Развитие на малките и средните предприятия в България


Категория на документа: Икономика


8.Развитие на малките и средните предприятия в България

Развитието на малките и средни предприятия в България става съгласно закона за малките и средни предприятия( МСП) в България .Този закон урежда обществените отношения свързани с провеждането на държавната политика по насърчаване създаването и развитието на малките и средни предприятия .Законът има за цел да създаде условия за изграждане на благоприятна и стабилна институционна и икономическа среда за създаване и развитие на конкурентно способни МСП.Категорията МСП включват предприятията които имат:

1.Среден брой на персонала по малък от 250 д.

2.Годишен оборот ,който не превишава 97,5000 и има ................. на активите ,която превишава 84 млн.лв.

Малките предприятия са тези,които имат :

1.Среден брой на персонала по малък от 50 д.

2.Годишен оборот ,който не превишава 19 5000 000 лв. и ,или стойност ,която не превишава 19 500000 лв.

Макропредприятията са тези който имат :

1.Средносписъчен брой на персонала по малък от 10 души.

2.Годишен оборот ,който не превишава 3900000 лв и имат стойност на активите ,която не превишава 3900000 лв.

При изчисляване на данните се взема впредвид дали предприятието е независимо , дали е предприетия партнъор или е свързано предприятие.

Независимо предприятие е всяко предприятие ,което не е партнъор и не е свързано предприятие

Предприятията партнъори са тези ,които не са свързани и между които съществува следното отношение.

Едно от предприятията притежава самостоятелно или заедно с едно или повече свързани предприятияот 25 до 50 на 100 от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на другото предприятие.

Едно предприятие се счита за независимо и в случаите, когато негови предприятия партньори са следните лица:

1.Инвестиционни дружества

2.Дружества за рисково инвестиране

3.Физически лица , които ..обичайно ..... рисково инвестират индивидуално или съвместно предприятия, които не са публични дружества по смисъла на закона за публично предлагане на ценни книжа.

4.Висши училища или изследователски центрове

5.Институционни инвеститори включват регионални фондове за развитие

6.Общини с брой на жителите под 5000 д. и с годишен бюджет ,който не превишава 19 млн.лв

Свързани предприятия са тези между ,които съществува някое от следните отношения

1.Едно предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото предприятие.

2.Едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от половината от членовете на изпълнителния ,управителния или надзорния орган на другото предприятие

3.Едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото предприятие по силата на договор сключен между тях или на клауза в неговия устав ,учредителен договор или друг учредителен акт.

4.Предприятие ,което е акционер ,съдружник или член в друго предприятие контролира самостоятелно ,повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на това предприятие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие на малките и средните предприятия в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.