Развитие на българския стокообмен в периода преди и след приемането на страната в ЕС (2004 – 2013 г.) – тенденции и проблеми


Категория на документа: ИкономикаКурсов работа на тема:
Развитие на българския стокообмен в периода преди и след приемането на страната в ЕС (2004 - 2013 г.) - тенденции и проблеми

Дисциплина:

Външноикономически отношения на България

Изготвили:.............

Проверил:................

Съдържание
1. Въведение
2. Външнотърговският стокообмен на Република България през 2004 г.
3. Външнотърговският стокообмен на Република България за 2005 г.
3.1 ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ
3.2 ИЗНОС И ВНОС ПО СТОКОВИ ГРУПИ
4. Външнотърговският стокообмен на Република България за 2006 г.
4.1 ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ
4.2 ИЗНОС И ВНОС ПО СТОКОВИ ГРУПИ
5. Външнотърговският стокообмен на Република България за 2007 г.
5.1 ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ
5.2 ИЗНОС И ВНОС ПО СТОКОВИ ГРУПИ
6. ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ СЪС СТРАНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
7. ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СТОКООБМЕН - 2009 година
8. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г. ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ
8.1 Търговия на България с ЕС
8.2 Търговия на България с трети страни
9. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 ГОДИНА -ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ
9.1 Търговия на България с ЕС
9.2 Търговия на България с трети страни
10. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ
10.1 Търговия на България с ЕС
10.2 Търговия на България с трети страни
11. ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2013 ГОДИНА
11.1 Търговия на България с ЕС
11.2 Търговия на България с трети страни
12. Заключение
13. Източници
Степента на конвергенция на българската икономика с европейската,както и състоянието на нейното интегриране в общото европейско стопанство са ключов момент при избора на средна и дългосрочна икономическа политика.В дългосрочна перспектива европейската икономика е във фаза на забавено развитие и това автоматично се пренася върху развитието на българската икономика.В този аспект външната търговия се оказва ефективно средство за регулиране на вътрешното и външното равновесие на националното стопанство.В съвременните условия на външната търговия със стоки и услуги е основен елемент на системата от форми,чрез които се реализира отвореността на икономиката.Тя предполага относително развити,устойчиви и съществени връзки между националното стопанство и външната икономическа среда.
Интернационалното преплитане на икономически взаимодействия е характерно за глобализацията в съвременния свят,но то следва да бъде съпроводено с формиране на управленски решения за подобряване устойчивостта на икономиката чрез определени политики в областта на външната търговия,които улесняват традиционните или предлагат нови механизми за уравновесяване.Това обуславя обективната необходимост от статистически изследвания в областта на външната търговия и стокообмен в контекста на европейската интеграция на България и разширяване приложението на статистическите методи и техники за анализ.

Външнотърговският стокообмен на Република България през 2004 г.
Анализът на обема и динамиката на външнотърговския обмен и салдото на търговския баланс през отделните периоди дава представа за общото състояние, развитие на българското стопанство и външната търговия.
Външнотърговският стокообмен на България през 2004 г. е 38,4 млрд. лв. В сравнение с предходната година той се е увеличил с 20,5 на сто. Изнесените стоки през 2004 г. са за 15,6 млрд. лв. Спрямо 2003 г. той е нараснал с 19,9%. Най-висок е бил експорта през юли - 1 538, 6 млн. лв.През 2004г. са внесени стоки за 22,7 млрд. лв. Най-много стоки, за 2279,5 млн. лв., са доставени през декември 2004 г. Четвъртото тримесечие формира 30% от годишния обем на импорта. Внасяни са предимно горива, руди, тъкани, прежди от Италия, Гърция, Германия, Турция, Франция, Русия и Украйна. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос FOB) за 2003 г. обаче остава отрицателно - 7,1 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Италия, Германия, Гърция и Турция. През 2004 г. за тези страни са изнесени 43% от българските стоки. За Италия той е 13% от общия експорт. 56% от стокообмена е със страни от Европейския съюз. Положително е външнотърговското ни салдо с Гърция, Белгия, Естония, Испания, Кипър, Латвия, Литва и Малта. Голяма част от стокообмена със страните от ЕС се формира от внос на материали - прежди, тъкани, кожи, и износ на готови изделия - облекла и обувки. Значителен дял заема и вносът на машини, оборудване и транспортни средства. Най-големите вносители на българския пазар, през миналата година, са Германия, Русия и Италия. Стойността на доставените от тях стоки е 37 на сто от общия внос на страната ни. През 2004 г. се запази наблюдаваната през 2003 г. тенденцията за увеличаване на стокообмена със страните от ОНД. Износът за тях през миналата година нараства с 13,8%, а вносът - с 20,9 на сто. Експортът за Русия се повишава с 8,2%, а за Украйна - с 15,1 %. Вносът от Русия нараства с 21,7%, а от Украйна - с 24,4% спрямо 2003 г. Основната част от импорта се формира от горива, руди и каучукови изделия. Износът включва фармацевтични и парфюмерийни продукти, тютюни и етерични масла.Нараства експортът за съседните ни държави. За Румъния - с 56,1%, Турция - с 30,9%, Сърбия и Черна гора - с 26,1 на сто, Македония - с 21,9% и Гърция - с 15 на сто. Увеличава се вноса от Македония - с 93,5%, Румъния - с 48,1%, Сърбия и Черна гора - с 40,1 на сто, Турция - с 18,9% и Гърция - с 4,4%. Стокообменът с тях включва основно горива, химически продукти, метали и хранителни продукти.
Външнотърговският стокообмен на Република България за 2005 г.
Тенденциите на ежегоден ръст се запазват . В сравнение с предходната 2004 година увеличението през 2005 е с 23,1%.
През 2005г. са изнесени стоки за 18,5 млрд. лева. Спрямо 2004г. износът се увеличава с 18,4%. Месечните стойности обеми на износа през 2005г. са по-големи от съответните месечни обеми на предходната година.
Най-големият месечен износ е реализиран през октомври 1,8 млрд. лева. Тенденцията от предходни години, износът през третото и четвъртото тримесечие да е активен се запазва и през 2005г. и последното тримесечие формира 28.1% от износа. Около 44% от стойността на годишния експорт е износ на компенсаторни продукти след преработка у нас освновно за Италия, Германия, Белгия, Гърция, Турция и Франция, като тези страни формират 62% от този вид поток.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие на българския стокообмен в периода преди и след приемането на страната в ЕС (2004 – 2013 г.) – тенденции и проблеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.