Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ


Категория на документа: Икономика


Интегративната роля на първичното здравно обслужване има три измерения:

> Функционална интеграция, основана на интегрален подход към здравните потребности и проблеми на отделната личност, семейството и общността;

> Организационна интеграция с фокус върху стила на организираност на здравните дейности в здравните центрове и амбулатории и върху техните взаимоотношения с другите сектори в здравеопазването и обществената структура;

> Образователна интеграция, която генерира знания, умения и готовност на лекарите и специалистите по здравни грижи за работа в екип и професионално партньорство при осигуряването на цялостни здравни услуги в извънболнични условия, в семейството и общността.

2. Сравнителен анализ на здравни услуги в доболничната помощ в България и другите страните от Европейският Съюз.

Качеството на здравната помощ оказвана от общопрактикуващите лекари е сложна съвкупност от множество фактори. Те са тясно свързани със законовите , социално психологическите и икономически реалности в страната. Факторите които влияят върху качеството и достъпността в доболничната помощ са:

* Достатъчен брой лекари- в момента работят около 5500 лекари , които обслужват средно по 1450 души- на пръв поглед много добра структура , но в действителност се оказва , че на територията на страната има значителна неравномерност в разпределението на общопрактикуващите лекари.Това състояние се запазва трайно през последните пет години , което означава че не съществуват възможности за достъп до общопрактикуващите лекари в зависимост от местоживеенето на пациентите.

* Лекари с необходимата професионална компетентност- Почти всички ОПЛ с изключение на наскорозавършилите работят в доболничната помощ.В същото време окло 45% от работещите притежават специалност обща медицина, педиатрия или вътрешни болести. Нежеланието на ОПЛ да специализират обща медицина е свързано с несъобразената с изискванията система за специализация.

* Организация на работата и работното време- Организацията и начина на работа в доболничната помощ имат своята специфика, свързана с факта , че ОПЛ консултира много и различни пациенти.За съжаление тази специфика е трудно разбираема от институциите и обществото. Често проблемите на хората са не само здравословни , но и психологически и социални. За да разреши тези проблеми Лекарят трябва да спечели и запази доверието на всеки един пациент. Това обаче изисква време. В момента ОПЛ все повече биват превръщани в бюрократи, тъй като са натоварени с дейности, които нямат нищо общо с чисто медицинската работа.Липсата на ясни и точни правила за извършване на медицинската дейност в първичната медицинска помощ водят до "добре организиран хаос" .

Подборът на държави членки е ориентиран и се основава на обективни критерии, обезпечени със съответните качествени и количествени индикатори. При извършването на сравнителният анализ са отчетени специфичните предизвикателства, свързани с разнообразието от здравноосигурителни модели в Европейският съюз (ЕС). Подбрани са държави членки с висока степен на схoдност с модела на управление на НЗОК, както и държави членки ,с най-отличаващи се по устройство и функции структури от модела за управление на НЗОК.

"Преглед на моделите за управление и организационно структуриране в структури, релевантни на НЗОК в 5 Държави-членки на ЕС"5

* Естония

Естония е сред държавите членки на ЕС с относително малко население (1.340млн.дущи). БВП на глава на населението е под средното за ЕС, което води и до по- нисъкдял на преразпределение през бюджета.Общите разходи за здравеопазване като дял от БВП са под средните за ЕС. Мисията на Естонската здравноосигурителна каса е да гарантира достъпност и равнопоставеност на гражданите при предоставяне на медицинска помощ и запазване устойчивостта на здравната система.

Повечето семейни лекари сключват договори с ЕЗОК. В периода 1998-2002 г. Делът на индивидуалните практики се увеличава до 87% .до 2008г. Делът им намалява до 61%. Тенденцията за консолидиране на практиките на семейните лекари и създаването на групови практики, е в съответствие с други развити страни , където обхвата и мащаба на първичната медицинска помощ се простира отвъд функцията на контрол на достъпа , с цел все повече да ръководи и координира медицинските грижи за пациентите.

Максималният и минималният брой на пациентите , записани при ОПЛ , се оределя с наредба на министъра на социалните грижи и не може да надвишава 2000 или да бъде по-малко от 1200. Пациентите имат право да променят своя семеен лекар по всяко време след подаване на писменно заявление. В някои случаи семейният лекар може да откаже да регистрира лице ,първо, когато максималният брой записани е над 2000 души, и второ, когато мястото на пребиваване на пациента не е в обхвата на обслужване на въпросния семеен лекар.

Семейните лекари в Естония упржняват частично контролна функция и контрол върху специализираната медицинска помощ. Пациентите се нуждаят от направление от семейния лекар, за да посетят повечето специалисти и за да бъдат хоспитализирани като пациенти за неспешна болнична помощ.

Всички семейни лекари са задължени да работят с най- малко една медицинска сестра , въпреки , че има недостиг на обучени медицински сестри. От 2008г. Насам с цел спазване на това изискване , ЕЗОК прилага коефициент от 0,8% при изплащане на такса за капитация, за които работят без медицинска сестра.

В края на 2010г. Естонската асоциация на семейните лекари (ЕАСЛ) представя предложение до ЕОЗК за по-голямо разграничаване на капитационното плащане , защото ролята на семейните лекари се променя и те носят повече отговорност за детцките здравни прегледи, както и за превенция на хроничните заболявания и за упрвление на медицинската помощ. Предложението е последвано от повече от шесмесечни анализи и дискусии, и завършва със споразумение за нови капитационни групи, както следва : пациенти на въздраст до три години, от три до седем, от седем до петдесет , от петдесет до седемдесет години и над седемдесет.

Новата система от възрастови групи се базира на средния брой посещения на семеен лекар и медицинска сестра от различни възрастови групи през годината. В резултат на подобрение на системата тези лекари, чиито списъци включват по -малки деца или възрастни хора и следователно изискват по- голямо натоварване , ще получат повече средства.

Амбулаторна специализирана грижа се осигурява от здравни центрове, болнични амбулаторни отдели и специалисти , които прктикуват самостоятелно. И публичните , и частните ИМП могат да сключват договори с ЕЗОК .

Достъпът до и качеството на първичната медицинска помощ се следят от Министрството на социалните грижи и ЕЗОК. Семейните лекари са задължени да имат най-малко 20 работни часа за посещения през седмицата , с едно вечерно дежурство на седмица.

* Германия

Германия е държавата с най-голямо население в ЕС. БВП на глава от населението е значително над средното .Общите разходи за здравеопазвае са значително над средните за ЕС.

Германската система на здравеопазване е силно децентрализирана, като най-важен елемент е упржняването на изпълнителни правомощия от неправителствени корпоративни органи. Те са главни действащи лица в системата на здравеопазването: болниците чрез сдружението на болниците , изпълнителите на здравна помощ чрез сдруженията на лекари и стамотолози, и възложителите на здравн апомощ чрез здравноосигурителните фондове.

Първичната и специализирана медицинска помощ се изпълнява от лекари които по закон задължително са членове на регионални сдружения, но работят в собствени кабинети- около60%от тях в соло практика и 25%в двойна практика.Не се изисква регистрация при лекар за първична медицинска помощ и общопрактикуващите лекари нямат контролна функция.Въпреки това , от 2004 г. Здравноосигурителните каси са длъжни да предлагат на своите членове възможността да се запишат в модел за здравеопазване включващ семеен лекар(HAUSARZTMODELL).

Използването на този модел осигурява по- добро качество на услугите, както и финансови стимули за въвеждането на контролни функции.В допълнение, около 1,8 милиона лица взимат участие в националния модел на BARMEN ERSATZKASSE (една от здравните каси), който позволява освобождаване от доплащания, ако осигурените лица се регистрират при семеен лекар.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.