Националната стратегия за насърчаването на МСП и годишните програми за нейното прилагане съдържат мерки за :

1.Насърчаване създаването на МСП при условията по реда и критериите на закона за държавните помощи и правилника за прилагането му чрез:

а)създаване на благоприятни условия за възникването на нови МСП

б)създаване на подходящи условия за достъп на капитал включително предоставяне на финансиране на МСП.

в)гарантиране на част от кредитния риск и кредити предоставени целево на МСП.

г)разработване и реализиране на проекти за МСП

д)организиране на обучения за придобиване на предприемачески умения.

е)отдаване под наем на имоти, частна държавна и частна обществена собственост

ж)изграждане на технологични паркове и инкубатори за развитие на МСП.

2.Насърчаване развитието и повишаване на конкурентноспособността на МСп съгласно закона за държавните помощи чрез:

а)разработване разпространението на технологии и иновации в МСП и разширяване на възможностите им да избират и прилагат технологии и иновации
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие на малките и средните предприятия в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.