Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ


Категория на документа: Икономика


Специализация в семейната медицина е въведена през 1993 г. като част отедна обща стратегия за подобряване на ролята и качеството на първичната медицинска помощ в Полша.

Тази специализация не е много популярна сред студентите по медицина и недостигна специалисти в семейна медицина принуждава педиатри и интернисти да работят и като лекари за първични грижи. Средно през 2008 г. полските граждани регистрират приблизително 6,8 амбулаторни посещения на човек годишно. Това е подобно на нивото, записано в ЕС като цяло (6.2посещения) и по-ниско от средното за ЕС-12 от 7,8.

През 2009 г. 54 % от всички амбулаторни консултации се отнасят за първична медицинска помощ и 46 % за специализирани грижи,което е с 4,2 % по-малко, отколкото през 2008 г., което може рефлектира в нарастващотозначение на първичната медицинска помощ в Полша.

* Великобритания

Великобритания е сред държавите членки на ЕС с най-голям брой население. БВП на глава от населението е около средния за ЕС. Преразпределението на БВП през държавния бюджет е пониско от средното за ЕС. Общите разходи за здравеопазване като дял от БВП са малко над средните за ЕС.

Здравните услуги във Великобритания са финансирани предимно от правителството посредством общото данъчно облагане и общите социалноосигурителни вноски и до голяма степен са безплатни за пациентите. Създадена през 1948 г., Националната здравна служба(НЗС)осигурява профилактика, първична медицинска помощ и болнично обслужване за всички лица, обичайно пребиваващи във Великобритания. Доброволното частно здравно застраховане (ДЧЗЗ) покрива около 13% от населението в страната. ДЧЗЗ предоставя достъп до неспешна болнична помощ в частния сектор.

Отговорност за публично финансираните здравни услуги носи министърът на здравеопазването, който отговаря пряко пред Парламента на Великобритания. Министерството на здравеопазването е основната правителствена институция, ангажирана в определяне политиката на НЗС, общественото здравеопазване, социалните грижи и др. Министерство на финансите играе ключова роля чрез влиянието си при формиране на националния бюджет за публично финансираните здравни услуги. Ръководството на Министерството наздравеопазването се осъществява от постоянния секретар (министъра), който отговаря пред държавния секретар.

Изпълнителният директор на НЗС осъществява стратегическо лидерство на здравната служба. На национално ниво, Министерство на здравеопазването е подпомогнато от набор правителствени и независими институции в определянето и съблюдаването на установените стандарти и регулирането на здравната система.

Националната здравна служба е отговорна пред парламента чрез министъра на здравеопазването посредством механизми, включващи парламентарни дебати, запитвания отправени от членове на парламента към правителството, и в рамките на съответнитепарламентарни комисии. ОПЛ се явяват фокусна точка при първичната медицинска помощ във Великобритания. Въпреки това, първичната медицинска помощ се предоставя и от набор от здравни специалисти и организации, някои от които са част от съответната медицинска практика (например медицински сестри, терапевти), а други са независими като walk-in центровете заспешна помощ, горещата телефонна линия за здравни проблеми (NHS Direct), и обществени доставчици на здравни услуги.

Отговорност за координацията и предоставянето на първична медицинска помощ носят тръстовете за първична медицинска помощ, които трябва да осигурят съответния набор от услуги на населението.

В рамките на процеса на планиране и договаряне тръстовете сключватспоразумения с многобройни специалисти и организации, предоставящи тези услуги. Първичната медицинска помощ е съсредоточена в предоставянето на здравни услуги от ОПЛ или т. нар. практика, която се състои от няколко ОПЛ, работещи заедно. В колектива на първичната медицинска помощ влизат лекари, медицински сестри, физиотерапевти, възпитатели, логопеди и административен персонал. По-голямата част от общопрактикуващите лекари са независими, самонаети лица. От друга страна, повечето практики на ОПЛ сключват общ или индивидуален договор с тръстовете за първична медицинска помощ.

Съществуват и договори за алтернативни доставчици на здравни услуги, които позволяват на тръстовете да диверсифицират източниците на първични услуги(като например фирми от частния сектор за доставка на здравни услуги) и медицинските практики на самите тръстове, които предоставят пряко ОПЛ услуги. ОПЛ осигуряват пакет от диагностични услуги, второстепенни оперативни намеси и семейно планиране, а също и лечение на остри и хронични заболявания и услуги за неизлечимо болни. В списъка влизат и акушеро-гинекологични, пренатални и перинатални медицински грижи.Общопрактикуващите лекари изпълняват профилактични дейности за своите пациенти като ваксинация, имунизация, наблюдение за откриване на ракови клетки в ранен стадий, насърчаване на здравословен начин на живот и съвети за спиране на тютюнопушенето. ОПЛ контролират достъпа до вторични здравни услуги и специалисти, амбулатория и хоспитализиране.

Въпреки това, ако състоянието на дадено лице изисква спешна намеса, това лице има право да постъпи в болнично звено за спешна помощ без необходимост от потвърждение от общопрактикуващия лекар. Въпросът относно дефинирането на необходимост от спешна намеса е спорен и пациентите често постъпват в спешно болнично звено без това да е необходимо.

Причините за това могат да бъдат затруднен достъп до първична медицинска помощ, липса на знания на пациентите как да използват най-добре предоставените услуги или просто за тях е по-удобно да се насочат към близката болница. Капитационното плащане за ОПЛ е диференцирано с оглед на възрастта, пола и здравния статус на пациентите, регистрирани в съответната практика.

Всеки гражданин на Великобритания има право да бъде включен в списъка с пациенти на общопрактикуващ лекар и да се консултира без да е необходимо да заплаща такса зарегистрация. ОПЛ са свободни да откажат заявката на даден пациент за записване, с едно изключение - когато конкретния пациент е пренасочен официално от здравна организация илитръст.

Центровете за леки наранявания и заболявания (walk-in центрове) са създадени през 2000 г. И към момента съществуват повече от 90 такива центъра във Великобритания. Те са предимно фокусирани върху леки травми, но могат да изпълняват функцията на заместител на ОПЛ. Повечето са управлявани от тръстове за първична медицинска помощ, отворени са за пациентите 365 дни в годината (но не през цялото денонощие), и в тях персоналът е съставен предимно от медицински сестри.

Горещата линия за здравна информация на НЗС (NHS Direct) представлява телефонна и интернет връзка, въведена в експлоатация през 1998 г., за предоставяне на съвети и здравна информация от медицински сестри по всяко време на денонощието. Горещата линия служи за първа връзка със здравната система за голям брой лица и при необходимост ги препраща към най-подходящия източник за справяне със конкретния здравен проблем.

3. Място и роля на физикалната и рехабилитационна медицина в системата на доболничната помощ в България.

Рехабилитацията се разглежда, като процес и система от дейности, целящи възстановяването на личностния и социален статус на инвалида,чрез използването на всички възможни държавни и обществени средства.

Медицинската рехабилитация е начално звено в системата на общата рехабилитация, защото заболелият човек преди всичко се нуждае от медицинска помощ. Много важно е да се спазва правилото,че конкретните мероприятия трябва да започват в болничното заведение,едва след преминаването на острите прояви на болестта.

Именно тогава, настъпва най-благоприятния период за възстановителни процедури и долекуване на уврежданията. Става възможно разширяването на спектъра на лечението - хирургично, ортопедично,балнеолечение и други.При значително стабилизиране и възстановяване на здравето,медицинската рехабилитация продължава и след изписването на болния от стационара на болничното заведение при домашно амбулаторни условия.

Курортната рехабилитация е важен елемент от цялостния рехабилитационен процес. Обикновено, тя се провежда след приключване на медикаментозното лечение и при сравнително стабилизирано състояние на рехабилитирания. Първостепенно значение има прецизния курортен подбор. Той се извършва от лекуващия лекар.Тона изисква да се познават курортите в страната, техните възможности,показанията и противопоказанията за санаторно курортно лечение. Курортите са местности, които притежават курортни фактори:

* благоприятен климат;

* минерални или морски води;

* лечебна кал и други;

* условия за използването им за профилактикаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.